หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
www.klangdad.go.th
นางสาวนุชนาฎ รักษ์ธัญการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
การทำประมงเป็นวิถีชีวิต
ของชาวตำบลกลางแดด
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
1
2
3
4
5
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต. พัฒนาตำบลในด้านใดเพิ่มมากขึ้น
  โครงสร้างพื้นฐาน ; ถนน น้ำ ไฟฟ้า
  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ; การศึกษา สาธารณสุข สวัสดิการ
  จัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบร้อย
  วางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว
  บริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552
วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
 
ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ [ 7 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 37 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 1 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 42 
เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๔ [ 31 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 82 
 
 
การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/783  [ 16 เม.ย. 2564 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว782 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 เม.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 3-4 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.9/ว779  [ 16 เม.ย. 2564 ]
กำหนดการส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2561 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว4  [ 16 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562 และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัด อปท.ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว777  [ 16 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว7  [ 16 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4 ด่วนที่สุด สน.บถ.มท 0809.4/ว5  [ 16 เม.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว771  [ 16 เม.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว772  [ 16 เม.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4897-4942 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว761  [ 9 เม.ย. 2564 ]
การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว760  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว762 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว757 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว751  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 6 - 10 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว753  [ 9 เม.ย. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว747  [ 9 เม.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการลงทุนโครงการกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว729 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว737 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน Civic Education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน กต. มท 0816.3/ว739  [ 9 เม.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4820-4864 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว741 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) สน.บถ. มท 0809.2/ว738 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) สน.บถ. มท 0809.2/ว738 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4733-4808 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดดลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒ [ 16 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 20 


องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดดร่วมจัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานการปลูกพริกซุปเปอร [ 16 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 21 


องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดดร่วมกิจกรรมทำความสะอาดเส้นทางเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธ [ 8 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 102 
 
 
นว 0023.3/ว9091 หลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคและแนวทางการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  [ 16 เม.ย. 2564 ]    
นว 0023.3/9119 การกำหนดชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) ในระบบจัดเก็บรายงานการประเมินตนเองของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  [ 16 เม.ย. 2564 ]    
นว 0023.5/9104 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564)  [ 16 เม.ย. 2564 ]    
นว 0023.3/9101 ขออนุมัติแก้ไขคำผิดรายการเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ  [ 16 เม.ย. 2564 ]    
นว 0023.3/9148 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  [ 16 เม.ย. 2564 ]    
นว 0023.3/9146 กำหนดดำเนินการโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  [ 16 เม.ย. 2564 ]    
นว 0023.3/9147  ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  [ 16 เม.ย. 2564 ]    
นว 0023.2/ว8872  การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากปฏิบัติหน้าที่ฯ  [ 16 เม.ย. 2564 ]    
นว 0023.3/ว9224 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3  [ 16 เม.ย. 2564 ]    
นว 0023.3/9179 ส่งแผนปฏิบัติการควบคุมการขอทานจังหวัดนครสวรรค์  [ 16 เม.ย. 2564 ]    
นว 0023.3/ว8865  ขอเชิญร่วมอบรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 9 เม.ย. 2564 ]  
นว 0023.3/ว8870 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุด เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (งวดที่ 1)  [ 9 เม.ย. 2564 ]  
นว 0023.3/8875 การเฝ้าระวังเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย  [ 9 เม.ย. 2564 ]  
นว 0023.3/8877 แจ้งแบบรายการผลการดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 9 เม.ย. 2564 ]  
นว 0023.3/8871 การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564  [ 9 เม.ย. 2564 ]  
นว 0023.5/ว8911 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  [ 9 เม.ย. 2564 ]  
นว 0023.1/ว9020 ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของกลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  [ 9 เม.ย. 2564 ]  
นว 0023.3/8945 คัดเลือก ประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564  [ 9 เม.ย. 2564 ]  
นว 0023.3/ว8944 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ  [ 9 เม.ย. 2564 ]  
นว 0023.3/8947 กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564  [ 8 เม.ย. 2564 ]  
 
 
เปิดรับสมัครนักเรียน ศพด.อบต.กลางแดด (15 มี.ค. 2564)    อ่าน 51  ตอบ 1  
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเริ่มชำระภาษีเดือนไหนค่ะ (15 มี.ค. 2564)    อ่าน 44  ตอบ 1  
โปรแกรมประปา (24 ธ.ค. 2563)    อ่าน 3226  ตอบ 2  
 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ตำบลกลางแดด  

กลุ่มเกษตรต้นเจ้าพระยา มะนาวแป้นนอกฤดู  
 โรงเรียนวัดกลางแดด  

ศพด.ตำบลกลางแดด  
 
 
อบต.วังซ่าน รายงานการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 19 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยใหญ่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ธารทหาร [ 19 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองกระเจา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา เรื่อง การขายทอดตลาด [ 19 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็ก [ 19 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 15 
อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการระบาดของโ [ 19 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
ทต.เก้าเลี้ยว [ 19 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.โคกหม้อ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการรับมอบถุงยังชืพจากทางอำเภอชุมแสงเพื่อมามอบให้กับผู [ 19 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเ [ 19 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ โครงการความรู้เรื่องที่ดินเพื่อประชาชน [ 19 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน [ 19 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)ตามมาตรการการป [ 19 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองโพ รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA พ.ศ.2563 [ 19 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.สำโรงชัย การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ การประเมินผลกระทบรวมด้านเศรษฐกิจและสังคม จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไ [ 19 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
  
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-932-2916
 
ปิดหน้าต่าง