หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
www.klangdad.go.th
.............................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
การทำประมงเป็นวิถีชีวิต
ของชาวตำบลกลางแดด
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552
วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
การคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด ทำได้อย่างสะดวก มีเส้นทางเชื่อมต่อและเส้นทางตัดผ่านได้หลายทาง ได้แก่

ถนนลาดยาง                                                 จำนวน       4   สาย
 
ถนนพหลโยธินหมายเลข 1 ผ่านตำบลกลางแดด หมู่ที่ 2 และ 7
 
ถนนสายทางเลี่ยงเมือง ผ่านตำบลกลางแดด หมู่ที่ 2 และ 3 ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
 
ถนนสายหน้าสถานีอนามัย เชื่อมต่อระหว่างหมู่ที่ 2 กับหมู่ที่3 ถึงถนนเรียบแม่น้ำเจ้าพระยา
 
ถนนสาย รพช. หมู่ที่ 1

ถนนคอนกรีตในความรับผิดชอบของ อบต.     จำนวน     71   สาย

ถนนลาดยางในความรับผิดชอบของ อบต.       จำนวน       1   สาย

ถนนลูกรังในความรับผิดชอบของ อบต.           จำนวน       3   สาย
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ      

แม่น้ำ จำนวน 1 สาย
 
แม่น้ำเจ้าพระยา      

หนองน้ำ จำนวน 6 แห่ง
 
หนองปัง      
 
หนองลี      
 
หนองหญ้าแพรก      
 
หนองโบสถ์      
 
หนองหวาย      
 
หนองใหญ่      

คลอง จำนวน 1 แห่ง
 
คลองกุลา      
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น      

คลองส่งน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง

บ่อบาดาลน้ำตื้น จำนวน 122 แห่ง

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 3 แห่ง
 
           

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด มีการจัดเก็บขยะมูลฝอย โดย อบต.จัดเก็บเอง ในแต่ละวันมีปริมาณขยะประมาณ 2 ตัน/วัน และนำขยะไปทิ้งร่วมกับบ่อขยะ ของเทศบาลนครนครสวรรค์
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-275-104