หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
www.klangdad.go.th
นายธงชัย ศรีสด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
การทำประมงเป็นวิถีชีวิต
ของชาวตำบลกลางแดด
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
1
2
3
4
5
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด ตำกลางแดดน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรก้าวหน้า ธรรมาภิบาลเพื่อประชา พัฒนาแหล่งน้ำ สืบสานงานประเพณี
 
 
                  
 
 
พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
 
พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค บริโภค
 
ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาน
 
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
 
ส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
 
ส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
 
ส่งเสริมให้เด็กและประชาชนได้ออกกำลังกายและสารถพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ
 
ส่งเสริมการป้องกันและและบรรเทาสาธารณภัย
 
ส่งเสริมรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
พัฒนาบำรุงรักษา ป่า ดินและน้ำ
 
ส่งเสริมการจัดการขยะถูกสุขลักษณะ
 
ส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
สนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
 
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน
 
เสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้บริหารและบุคลากรท้องถิ่น
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-208-9937