Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
 
 
ประกาศ เรื่อง กำหนดวันประมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต [ 8 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 41 
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกประมูลจ้างด้วยระบบอ [ 8 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 39 
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) [ 1 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 38 
 
       
 
 
ที่ดิน สค.1เกาะกลางแดด ยื่นขอโฉนดได้หรือเปล่า (3 พ.ค. 2555)    อ่าน 4165  ตอบ 1  
หลุมบ่อเยอะมาก (30 ก.ค. 2557)    อ่าน 78  ตอบ 0  
ให้ความเคารพนับถือยกย่องสรรเสริญตนเองในการหางาน (24 มิ.ย. 2557)    อ่าน 140  ตอบ 0  
 
 
อบต.ตาคลี หลวงปู่เกลี้ยง (20 ต.ค. 2557)    อ่าน 16  ตอบ 5
อบต.นครสวรรค์ออก ไม่มีที่ให้เด็กเล่นฟุตบอล (19 ต.ค. 2557)    อ่าน 29  ตอบ 2
อบต.ด่านช้าง สวัสดีครับจากธนภัทร ทาสีดา (19 ต.ค. 2557)    อ่าน 1302  ตอบ 4
 

โมจิแม่จุฬา
 
       
     
 
วัดกลางแดด

ศาลกรมหลวงชุมพร

 
 
อบต.ธารทหาร ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาด [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.นครสวรรค์ตก นายจำลอง พรมหนองโดก ลงพื้นที่ตรวจสอบการผลิตน้ำประปาบึงอ้อ [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.นครสวรรค์ตก งานประเพณีแข่งขันเรือหัวตะเข้ ประจำปี 2558 [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.พิกุล [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
ทต.โกรกพระ ประกาศ เรื่อง ตรวจสอบการรับ - จ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.ไผ่สิงห์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 ตำ [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.บางแก้ว ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพความพิการ ของ อบต.บ [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.แควใหญ่ รับโอน(ย้าย)จนท.พัสดุ จำนวน 1 อัตรา [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.ด่านช้าง สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.พันลาน รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2257 [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.พันลาน แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลพันลา [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.พันลาน แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.พันลาน แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลพัน [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.พันลาน บัญชีแสดงการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพั [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.สระแก้ว โครงการอำเภอลาดยาวเคลื่อนที่ พบประชาชน [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
 
 
 
รายละเอียดประกอบรายงานการเงินประจำปี 2557 กค. มท 0803/ว1871  [ 17 ต.ค. 2557 ]
การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว7  [ 17 ต.ค. 2557 ]
การยืมเงินสะสมมาจ่ายเป็นค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ สังกัดสถานศึกษา ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว1866  [ 17 ต.ค. 2557 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 9/2557 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว1823  [ 17 ต.ค. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/8839-8914 [บัญชีรายละเอียด]  [ 17 ต.ค. 2557 ]
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.สส. มท 0891.3/ว3507  [ 16 ต.ค. 2557 ]
การสำรวจจำนวนบุคลากรในสังกัด อปท. ที่มีวุฒิปริญญาตรีทางการพยาบาล ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1840  [ 16 ต.ค. 2557 ]
มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว24  [ 15 ต.ค. 2557 ]
สำรวจข้อมูลเงินเดือนและค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1835  [ 14 ต.ค. 2557 ]
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง และกำหนดการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สน.บถ. มท 0809.2/ว95  [ 14 ต.ค. 2557 ]
 
นว 0023.3/ว1425,นว 0023.3/ว1426 การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 "รา [ 17 ต.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/ว1424 การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 "ราย [ 17 ต.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/ว23213,นว 0023.3/ว23214 การยืมเงินสะสมมาจ่ายเป็นค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำสังกัดสถานศึกษาในองค์กรปก [ 17 ต.ค. 2557 ]   
นว 0023.1/ว1422 การรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล [ 17 ต.ค. 2557 ]   
นว 0023.4/ว1418 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ 17 ต.ค. 2557 ]   
นว 0023.4/ว1417 การเพิ่มความเข้มข้นในการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในระดับพื้นที่ [ 17 ต.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/ว1420 ขอให้จัดส่งเอกสารประกอบคำของบฯติดตั้งกล้อง (CCTV) เพิ่มเติม [ 17 ต.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/ว1408,นว 0023.3/ว1409 เผยแพร่ข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ต.ค. 2557 ]   
นว 0023.2/ว1406,นว 0023.2/ว1407 สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ต.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/ว22781,นว 0023.3/ว22780 แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุมสารเป็นยาเสพติดให้โทษ [ 14 ต.ค. 2557 ]   
 
 


 
 
 
 
       
 
  
 


โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7 ประจำปี พ.ศ.2557 [ 31 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 168 


โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ท้องถิ่น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557 [ 5 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 156 


โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 [ 28 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 114 
   
 
 
  คุณจะช่วยโลกของเราด้วยวิธีใด
  ลดการใช้ถุงพลาสติก ย่อยสลายยาก
  ปลูกต้นไม้
  ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ
  ใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว,เบอร์ 5
  ประหยัดน้ำมัน เช่น car pool , เดินบ้าง,จักรยานบ้าง
  ลดการใช้สารเคมี
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552