หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
www.klangdad.go.th
.............................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
การทำประมงเป็นวิถีชีวิต
ของชาวตำบลกลางแดด
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552
วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล กลางแดดส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม และสามารถทำได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากมีแม่น้ำ เจ้าพระยาไหลผ่าน สภาพความเป็นอยู่โดยทั่ว ไปของประชาชน คือการอาศัยอยู่รวมกันเป็น กลุ่มและ ขยายครอบครัว ออกไปอยู่ตามพื้นที่ ทำการเกษตรของตนเอง ชาวกลางแดดอยู่กัน อย่างสงบสุขเพราะมีพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์ รวมจิตใจของคนในตำบล
 
   
ตำบลกลางแดดมี วัด/สำนักสงฆ์          จำนวน      5      แห่ง ได้แก่

วัดกลางแดด

วัดศาลจ้าว (สกุลณีอนุสรณ์)

วัดเกตุคีรี

วัดลาดกุ่ม (สำนักสงฆ์)

วัดเขาพระเจดีย์ (สำนักสงฆ์)
 
   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                            จำนวน       1    แห่ง คือ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกลางแดด
โรงเรียนระดับประถมศึกษา                จำนวน       2   แห่ง คือ

โรงเรียนวัดกลางแดด

โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน         จำนวน     7    แห่ง
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น นักเรียนในตำบลกลางแดดจะไปใช้บริการที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ โดยมีระยะห่างจากชุมชน 14 กิโลเมตร
 
         

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จำนวน 7 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100  
 
         

ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติดตำบลกลางแดด จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
อบต.กลางแดด
จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-275-104