คุณอยากให้ อบต. พัฒนาตำบลในด้านใดเพิ่มมากขึ้น
โครงสร้างพื้นฐาน ; ถนน น้ำ ไฟฟ้า ( 3 )
20.00%
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ; การศึกษา สาธารณสุข สวัสดิการ ( 2 )
13.33%
จัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบร้อย ( 1 )
6.67%
วางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว ( 3 )
20.00%
บริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ( 1 )
6.67%
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ( 5 )
33.33%