หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานผลการกำกับติดตาม
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
การติดตามการรายงานผลการดำเนินการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ (รอบ ๖ เดือน) ประจำปี ๒๕๖๔ [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
การติดตามการรายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฎิบัติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (รอบ ๑๒ เดือน) [ 27 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด รอบ 12 เดือน [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 67  
 
กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 61  
 
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 63  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ 6 เดือนแรก องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 80  
 
การนำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไปดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 29 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 73  
 
  (1)     2