Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
 
 
ประกาศใช้คู่มือบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด (ครั้งที่ 3) [ 26 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 9 
ประกาศใช้คู่มือบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด (ครั้งที่ 2) [ 26 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 8 
การประเมินตนเองในการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.2558 [ 20 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 14 
 
       
 
 
ที่ดิน สค.1เกาะกลางแดด ยื่นขอโฉนดได้หรือเปล่า (3 พ.ค. 2555)    อ่าน 4366  ตอบ 1  
อยากให้มีการแก้ไขระะบบการบริหารน้ำประปาในหมู่บ้าน อย่างยั่งยืน ไม่ว่ากี่ยุคกี่สม (23 พ.ย. 2558)    อ่าน 19  ตอบ 0  
ขอประชาสัมพันธ์ บริษัทรับจัดทัวร์ทั้งในและต่างประเทศ จัดกรุ๊ปเหมา สัมนา ดูงาน ทั (15 พ.ค. 2558)    อ่าน 122  ตอบ 0  
 
 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ (25 พ.ย. 2558)    อ่าน 885  ตอบ 8
อบต.แม่เปิน สอบถาม การจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิต วัดแม่กะสี (25 พ.ย. 2558)    อ่าน 31  ตอบ 0
อบต.แม่เปิน ขอความช่วยเหลือ (24 พ.ย. 2558)    อ่าน 170  ตอบ 2
   

กลุ่มเกษตรต้นเจ้าพระยา มะนาวแป้นนอกฤดู
 
       
     
 
วัดกลางแดด

ศาลกรมหลวงชุมพร

 
 
อบต.พยุหะ ประกาศรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.พยุหะ ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการปับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเอเซ [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.พยุหะ ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยหลัง สนง.เกษตร อ.พยุหะคีรี ต [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.พยุหะ ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาช [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.พยุหะ ผลการเปิดซองสอบราคาซื้อรถอีแต๋นบรรทุกขยะยกดั้มได้ ของอบต.พยุหะ [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.แม่เล่ย์ ประกาศผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านปางขนุ [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.แม่เล่ย์ ประกาศผู้ยื่นซองเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 บ้านปางข [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองกระโดน ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.พยุหะ ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2558 [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.พยุหะ ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2558 [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.พยุหะ ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2558 [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.พยุหะ ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2557 [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.พยุหะ ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.พยุหะ ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.บรรพตพิสัย ลอยกระทง 58 [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 13 
 
 
 
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนโครงการเด็กไทยแก้มใส ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สนใจเข้าร่วม (โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2563  [ 27 พ.ย. 2558 ]
โครงการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว2580  [ 27 พ.ย. 2558 ]
ชี้แจงประมาณราคาค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว2583  [ 27 พ.ย. 2558 ]
การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559 ในระบบ Electronic Report (E-Report) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2582  [ 27 พ.ย. 2558 ]
รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องเรือนสำหรับสถานศึกษา : โต๊ะเรียน มอก.1494-2541 และเครื่องเรือนสำหรับสถานศึกษา : เก้าอี้เรียน มอก.2495-2541 สน.คท. มท 0808.2/ว2561  [ 27 พ.ย. 2558 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2579  [ 27 พ.ย. 2558 ]
การสำรวจข้อมูลจำนวนโรงฆ่าสัตว์และพนักงานตรวจโรคสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.มถ. มท 0892.2/ว2572 [แบบสำรวจฯ]  [ 27 พ.ย. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2576 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2558 ]
ตรวจรับรองผลการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2577  [ 26 พ.ย. 2558 ]
การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว2568  [ 26 พ.ย. 2558 ]
 
นว 0023.2/ว31883 การจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่งระบบแท่ง [ 27 พ.ย. 2558 ]   
นว 0023.3/ว31638 โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล [ 25 พ.ย. 2558 ]   
นว 0023.3/ว29089 แจ้ง อปท.ที่ยังไม่ได้รายงานบัญชีการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานครูฯ [ 25 พ.ย. 2558 ]   
นว 0023.3/ว31570 (เพิ่มเติม) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตร "โ [ 25 พ.ย. 2558 ]   
นว 0023.3/ว31570 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตร "โตไปไม่โกง&qu [ 25 พ.ย. 2558 ]   
นว 0023.3/ว31571 การสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หนังสือบ้านที่พ่อสร้าง การสนับสนุนการเผยแพร่ป [ 25 พ.ย. 2558 ]   
นว 0023.3/ว31569 การส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนในเด็ก [ 25 พ.ย. 2558 ]   
นว 0023.3/ว31572 การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและคำเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริ [ 25 พ.ย. 2558 ]   
นว 0023.1/ว31471 ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสม [ 24 พ.ย. 2558 ]   
นว 0023.1/ว31473 การจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามง [ 24 พ.ย. 2558 ]   
 
 


 
 
 
 
 
     
 
  
 


โครงการ ธรรมะ ในองค์กร ประจำปี 2558 หัวข้อ ทำอย่างไรให้มีความสุข [ 12 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 55 


การแข่งขันกีฬาตำบลกลางแดด ประจำปี 2558 [ 22 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 50 


อบต.กลางแดด จัดกิจกรรมโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว ภายใต้ชื่อโครงการ " เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ตามแนวทางพระพุทธศาสนา ประจำปี 2558 [ 14 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 54 
   
 
 
  คุณจะช่วยโลกของเราด้วยวิธีใด
  ลดการใช้ถุงพลาสติก ย่อยสลายยาก
  ปลูกต้นไม้
  ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ
  ใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว,เบอร์ 5
  ประหยัดน้ำมัน เช่น car pool , เดินบ้าง,จักรยานบ้าง
  ลดการใช้สารเคมี
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552