หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประชาสัมพันธ์ สรุปสาระสำคัญตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด เรื่อง นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
ประกาศเจตนารมณ์ฯการขับเคลื่อนงานแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) [ 3 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 64  
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล [ 25 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
  (1)     2