Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
 
 
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2557 [ 3 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 44 
โครงการอาสาสมัครเยี่ยมบ้าน ประจำปี 2557 [ 3 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 31 
โครงการรักษ์สุขภาพสตรีรู้ทันมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ประจำปี 2557 [ 3 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 31 
 
       
 
 
ที่ดิน สค.1เกาะกลางแดด ยื่นขอโฉนดได้หรือเปล่า (3 พ.ค. 2555)    อ่าน 4190  ตอบ 1  
หลุมบ่อเยอะมาก (30 ก.ค. 2557)    อ่าน 114  ตอบ 0  
ให้ความเคารพนับถือยกย่องสรรเสริญตนเองในการหางาน (24 มิ.ย. 2557)    อ่าน 174  ตอบ 0  
 
 
อบต.ลำพยนต์ ขอเรียนถาม (24 พ.ย. 2557)    อ่าน 1232  ตอบ 12
อบต.แม่เปิน เรียนผู้หลักผู้ใหญ่ชาวอำเภอแม่เปิน เรื่องบุคคลอันตรายประจำหมู่ 16 ต.แม่เปิน (24 พ.ย. 2557)    อ่าน 872  ตอบ 17
อบต.หนองกรด ร้องเรียนให้ตรวจสอบโครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 (24 พ.ย. 2557)    อ่าน 138  ตอบ 4
 

กลุ่มเกษตรต้นเจ้าพระยา มะนาวแป้นนอกฤดู
 
       
     
 
วัดกลางแดด

ศาลกรมหลวงชุมพร

 
 
อบต.วังเมือง การประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสม [ 24 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 2 
อบต.สระทะเล รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล [ 24 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.พิกุล ประชาสัมพันธ์ สปสช.อบต.พิกุล [ 24 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.หนองกระโดน ประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพ [ 24 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศ: รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจ [ 24 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 18 
อบต.หนองกระโดน รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสรรหาเป็นพนักงานจ้าง [ 24 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.บึงปลาทู ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสรรหาเป็นพนักงานจ้าง [ 24 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.แม่วงก์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสรรหาเป็นพนักงานจ้าง [ 24 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 16 
ทต.บ้านแดน ประชาสัมพันธ์โครงการหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านแดน [ 24 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 20 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประมวลภาพกิจกรรมกีฬา "เนินขี้เหล็กคัพ ครั้งที่ 1" [ 24 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 17 
อบต.หนองกรด ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ [ 23 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 21 
อบต.หนองกรด ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ [ 23 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 18 
อบต.พยุหะ กิจกรรมเสวนายามเช้าสัญจร [ 22 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 19 
อบต.บางม่วง งบรับ-จ่ายประจำปี 2557 [ 21 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.เขาชนกัน ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [ 21 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 20 
 
 
 
การประชาสัมพันธ์ (โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว2134  [ 21 พ.ย. 2557 ]
สำรวจข้อมูลการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ในเทศบาลขนาดกลาง (เดิม) สน.บถ. มท 0809.2/ว114  [ 21 พ.ย. 2557 ]
การปรับปรุงตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ระดับ 8 เป็นระดับ 9 สน.บถ. มท 0809.2/ว113  [ 21 พ.ย. 2557 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายและการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว2142 [เอกสารแนบ]  [ 21 พ.ย. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว2141 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ย. 2557 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว2140 [รายชื่อ]  [ 21 พ.ย. 2557 ]
ขอความร่วมมือเสนอชื่อ (ครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน) สน.กศ. มท 0893.2/ว2139  [ 21 พ.ย. 2557 ]
โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว2134  [ 20 พ.ย. 2557 ]
รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรายงานผลการบริหารราชการแผ่นดินและการผลักดันนโยบายของคณะรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง สน.กศ. มท 0893.2/ว2133  [ 20 พ.ย. 2557 ]
การสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 23 ณ ประเทศญี่ปุ่น (23rd World Scout Jamboree, 2015 Japan) ด่วน สน.กศ. มท 0893.2/ว2132  [ 20 พ.ย. 2557 ]
 
นว 0023.3/ว26690,นว 0023.3/ว26691 โครงการมหกรรมรวมพลคนรักดี To be number one จังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2558 [ 21 พ.ย. 2557 ]   
นว 0023.3/26664 สำรวจข้อมูลจำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ที่มีอยู่ในพื้นที่ [ 21 พ.ย. 2557 ]   
นว 0023.3/26663 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู [ 21 พ.ย. 2557 ]   
นว 0023.3/26638,นว0023.3/26639 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ วิ [ 20 พ.ย. 2557 ]   
นว 0023.3/26228 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ค่าสิ่งกอ่สร้างที่มีราคาต่อหน่ว [ 18 พ.ย. 2557 ]   
นว 0023.3/ว26356,นว 0023.3/ว26357 การขออนุมัติเดินทางไปราชการและการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น [ 19 พ.ย. 2557 ]   
นว 0023.3/ว26313,นว 0023.3/ว26314 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 [ 19 พ.ย. 2557 ]   
นว 0023.3/ว1781,นว 0023.3/ว1782 เร่งรัดการตรวจสอบการแจ้งจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการฯ [ 20 พ.ย. 2557 ]   
นว 0023.1/ว26383 ขอเชิญจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาการปกป้องทรัพย์สินของชาติ [ 19 พ.ย. 2557 ]   
นว 0023.3/ว26354,นว 0023.3/ว26355 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื [ 19 พ.ย. 2557 ]   
 
 


 
 
 
 
       
 
  
 


โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7 ประจำปี พ.ศ.2557 [ 31 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 191 


โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ท้องถิ่น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557 [ 5 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 189 


โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 [ 28 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 129 
   
 
 
  คุณจะช่วยโลกของเราด้วยวิธีใด
  ลดการใช้ถุงพลาสติก ย่อยสลายยาก
  ปลูกต้นไม้
  ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ
  ใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว,เบอร์ 5
  ประหยัดน้ำมัน เช่น car pool , เดินบ้าง,จักรยานบ้าง
  ลดการใช้สารเคมี
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552