หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
www.klangdad.go.th
.............................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
การทำประมงเป็นวิถีชีวิต
ของชาวตำบลกลางแดด
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552
วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
 


นายกิตติพงษ์ กัลยาณวัตร
ปลัด อบต.กลางแดด
 
สำนักปลัด
 


จ่าสิบเอกธนาพัทธ์ แก้วเกิด
หัวหน้าสำนักปลัด
 


นางเกศสยา สุนทรสาธิต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


นายโชคชัย ชมชื่น
นิติกร ชำนาญการ


นางสาวสมใจ วิจารณ์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ


นางอุไรวรรณ มนเล็ก
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นางสาววันเพ็ญ สมพงษ์
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ


นางสาวจิตต์อนงค์ ผ่องแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ


สิบเอกธนากร แสงหิรัญ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ


นางสาววัชรา โพธิ์ศิรวัฒน์
ครู คศ.2


นางลัดดา ตาสา
เจ้าพนักงานธุรการ


ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวศศิสุกัญชณา มีสุข
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นายสมจิตต์ หมวกเหล็ก
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายพยุงศักดิ์ เพ็ญเขตกรณ์
นักการ


นางสาวศศิธร เบ้าเงิน
คนงานทั่วไป


นายนวพล พวงขำ
พนักงานผลิตน้ำประปา
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-275-104