หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 17 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
คำสั่ง ให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจาะลึกแนวทางปฏิบัติการรับเงิน การใช้จ่ายเงิน ฯ [ 17 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ [ 17 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ [ 17 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
นโยบายกำกับการดูแลองค์การที่ดี [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศ การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศ คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
  (1)     2      3