Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
 
 
ประกาศ เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) E ๑/๒๕๕๘ โครงการจัด [ 29 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 10 
ประกาศผลการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 16 
ประกาศใช้คู่มือบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด [ 21 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 29 
 
       
 
 
ที่ดิน สค.1เกาะกลางแดด ยื่นขอโฉนดได้หรือเปล่า (3 พ.ค. 2555)    อ่าน 4300  ตอบ 1  
BlackSpyTHT (29 ก.ค. 2558)    อ่าน 8  ตอบ 0  
BlackSpyTHT (29 ก.ค. 2558)    อ่าน 13  ตอบ 0  
 
 
อบต.กลางแดด BlackSpyTHT (29 ก.ค. 2558)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.กลางแดด BlackSpyTHT (29 ก.ค. 2558)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.เนินขี้เหล็ก BlackSpyTHT (29 ก.ค. 2558)    อ่าน 7  ตอบ 0
   

กลุ่มเกษตรต้นเจ้าพระยา มะนาวแป้นนอกฤดู
 
       
     
 
วัดกลางแดด

ศาลกรมหลวงชุมพร

 
 
อบต.วัดไทรย์ โครงการในพิธีทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมส่งเสริมศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา [ 1 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.วัดไทรย์ โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2558 [ 31 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.สระแก้ว คู่มือประชาชน : การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 31 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.สระแก้ว คู่มือประชาชน : การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอน [ 31 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.สระแก้ว คู่มือประชาชน : การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอน [ 31 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.สระแก้ว คู่มือประชาชน : การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 31 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.สระแก้ว คู่มือประชาชน : การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 31 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.สระแก้ว คู่มือประชาชน : การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 31 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.สระแก้ว คู่มือประชาชน : การรับชำระภาษีป้าย [ 31 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.สระแก้ว คู่มือประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย [ 31 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.สระแก้ว คู่มือประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย [ 31 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.สระแก้ว คู่มือประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย [ 31 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 1 
อบต.สระแก้ว คู่มือประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย [ 31 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 1 
อบต.สระแก้ว คู่มือประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบีย [ 31 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 1 
อบต.สระแก้ว คู่มือประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบีย [ 31 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 1 
 
 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เดือนกรกฎาคม 2558) สน.คท. มท 0808.2/11403-11478 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ค. 2558 ]
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1603  [ 28 ก.ค. 2558 ]
การอบรมพัฒนาครูแกนนำ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2559 (Google App for Education) สน.กศ. มท 0893.1/ว1596  [ 27 ก.ค. 2558 ]
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1602  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment (ITA)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว1601  [ 27 ก.ค. 2558 ]
ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น และสำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.) สน.คท. มท 0808.5/ว38  [ 27 ก.ค. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีผลใช้บังคับ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1597  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การสำรวจข้อมูลลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว72  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การปรับปรุงกำหนดราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว1598  [ 27 ก.ค. 2558 ]
ขออนุมัติสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เกินร้อยละสิบ)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/11532-11538  [ 25 ก.ค. 2558 ]
 
นว 0023.5/20013,นว 0023.5/20014 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อ [ 28 ก.ค. 2558 ]   
นว 0023.3/19714,นว 0023.3/19715 โครงการสัมมนาภาวะผู้นำการพัฒนาเครือข่ายการศึกษาปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์ก [ 24 ก.ค. 2558 ]   
นว 0023.3/ว19757,นว 0023.3/ว19758 ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิศสุนัขบ้า และกิจกรรม "วันป้องกันโรคพิ [ 24 ก.ค. 2558 ]   
นว 0023.2/ว1080 แจ้งการกรอกแบบรายงานอัตรากำลังผู้บริหารและครูสังกัดสถานศึกษา,แบบรายงานอัตรากำลั [ 27 ก.ค. 2558 ]   
นว 0023.3/ว19413,นว 0023.3/ว19414 การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 [ 23 ก.ค. 2558 ]   
นว 0023.3/ว19755,นว 0023.3/ว19756 การโอนจัดสรรงบประมาณที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลี่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุ [ 24 ก.ค. 2558 ]   
นว 0023.2/ว1062,นว 0023.2/ว1603 รายงานผลการดำเนินการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิของข้าราชการและพนักงานส่วนท้ [ 23 ก.ค. 2558 ]   
นว 0023.3/ว19715,นว 0023.3/ว19716 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื [ 24 ก.ค. 2558 ]   
นว 0023.3/ว16793,นว 0023.3/ว16794 แนวทางการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหล [ 26 ก.ค. 2558 ]   
นว 0023.3/ว16793,นว 0023.3/ว16794 แนวทางการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหล [ 26 ก.ค. 2558 ]   
 
 


 
 
 
 
 
     
 
  
 


องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดดขอรวมใจถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน [ 28 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 8 


อบต.กลางแดดส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อต้อนรับการเป็นเจ้าภาพการจัดแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 [ 28 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 7 


โครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ [ 15 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 26 
   
 
 
  คุณจะช่วยโลกของเราด้วยวิธีใด
  ลดการใช้ถุงพลาสติก ย่อยสลายยาก
  ปลูกต้นไม้
  ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ
  ใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว,เบอร์ 5
  ประหยัดน้ำมัน เช่น car pool , เดินบ้าง,จักรยานบ้าง
  ลดการใช้สารเคมี
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552