Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
 
 
ประกาศผลการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 ตำแหน [ 29 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 19 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด จำนวน [ 22 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 32 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลก [ 14 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 62 
 
       
 
 
ที่ดิน สค.1เกาะกลางแดด ยื่นขอโฉนดได้หรือเปล่า (3 พ.ค. 2555)    อ่าน 4395  ตอบ 1  
อยากให้มีการแก้ไขระะบบการบริหารน้ำประปาในหมู่บ้าน อย่างยั่งยืน ไม่ว่ากี่ยุคกี่สม (23 พ.ย. 2558)    อ่าน 66  ตอบ 0  
ขอประชาสัมพันธ์ บริษัทรับจัดทัวร์ทั้งในและต่างประเทศ จัดกรุ๊ปเหมา สัมนา ดูงาน ทั (15 พ.ค. 2558)    อ่าน 151  ตอบ 0  
 
 
อบต.ทุ่งทอง  เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เปิดให้บร (9 ก.พ. 2559)    อ่าน 429  ตอบ 2
อบต.ท่าไม้ ประกาศรับสมัครสอบ (4 ก.พ. 2559)    อ่าน 53  ตอบ 2
อบต.หนองกระโดน มีงานให้กลุ่มแม่บ้านหรือคนว่างงานทำค่ะ (4 ก.พ. 2559)    อ่าน 45518  ตอบ 327
   

กลุ่มเกษตรต้นเจ้าพระยา มะนาวแป้นนอกฤดู
 
       
     
 
วัดกลางแดด

ศาลกรมหลวงชุมพร

 
 
อบต.วังเมือง อบต.วังเมือง ให้ความช่วยประชาชนภายในตำบล [ 10 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 0 
อบต.สระทะเล แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) [ 9 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 9 
อบต.สระทะเล แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) [ 9 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 10 
อบต.สายลำโพง โครงการก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง [ 9 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.วัดไทรย์ ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ สมัยประชุมวิสามัญ สมั [ 9 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองพิกุล รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าท [ 9 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 11 
อบต.บ้านไร่ ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายราคากลางและการคำนวณโครงการก่อสร้างถนนดินฯ ม.18 บ้านหนอ [ 9 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.บ้านไร่ ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายราคากลางและการคำนวณโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ม.23 บ้าน [ 9 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.บ้านไร่ ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายราคากลางและการคำนวณโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ม.2 [ 9 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.บ้านไร่ ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายราคากลางและการคำนวณโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ม.6 [ 9 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 9 
อบต.นครสวรรค์ตก ประกาศราคากลางวัสดุก่อสร้าง(กรวดกรองและทรายกรอง) [ 9 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 5 
ทต.โกรกพระ ประกาศ เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล [ 9 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.วังซ่าน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววีบริเวณข้างถนน คสล.สายหล [ 9 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.วังซ่าน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 [ 9 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองโพ ประราคากลางฝังกลบบ่อขยะ [ 9 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 6 
 
 
 
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว286  [ 9 ก.พ. 2559 ]
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว70  [ 9 ก.พ. 2559 ]
การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.กศ. มท 0893.3/ว283 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ก.พ. 2559 ]
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 สล. มท 0801.3/ว281  [ 8 ก.พ. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว280  [ 8 ก.พ. 2559 ]
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 รุ่นที่ 13 สน.กศ. มท 0893.4/ว220  [ 8 ก.พ. 2559 ]
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 รุ่นที่ 12 สน.กศ. มท 0893.4/ว221  [ 8 ก.พ. 2559 ]
การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.คท. มท 0808.3/ว159  [ 8 ก.พ. 2559 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว3  [ 5 ก.พ. 2559 ]
ขอจัดตั้งฝ่ายและการกำหนดกรอบอัตรากำลังของเทศบาล โดยไม่ผ่านความเห็นชอบ ก.ท. สน.บถ. มท 0809.2/ว16  [ 5 ก.พ. 2559 ]
 
นว 0023.3/ว4911 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง [ 9 ก.พ. 2559 ]   
นว 0023.3/4872 คำแนะนำประชาชน เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2012 (MERS-Cov) [ 9 ก.พ. 2559 ]   
นว 0023.3/4874 คำแนะนำประชาชน เรื่อง โรคไข้ซิกา (Zika virus disease) [ 9 ก.พ. 2559 ]   
นว 0023.5/4893 การหารือแนวทางปฏิบัติในการขอใช้เงินเหลือจ่ายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย [ 9 ก.พ. 2559 ]   
นว 0023.4/ว4423 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กวดขันและไม่สนับสนุนให้มีการจำหน่ายสินค้าละเมินทรัพย [ 8 ก.พ. 2559 ]   
นว 0023.3/ว 4286 แบบรายงานการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด [ 5 ก.พ. 2559 ]   
นว 0023.3/ว 4287 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local competency Test:L [ 5 ก.พ. 2559 ]   
นว 0023.3/ว 4288 สนับสนุนการจัดตั้งชมรมส่งเสริมคนดีตามแนวพระราชดำริ [ 5 ก.พ. 2559 ]   
นว 0023.3/ว 4246 แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการ "มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ" และแบบรา [ 5 ก.พ. 2559 ]   
นว 0023.3/ว4153 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน [ 4 ก.พ. 2559 ]   
 
 


 
 
 
 
 
     
 
  
 


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 [ 11 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 50 


พิธีถวายพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพรในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 [ 8 ธ.ค. 2558 ]   อ่าน 59 


โครงการ ธรรมะ ในองค์กร ประจำปี 2558 หัวข้อ ทำอย่างไรให้มีความสุข [ 12 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 96 
   
 
 
  คุณจะช่วยโลกของเราด้วยวิธีใด
  ลดการใช้ถุงพลาสติก ย่อยสลายยาก
  ปลูกต้นไม้
  ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ
  ใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว,เบอร์ 5
  ประหยัดน้ำมัน เช่น car pool , เดินบ้าง,จักรยานบ้าง
  ลดการใช้สารเคมี
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552