หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด เรื่อง นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศเจตนารมณ์ฯการขับเคลื่อนงานแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) [ 3 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล [ 25 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
  (1)     2