หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
www.klangdad.go.th
นางสาวนุชนาฎ รักษ์ธัญการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
การทำประมงเป็นวิถีชีวิต
ของชาวตำบลกลางแดด
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
1
2
3
4
5
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552
วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
 


นายจรูญ รอดรัตน์
ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกลางแดด
 


นายจรัญ มากบุญ
รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกลางแดด
 
 


ว่าง
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกลางแดดหมู่ที่ 1


นางสาวจิดาภา ศิริทัพ
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกลางแดด หมู่ที่ 1


นายสมใจ พุ่มเจริญ
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกลางแดด หมู่ที่ 2


นายสมศักดิ์ ศรีสุข
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกลางแดด หมู่ที่ 3


นายบุญส่ง สุขโข
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกลางแดด หมู่ที่ 3


นายยุติ สามล
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกลางแดด หมู่ที่ 4


นายโนรี อิ่มใจ
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกลางแดด หมู่ที่ 5


นายวิเชียร วุ่นพูลสมบัติ
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกลางแดด หมู่ที่ 5


นางยุพิน สุริต
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกลางแดด หมู่ที่ 6


นางสร้อย สวัสดิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกลางแดด หมู่ที่ 6


นายวรพล คงถาวร
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกลางแดด หมู่ที่ 7


นายไพรัตน์ ภู่มั่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกลางแดด หมู่ที่ 7
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-932-2916