Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
 
 
ประกาศ เรื่อง กำหนดวันประมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต [ 8 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 37 
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกประมูลจ้างด้วยระบบอ [ 8 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 33 
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) [ 1 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 30 
 
       
 
 
ที่ดิน สค.1เกาะกลางแดด ยื่นขอโฉนดได้หรือเปล่า (3 พ.ค. 2555)    อ่าน 4158  ตอบ 1  
หลุมบ่อเยอะมาก (30 ก.ค. 2557)    อ่าน 64  ตอบ 0  
ให้ความเคารพนับถือยกย่องสรรเสริญตนเองในการหางาน (24 มิ.ย. 2557)    อ่าน 133  ตอบ 0  
 
 
อบต.นครสวรรค์ออก ปกป้องและต่อต้านการหมิ่นสถาบัน (2 ต.ค. 2557)    อ่าน 233  ตอบ 6
อบต.เขาชนกัน ขอเบอร์ติดต่อหน่อยค่ะ (30 ก.ย. 2557)    อ่าน 51  ตอบ 1
อบต.หนองกระโดน มีงานให้กลุ่มแม่บ้านหรือคนว่างงานทำค่ะ (30 ก.ย. 2557)    อ่าน 36907  ตอบ 311
 

โมจิแม่จุฬา
 
       
     
 
วัดกลางแดด

ศาลกรมหลวงชุมพร

 
 
อบต.ลาดทิพรส [ 2 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่เล่ย์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประ [ 2 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.ลาดยาว โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โอนครั้งที่ 15/2557 ลงวันที่ 30 กันยา [ 1 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 15 
อบต.บางพระหลวง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.แม่วงก์ ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์ [ 1 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
ทต.โกรกพระ เรื่อง การใช้แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 23 
ทต.โกรกพระ แด่...เพื่อนร่วมงานที่ก้าวไกล...อาลัยผู้เกษียณ [ 1 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 16 
อบต.บางแก้ว [ 1 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา [ 1 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 15 
อบต.ลาดยาว โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โอนครั้งที่ 14/2557 ลงวันที่ 30 กันยา [ 30 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 19 
อบต.เขาชนกัน รับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์พัฒนาเด็กเล๋็กคุณภาพระดับ1 จังหวัดนครสวรรค์ ๒๕๕๗ [ 30 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 16 
อบต.วัดไทรย์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจ้างเหมาบริการประ [ 30 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.หนองกระโดน จำหน่ายดอกไม้จันทน์ [ 30 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 18 
อบต.แม่วงก์ โครงการครอบครัวร่วมกันดูแลผู้ป่วยทางจิค ผู้พิการ และสูงอายุ [ 30 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.ตาสัง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาสัง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ พร้อม [ 30 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 14 
 
 
 
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 1 ต.ค. 2557 ]
ผลการดำเนินงานเงินค่ารักษาพยาบาลของครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1751  [ 1 ต.ค. 2557 ]
ติดตามการรายงานข้อมูลตามแบบ สบศ. 1-3 สน.บถ. มท 0809.4/ว1750  [ 1 ต.ค. 2557 ]
การสำรวจสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) ที่มีความประสงค์เข้าร่วมประชุม ชี้แจงมาตรฐาน คู่มือ และเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สน.กศ. มท 0893.2/ว1587  [ 1 ต.ค. 2557 ]
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว22  [ 1 ต.ค. 2557 ]
ขอข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน สน.สส. มท 0891.2/ว1721  [ 1 ต.ค. 2557 ]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1702 [คู่มือการรายงานฯ (สถจ.)] [คู่มือการรายงานฯ (อปท.)] [แบบรายงานข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น]  [ 1 ต.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1733 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ย. 2557 ]
วิธีการเรียกรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน ผ่าน Web online กค. มท 0803/ว1732  [ 30 ก.ย. 2557 ]
การคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development:SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว1731  [ 30 ก.ย. 2557 ]
 
นว 0023.4/ว1294 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ 1 ต.ค. 2557 ]   
นว 0023.1 แบบรายงานสถิติการลาของข้าราชการ [ 1 ต.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/ว1287,นว 0023.3/ว1288 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอ [ 30 ก.ย. 2557 ]   
ที่ นว 0023.3/ว20836 การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบนำ้ด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบนำ้ด [ 30 ก.ย. 2557 ]   
ที่ นว 0023.2/ว1277 แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประ [ 30 ก.ย. 2557 ]   
นว 0023.3/ว20658,นว 0023.3/ว20659 การบันทึกเว็บไซต์ อปท.และเมนูบันทึกผู้ดูแลระบบ INFO [ 29 ก.ย. 2557 ]   
นว 0023.5/20566,นว 0023.5/20567 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 26 ก.ย. 2557 ]   
นว 0023.3/ว20396,นว 0023.3/ว20397 ขอความร่วมมือแจ้งให้หน่วยงาน - สมาชิกในสังกัดเสนอชื่อบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อร [ 25 ก.ย. 2557 ]   
นว 0023.3/ว20405,นว 0023.3/ว20406 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลออกพรรษาและลอยกระทงปี 2557 [ 25 ก.ย. 2557 ]   
นว 0023.3/ว1261,นว 0023.3/ว1262 การขับเคลื่อนให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอตามระเบียบสำนัก [ 25 ก.ย. 2557 ]   
 
 


 
 
 
 
       
 
  
 


โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7 ประจำปี พ.ศ.2557 [ 31 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 154 


โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ท้องถิ่น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557 [ 5 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 148 


โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 [ 28 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 109 
   
 
 
  คุณจะช่วยโลกของเราด้วยวิธีใด
  ลดการใช้ถุงพลาสติก ย่อยสลายยาก
  ปลูกต้นไม้
  ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ
  ใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว,เบอร์ 5
  ประหยัดน้ำมัน เช่น car pool , เดินบ้าง,จักรยานบ้าง
  ลดการใช้สารเคมี
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552