Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
 
 
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2557 [ 3 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 46 
โครงการอาสาสมัครเยี่ยมบ้าน ประจำปี 2557 [ 3 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 33 
โครงการรักษ์สุขภาพสตรีรู้ทันมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ประจำปี 2557 [ 3 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 31 
 
       
 
 
ที่ดิน สค.1เกาะกลางแดด ยื่นขอโฉนดได้หรือเปล่า (3 พ.ค. 2555)    อ่าน 4190  ตอบ 1  
หลุมบ่อเยอะมาก (26 พ.ย. 2557)    อ่าน 119  ตอบ 1  
ให้ความเคารพนับถือยกย่องสรรเสริญตนเองในการหางาน (24 มิ.ย. 2557)    อ่าน 176  ตอบ 0  
 
 
อบต.เขากะลา ฟาร์มหมู ม.11 ส่งกลิ่นเหม็นมาก (26 พ.ย. 2557)    อ่าน 32  ตอบ 1
อบต.กลางแดด หลุมบ่อเยอะมาก (26 พ.ย. 2557)    อ่าน 119  ตอบ 1
อบต.นครสวรรค์ตก สอบถาม อ.บ.ต.นครสวรรค์ตก มีตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 3 ว่างหรือเปล่าคะ (26 พ.ย. 2557)    อ่าน 73  ตอบ 2
 

กลุ่มเกษตรต้นเจ้าพระยา มะนาวแป้นนอกฤดู
 
       
     
 
วัดกลางแดด

ศาลกรมหลวงชุมพร

 
 
อบต.นครสวรรค์ตก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก [ 26 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.บึงปลาทู ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 26 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.วังมหากร ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มขุ่นก้อนและคลอรีน) [ 26 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.โคกหม้อ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการสร้างห้องเก็บพัสดุแล [ 26 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.โคกหม้อ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมย [ 26 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.โคกหม้อ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส [ 26 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.ลาดทิพรส ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ [ 26 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 26 
อบต.แม่เล่ย์ ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 26 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 21 
อบต.แม่เล่ย์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รั [ 26 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 16 
อบต.วังมหากร การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร [ 25 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 15 
อบต.วังมหากร การคัดเลือกตัวแทนหมู่บ้านเพื่อเข้าเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังมห [ 25 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.วังมหากร รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังมหากร ครั้งที่ 4/25 [ 25 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.วังมหากร รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังมหากร ครั้งที่ 3/25 [ 25 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.วังมหากร รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังมหากร ครั้งที่2/255 [ 25 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.วังมหากร รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังมหากร ครั้งที่1/2557 [ 25 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 11 
 
 
 
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 8 สน.กศ. มท 0893.4/ว2166  [ 25 พ.ย. 2557 ]
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สน.กศ. มท 0893.3/ว2165 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.2/ว2160  [ 25 พ.ย. 2557 ]
โครงการสัมมนามาตรฐานทั่วไปด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.2/ว2152  [ 25 พ.ย. 2557 ]
การแก้ไขประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีส่วนราชการที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล สน.บถ. มท 0809.2/ว118  [ 25 พ.ย. 2557 ]
เร่งรัดรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2159  [ 25 พ.ย. 2557 ]
การอบรมสัมมนาปรับปรุงแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.3/ว2158  [ 25 พ.ย. 2557 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2145 [รายชื่อ]  [ 24 พ.ย. 2557 ]
ขอข้อมูลรายละเอียดเงินฝากคลัง ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว2137  [ 24 พ.ย. 2557 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.2/ว4122  [ 24 พ.ย. 2557 ]
 
นว 0023.3/ว27098 การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบร [ 26 พ.ย. 2557 ]   
นว 0023.4/ว1804 การประสานงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ [ 25 พ.ย. 2557 ]   
นว 0023.5/26847 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริ [ 25 พ.ย. 2557 ]   
นว 0023.3/ว2803 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภ [ 25 พ.ย. 2557 ]   
นว 0023.3/ว26756,นว 0023.3/ว26757 การตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของอ [ 24 พ.ย. 2557 ]   
นว 0023.3/ว26690,นว 0023.3/ว26691 โครงการมหกรรมรวมพลคนรักดี To be number one จังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2558 [ 21 พ.ย. 2557 ]   
นว 0023.3/26664 สำรวจข้อมูลจำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ที่มีอยู่ในพื้นที่ [ 21 พ.ย. 2557 ]   
นว 0023.3/26663 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู [ 21 พ.ย. 2557 ]   
นว 0023.3/26638,นว0023.3/26639 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ วิ [ 20 พ.ย. 2557 ]   
นว 0023.3/26228 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ค่าสิ่งกอ่สร้างที่มีราคาต่อหน่ว [ 18 พ.ย. 2557 ]   
 
 


 
 
 
 
       
 
  
 


โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7 ประจำปี พ.ศ.2557 [ 31 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 193 


โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ท้องถิ่น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557 [ 5 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 190 


โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 [ 28 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 130 
   
 
 
  คุณจะช่วยโลกของเราด้วยวิธีใด
  ลดการใช้ถุงพลาสติก ย่อยสลายยาก
  ปลูกต้นไม้
  ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ
  ใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว,เบอร์ 5
  ประหยัดน้ำมัน เช่น car pool , เดินบ้าง,จักรยานบ้าง
  ลดการใช้สารเคมี
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552