Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
 
 
ประกาศ เรื่อง กำหนดวันประมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต [ 8 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 35 
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกประมูลจ้างด้วยระบบอ [ 8 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 30 
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) [ 1 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 30 
 
       
 
 
ที่ดิน สค.1เกาะกลางแดด ยื่นขอโฉนดได้หรือเปล่า (3 พ.ค. 2555)    อ่าน 4148  ตอบ 1  
หลุมบ่อเยอะมาก (30 ก.ค. 2557)    อ่าน 59  ตอบ 0  
ให้ความเคารพนับถือยกย่องสรรเสริญตนเองในการหางาน (24 มิ.ย. 2557)    อ่าน 129  ตอบ 0  
 
 
อบต.สระแก้ว เว็บไซต์ อบต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (20 ก.ย. 2557)    อ่าน 6366  ตอบ 21
อบต.แม่วงก์ เว็บไซต์ อบต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (20 ก.ย. 2557)    อ่าน 17693  ตอบ 174
อบต.บางตาหงาย การเพิ่มข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนในเวปไซต์ (20 ก.ย. 2557)    อ่าน 5  ตอบ 0
 

โมจิแม่จุฬา
 
       
     
 
วัดกลางแดด

ศาลกรมหลวงชุมพร

 
 
อบต.บึงปลาทู ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) [ 19 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.นครสวรรค์ตก การประชุมปรึกษาหารือภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัด เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพั [ 18 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 16 
อบต.นครสวรรค์ตก โครงการร้อยรักดวงใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 [ 18 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 18 
อบต.ช่องแค ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการสอบราคา [ 18 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.นครสวรรค์ตก อบรมโครงการร้อยรักดวงใจห่วงใยผู้สูงอายุ 2557 [ 18 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 19 
อบต.ตากฟ้า โครงการไหว้พระฟังธรรมนำจิตใจให้ผู้ปฏิบัติธรรม ประจำปี พ.ศ.2557 [ 18 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.วังเมือง โครงการสุขภาพดีวิถีไทยลดภัยโรคเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2557 [ 18 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 16 
อบต.ตากฟ้า โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนตำบลตากฟ้า ประจำปี พ.ศ.2557 [ 18 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.บ้านมะเกลือ ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 11 ซ.นายวิชิต แสงบัวแก้ว [ 18 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.บ้านมะเกลือ ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 ซ.นางจริยา กล้วยเทศ [ 18 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.ตากฟ้า มอบพันธุ์ปลาน้ำจืดให้กับประชาชน [ 18 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 9 
ทต.โกรกพระ โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 18 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 36 
ทต.โกรกพระ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2557 [ 17 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 26 
อบต.บางพระหลวง โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อการประโยชน์ในชุมชนตำบลบางพ [ 17 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 16 
อบต.บางพระหลวง โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อการประโยชน์ในชุมชนตำบลบางพ [ 17 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
 
 
 
วิธีการเรียกรายงานตรวจสอบข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามหน่วยเบิกจ่าย ผ่าน GFMIS Web online กค. มท 0803/ว1630  [ 19 ก.ย. 2557 ]
ผลการตัดสินการสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ประจำปี 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว1628  [ 19 ก.ย. 2557 ]
การขับเคลื่อนให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554 สน.พส. มท 0810.5/ว1626  [ 19 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 44 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1622  [ 18 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 43 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1621  [ 18 ก.ย. 2557 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบัติ ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว277  [ 18 ก.ย. 2557 ]
การสำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้าน(ภาพรวมจังหวัด) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว1619  [ 17 ก.ย. 2557 ]
การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการคัดเลือก ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 สน.กม. มท 0804.3/ว2849  [ 17 ก.ย. 2557 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สน.คท. มท 0808.2/ว1609 [แบบแจ้งรายละเอียด]  [ 17 ก.ย. 2557 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิภาพทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1613  [ 17 ก.ย. 2557 ]
 
นว 0023.5/ว19711,นว 0023.5/ว19712 กำหนดเวลาการเข้าปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-L [ 17 ก.ย. 2557 ]   
นว 0023.5/ การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบปร [ 17 ก.ย. 2557 ]   
นว 0023.5/ว19699,นว 0023.5/ว19710 การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2557 ไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ [ 17 ก.ย. 2557 ]   
นว 0023.3/ว1196,นว 0023.3/ว1167 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558-2565 [ 16 ก.ย. 2557 ]   
นว 0023.1/ว1193,นว 0023.1/ว1194 แจ้งเลื่อนเวลาการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนกันยายน [ 15 ก.ย. 2557 ]   
นว 00231./ว1193 เลื่อนกำหนดการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด [ 15 ก.ย. 2557 ]   
นว 0023.3/ว1188 ขอความอนุเคราะห์เชิญเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าร่วมประชุม [ 12 ก.ย. 2557 ]   
นว 0023.3/ว1186 เร่งรัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรวบรวมแบบสอบถามข้อมูลประปาหมู่บ้าน [ 12 ก.ย. 2557 ]   
นว 0023.3/ว1187 ประชุมแนวทางการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายฉบับผ่าน [ 12 ก.ย. 2557 ]   
ที่ นว 0023.3/ว19274 , ที่ นว 0023.3/ว19275 การจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค [ 11 ก.ย. 2557 ]   
 
 


 
 
 
 
       
 
  
 


โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7 ประจำปี พ.ศ.2557 [ 31 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 144 


โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ท้องถิ่น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557 [ 5 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 138 


โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 [ 28 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 102 
   
 
 
  คุณจะช่วยโลกของเราด้วยวิธีใด
  ลดการใช้ถุงพลาสติก ย่อยสลายยาก
  ปลูกต้นไม้
  ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ
  ใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว,เบอร์ 5
  ประหยัดน้ำมัน เช่น car pool , เดินบ้าง,จักรยานบ้าง
  ลดการใช้สารเคมี
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552