คุณจะช่วยโลกของเราด้วยวิธีใด
  ลดการใช้ถุงพลาสติก ย่อยสลายยาก
  ปลูกต้นไม้
  ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ
  ใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว,เบอร์ 5
  ประหยัดน้ำมัน เช่น car pool , เดินบ้าง,จักรยานบ้าง
  ลดการใช้สารเคมี
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552
 วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 11 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 19 
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ที่ได้รัับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน [ 27 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 46 
ประกาศรายชื่อผูู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป( [ 22 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 22 
   
การดำเนินงานโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5/2560 ด่วนมาก กศ.  [ 25 เม.ย. 2560 ]
โครงการประเมินความเป็นพลเมืองของนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว853  [ 25 เม.ย. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว2185  [ 25 เม.ย. 2560 ]
แจ้งยอดการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2560) และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2560) สน.บถ. มท 0809.2/ว26 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 เม.ย. 2560 ]
รับฟังความคิดเห็นร่างวาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สล. มท 0801.3/ว37  [ 25 เม.ย. 2560 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มผู้ขายในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว840  [ 25 เม.ย. 2560 ]
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว837  [ 25 เม.ย. 2560 ]
การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว823  [ 24 เม.ย. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560 สน.คท  [ 24 เม.ย. 2560 ]
ขยายเวลาโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว828  [ 24 เม.ย. 2560 ]
การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว826  [ 24 เม.ย. 2560 ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2072  [ 24 เม.ย. 2560 ]
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการบันทึกข้อมูลตามแบบ มฝ.2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว820  [ 21 เม.ย. 2560 ]
ขอความร่วมมืออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่นำสัตว์เข้าฆ่าที่โรงฆ่าสัตว์ กพส. มท 0810.5/ว814  [ 21 เม.ย. 2560 ]
ขอให้จังหวัดจัดส่งข้อมูลการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด ตามมาตรา 99 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว815  [ 21 เม.ย. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดที่ 3 สน.บถ. มท 0808.2/4342-4391 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 เม.ย. 2560 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว811  [ 20 เม.ย. 2560 ]
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการใน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. สน.บถ. มท 0809.2/ว20  [ 20 เม.ย. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว804,4836  [ 20 เม.ย. 2560 ]
แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข 3 ฉบับ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว 805  [ 19 เม.ย. 2560 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการเลือกกรรมการสภาการศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว797  [ 18 เม.ย. 2560 ]
ค่าธรรมเนียมการรับชำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว798  [ 18 เม.ย. 2560 ]
การติดตามการแก้ไขปัญหาโครงการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว795  [ 18 เม.ย. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 21-30 กค. มท 0803.3/ว793 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 เม.ย. 2560 ]
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ. [เอกสารแนบท้าย 1] [เอกสารแนบท้าย 2] [การขอทราบผลคะแนนการประเมิน] [หนังสือเรียกรายงานตัวครั้งที่ 1]  [ 12 เม.ย. 2560 ]
 


 
 
นว 0023.1/379 แนวทางการบันทึกข้อมูล และการรายงานผลการดำเนินการด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 เม.ย. 2560 ]     
นว 0023.4/378 การดำเนินการกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ สังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล่นการพนันหรือเสพสุราในเวลาราชการหรือในสถ [ 25 เม.ย. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 376 ส่งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) ของกรมส่งเสริมการปกค [ 25 เม.ย. 2560 ]     
นว 0023.3/374 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 [ 25 เม.ย. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 10098 - 10099 รายงานติดตามผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 เม.ย. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 10100 การสำรวจข้อมูลจำนวนเด็กน้อยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560 ในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School  [ 21 เม.ย. 2560 ]     
นว 0023.5/ว 10092 โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 เม.ย. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 8177 ขอส่งหนังสือมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 17 มี.ค. 2560 ]   
นว 0023.3/9919 การรายงานผลการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริห [ 20 เม.ย. 2560 ]   
นว 0023.4/369 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต [ 19 เม.ย. 2560 ]   
นว 0023.3/ว 9857 การแจกจ่ายหนังสือรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 25 [ 18 เม.ย. 2560 ]   
นว 0023.3/ว 9858 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่ [ 18 เม.ย. 2560 ]   
นว 0023.1/365 การแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 เม.ย. 2560 ]   
นว 0023.3/ว 9555 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 11 เม.ย. 2560 ]   
นว 0023.3/ว 9360 รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล รายได้ในส่วนที่ อปท.จัดเก็บเอง ฝ่านระบบ INFO [ 18 เม.ย. 2560 ]   
นว 0023.3/ว 361 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  [ 18 เม.ย. 2560 ]   
นว 0023.3/ว 9556 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประม [ 11 เม.ย. 2560 ]   
นว 0023.3/ว 9554 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 3 จำนว [ 11 เม.ย. 2560 ]   
นว 0023.3/ว 9285 โครงการมีความสุข สนุกกับ ๔ H (Head Heart Hand Health) [ 7 เม.ย. 2560 ]   
นว 0023.3/ว 9840 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2560 [ 18 เม.ย. 2560 ]   
   
ที่ดิน สค.1เกาะกลางแดด ยื่นขอโฉนดได้หรือเปล่า (3 พ.ค. 2555)    อ่าน 4610  ตอบ 1  
รับโอนย้าย บุคลากร (20 ม.ค. 2560)    อ่าน 88  ตอบ 0  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 170  ตอบ 0  
 


กลุ่มเกษตรต้นเจ้าพระยา มะนาวแป้นนอกฤดู
 

วัดกลางแดด
 
 
อบต.สายลำโพง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับป [ 26 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.เนินศาลา อบรมโครงการสานสัมพันธ์สายใยรักครอบครัวตำบลเนินศาลา ประจำปี 2560 [ 26 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองหลวง [ 26 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.เนินกว้าว ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 3/25 [ 26 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.เจริญผล เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแวมถนนลูกรัง(กลบหลุม-กลบบ่อ) หมุ่ที่ 1,3,4,5,6และ7 ตำบ [ 26 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้ [ 25 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้ [ 25 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้ [ 25 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้ [ 25 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้ [ 25 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้ [ 25 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้ [ 25 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้ [ 25 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้ [ 25 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.เขาชนกัน ประสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 1 บ้านวังน้ำขาว [ 25 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 7 
   
อบต.วังม้า (+++หมอชู++สูตรใหม่ดั้งเดิม++)ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (สูตรหมอชูโดยตรง ไม่มีสาร (26 เม.ย. 2560)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.แม่วงก์ (+++หมอชู++สูตรใหม่ดั้งเดิม++)ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (สูตรหมอชูโดยตรง ไม่มีสาร (26 เม.ย. 2560)    อ่าน 0  ตอบ 0
  
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player