Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) [ 1 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 13 
ประกาศการใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2557 [ 1 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 13 
อบต.กลางแดด รับโอนเจ้าพนักงานพัสดุด่วน [ 10 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 55 
 
       
 
 
ที่ดิน สค.1เกาะกลางแดด ยื่นขอโฉนดได้หรือเปล่า (3 พ.ค. 2555)    อ่าน 4136  ตอบ 1  
หลุมบ่อเยอะมาก (30 ก.ค. 2557)    อ่าน 50  ตอบ 0  
ให้ความเคารพนับถือยกย่องสรรเสริญตนเองในการหางาน (24 มิ.ย. 2557)    อ่าน 118  ตอบ 0  
 
 
อบต.นครสวรรค์ออก ขอขอบคุณ นายก อบต. นครสวรรค์ออกและเจ้าหน้าที่ (2 ก.ย. 2557)    อ่าน 20  ตอบ 2
อบต.ท่างิ้ว ขอเชิญชวนโพสข้อความเทิดทูน สถาบันกันครับ (2 ก.ย. 2557)    อ่าน 7  ตอบ 0
อบต.ทับกฤชใต้ ขอเชิญชวนโพสข้อความเทิดทูน สถาบันกันครับ (2 ก.ย. 2557)    อ่าน 7  ตอบ 0
 

โมจิแม่จุฬา
 
       
     
 
วัดกลางแดด

ศาลกรมหลวงชุมพร

 
 
อบต.แม่เปิน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน เรื่อง สอบราคาจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ [ 2 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.ลาดทิพรส ประกาศการกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลาง เฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน) [ 2 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านไร่ [ 2 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองกระโดน ประชุมสภากาแฟยามเช้า [ 2 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.นครสวรรค์ออก “โครงการเฉลิมพระเกียรติและเชิดชูราชวงศ์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557” [ 2 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.บางแก้ว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง ประกาศการใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ. [ 2 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.บางแก้ว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกร [ 2 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.บางพระหลวง ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้าง เลขที่ 1/2557 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2557 [ 2 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.นากลาง อบรมครอบครัวสัมพันธ์ [ 2 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.วังมหากร ประกาศสอบพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร [ 2 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 19 
อบต.นครสวรรค์ตก นายจำลอง พรมหนองโดก ลงพื้นที่สำรวจระบบผลิตน้ำประปา [ 1 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 20 
อบต.บางพระหลวง แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2557 [ 1 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.นครสวรรค์ตก การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก [ 1 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 15 
อบต.ไผ่สิงห์ ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุก ถนนสายหมู่ที่ 11 ต.ทับกฤช ติดต่อหม [ 1 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.ไผ่สิงห์ ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรั้วบริเวณอบต.ไผ่สิงห์, และโครงการก่อสร้างห้องน้ำคน [ 1 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 9 
 
 
 
การเลื่อนวันคัดเลือก/สอบคัดเลือก กรณีเหตุจำเป็น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว78  [ 1 ก.ย. 2557 ]
กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบขั้นสูง ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว77  [ 1 ก.ย. 2557 ]
การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว1458  [ 1 ก.ย. 2557 ]
การประชาสัมพันธ์โครงการ (สื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก LD) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1454  [ 1 ก.ย. 2557 ]
ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และขยายเวลาเก็บรักษาเงิน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1457  [ 1 ก.ย. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1452  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว742  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1446  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2557 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1455 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ส.ค. 2557 ]
ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1447  [ 29 ส.ค. 2557 ]
 
นว 0023.3/18364 ขอส่งเอกสารบรรจุเข้าวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ [ 1 ก.ย. 2557 ]   
นว 0023.5 ขอเลื่อนกำหนดการโครงการพัฒนานักบริหารงานคลังและเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน การคลังของ [ 1 ก.ย. 2557 ]   
นว 0023.3/18273 ,ที่ นว 0023.3/18272 โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมและยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกค [ 1 ก.ย. 2557 ]   
นว 0023.2/ว18150,นว 0023.2/ว75 การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 28 ส.ค. 2557 ]   
นว 0023.1/ว1221 ข้อราชการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในการประชุมกรมส่งเสริมการปกครอ [ 28 ส.ค. 2557 ]   
นว 0023.5/ว17998 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจั [ 27 ส.ค. 2557 ]   
นว 0023.5 ผลการดำเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 104/2557 [ 27 ส.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/17666,นว 0023.3/17667 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ประจำปีการศึกษา 2557 [ 25 ส.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/ว17762 ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ [ 25 ส.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/17854,นว 0023.3/17855 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามง [ 26 ส.ค. 2557 ]   
 
 


 
 
 
 
       
 
  
 


โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7 ประจำปี พ.ศ.2557 [ 31 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 131 


โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ท้องถิ่น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557 [ 5 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 127 


โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 [ 28 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 94 
   
 
 
  คุณจะช่วยโลกของเราด้วยวิธีใด
  ลดการใช้ถุงพลาสติก ย่อยสลายยาก
  ปลูกต้นไม้
  ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ
  ใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว,เบอร์ 5
  ประหยัดน้ำมัน เช่น car pool , เดินบ้าง,จักรยานบ้าง
  ลดการใช้สารเคมี
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552