คุณจะช่วยโลกของเราด้วยวิธีใด
  ลดการใช้ถุงพลาสติก ย่อยสลายยาก
  ปลูกต้นไม้
  ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ
  ใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว,เบอร์ 5
  ประหยัดน้ำมัน เช่น car pool , เดินบ้าง,จักรยานบ้าง
  ลดการใช้สารเคมี
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552
 วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
 
ประกาศรายชื่อผูู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป( [ 22 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 11 
แอปพลิเคชัน ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 16 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 23 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 46 
   
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมีนาคม 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว643 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 มี.ค. 2560 ]
แจ้งสถานศึกษาในสังกัดจัดทำข้อมูลคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน (GPAX) ประจำปีการศึกษา 2559 กศ. มท 0816.3/ว642  [ 23 มี.ค. 2560 ]
การบันทึกรหัสรายได้และรหัสแหล่งของเงินในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว639  [ 23 มี.ค. 2560 ]
การกำหนดระยะเวลาการปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว640  [ 23 มี.ค. 2560 ]
การขยายเวลาในการรายงานผลการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว638  [ 23 มี.ค. 2560 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค สน.คท. มท 0808.2/ว1555  [ 23 มี.ค. 2560 ]
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศ. มท 0816.3/ว633 [แบบตอบรับ] [แบบฟอร์มธนาคาร] [คำอธิบายการกรอก] [รายละเอียดฯ]  [ 22 มี.ค. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด ครั้งที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/2652-2700 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 มี.ค. 2560 ]
โครงการพัฒนาศักยภาพครู ศึกษานิเทศก์แกนนำ เด็กและเยาวชนในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นพลเมือง กศ. มท 0816.3/ว627  [ 22 มี.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว600 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 มี.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2560) สน.บถ. มท 0809.4/ว607 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 มี.ค. 2560 ]
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2559 กศ. มท 0816.3/ว626  [ 22 มี.ค. 2560 ]
แจ้งโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมิน ผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน (โครงการเยียวยา) รุ่นที่ 1-4 ประจำปี พ.ศ.2560 สน.บถ. มท 0809.4/ว625  [ 22 มี.ค. 2560 ]
แจ้งโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 1-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สน.บถ. มท 0809.4/ว620  [ 21 มี.ค. 2560 ]
ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว617 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มี.ค. 2560 ]
การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว606  [ 21 มี.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือดำเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2560 ด่วน กพส. มท 0810.3/ว615 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มี.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว616  [ 21 มี.ค. 2560 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนเอกชน ที่ อ.ส.ค. แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอำนาจในการทำสัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว610  [ 20 มี.ค. 2560 ]
ขอส่งสื่อวีดีทัศน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว605 [สื่อวีดีทัศน์ชุด "ธรรมาภิบาลเข้มแข็ง ทุจริตภาครัฐล  [ 20 มี.ค. 2560 ]
การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชนในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด ศส. มท 0806.2/ว611  [ 20 มี.ค. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว601  [ 20 มี.ค. 2560 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว602  [ 20 มี.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโดดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว592  [ 20 มี.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1462  [ 20 มี.ค. 2560 ]
 


 
 
นว 0023.3/ว 7860 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการโดยไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ของรายการที่ได้รับจัดสรร [ 23 มี.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 7901 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2560 [ 23 มี.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 7832 รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล รายได้ในส่วนที่ อปท.จัดเก็บเอง ฝ่านระบบ INFO [ 23 มี.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 7804 ขอส่งระเบียบกรมการท่องเที่ยว ว่าด้วยการขอรับเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พ.ศ. 2560 [ 23 มี.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 7668 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร [ 22 มี.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 7779 แจ้งมติคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ 13/2559 วันที่ 29 ธันวาคม 2559 [ 23 มี.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 7669 แจ้งการขยายเวลาการับสมัครเข้ารับศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ระดับสูง (กฌส.) รุ่น 1 [ 22 มี.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 7803 การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 23 มี.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 7802 การโอนเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 23 มี.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 7802 การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 23 มี.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 7780 ข้อสั่งการของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา [ 23 มี.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 7670 ประกาศคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ เรื่อง นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวีในการสมัคร กา [ 22 มี.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 7808 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2560 [ 23 มี.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 7806 ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณาระงับการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการประชุมใดๆ ในสาธารณรัฐปกครองตนเองไครเมียและเมืองเซวาสโตโปล [ 23 มี.ค. 2560 ]     
นว 0023.5/ว 7727 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 22 มี.ค. 2560 ]     
นว 0023.4/ว 7721 การประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 [ 23 มี.ค. 2560 ]     
นว 0023.5/7730 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ  [ 22 มี.ค. 2560 ]     
นว 0023.1/7672 ประชุมซักซ้อมการบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มฝ.๒) [ 22 มี.ค. 2560 ]     
นว 0023.1/7671 การคัดเลือกท้องถิ่นอำเภอดีเด่นและสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดีเด่น [ 22 มี.ค. 2560 ]     
นว 0023.5/ว 7374 หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... พร้อมปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 20 มี.ค. 2560 ]     
   
ที่ดิน สค.1เกาะกลางแดด ยื่นขอโฉนดได้หรือเปล่า (3 พ.ค. 2555)    อ่าน 4599  ตอบ 1  
รับโอนย้าย บุคลากร (20 ม.ค. 2560)    อ่าน 63  ตอบ 0  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 158  ตอบ 0  
 


กลุ่มเกษตรต้นเจ้าพระยา มะนาวแป้นนอกฤดู
 

วัดกลางแดด
 
 
อบต.เนินศาลา ประกาศราคากลางโครงการลงหินคลุกจากวัดเขาถ้ำพระ หมู่ที่ 8 ถึงเขต หมู่ที่ 4(จากวัดเ [ 24 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
ทต.โกรกพระ การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอโกรกพระ พ.ศ. 2560 [ 24 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.พนมเศษ โครงการศึกษาดูงาน "ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง" [ 24 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
ทต.โกรกพระ ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง แก้ไขคำผิดในประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสร [ 24 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 8-หมู่ที่ 9 (ต่อจาก [ 24 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนบ้านวังหิน ต.ห้ว [ 24 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท้ายบ้านวังหิน เชื่อมต่อหมู [ 24 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาลุงจ่าง วรรณภักดิ์ ต่อจาก [ 24 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนน คสล.เดิม-สะพานปูน หมู่ท [ 24 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกำนันสมัคร-กลุ่มบ้านนาย [ 24 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกกกอก-ศรีทอง ต.ห้วยน้ำหอม อ [ 24 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลุ่มบ้านไทรงาม(ต่อจากของเด [ 24 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากถนนลาดยางเดิม เชื่อมต่อห [ 24 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่วงก์ โครงการพนักงานจิตอาสาช่วยพัฒนาชุมชน [ 24 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่วงก์ โครงการครอบครัวแม่วงก์เข้มแข็ง ส่งเสริมการวางแผนใช้จ่ายเงินและลดภาระหนี้สินในครั [ 24 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
   
อบต.แม่วงก์ เทิดทูนสถาบัน (24 มี.ค. 2560)    อ่าน 28  ตอบ 6
อบต.เขาชนกัน เจ้าหน้าที่ อ บ ต โกงเงินคนแก่คนพิการ (22 มี.ค. 2560)    อ่าน 7  ตอบ 0
  
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player