หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
www.klangdad.go.th
.............................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
การทำประมงเป็นวิถีชีวิต
ของชาวตำบลกลางแดด
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
1
2
3
4
5
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
 
                  
 
 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
 
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนโดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น
 
ส่งเสริมการศึกษา สาธารณสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
ส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด สามารถพึ่งพาตนเองได้
 
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพัฒนาการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพ
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-275-104