Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
 
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลก [ 14 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 29 
ประกาศ เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) E ๑/๒๕๕๘ โครงการจัด [ 29 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 32 
ประกาศผลการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 47 
 
       
 
 
ที่ดิน สค.1เกาะกลางแดด ยื่นขอโฉนดได้หรือเปล่า (3 พ.ค. 2555)    อ่าน 4313  ตอบ 1  
ขอแนะนำธุรกิจ (19 มิ.ย. 2558)    อ่าน 57  ตอบ 0  
ขอประชาสัมพันธ์ บริษัทรับจัดทัวร์ทั้งในและต่างประเทศ จัดกรุ๊ปเหมา สัมนา ดูงาน ทั (15 พ.ค. 2558)    อ่าน 75  ตอบ 0  
 
 
อบต.ตะเคียนเลื่อน  เว็บไซต์ อบต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (29 ส.ค. 2558)    อ่าน 0  ตอบ 0
อบต.พนมเศษ  เว็บไซต์ อบต.พนมเศษ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (29 ส.ค. 2558)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.ชุมตาบง ผมอยากทราบว่าพื้นที่ทำการเกษตรในตำบลชุมตาบงมีกี่ไร่ครับ (28 ส.ค. 2558)    อ่าน 6  ตอบ 0
   

กลุ่มเกษตรต้นเจ้าพระยา มะนาวแป้นนอกฤดู
 
       
     
 
วัดกลางแดด

ศาลกรมหลวงชุมพร

 
 
อบต.พนมเศษ - อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล - [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.พนมเศษ - อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล - [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 0 
อบต.ไผ่สิงห์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเ [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.ปางสวรรค์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนั [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.วังมหากร [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองปลิง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักง [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง และผิวจราจรหินคลุกภายในเขตเ [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.พยุหะ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E-AUCTION) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.พยุหะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวั [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.ลาดทิพรส โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ตามแนวพระราชดำริ [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก คู่มือสำหรับประชาชน: การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก คู่มือสำหรับประชาชน: การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.นครสวรรค์ตก เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้นโครงการบ้านนางหวัง จุด [ 27 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.นครสวรรค์ตก เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1,10 จุดเริ่มต้นโครงการหลังหมู่บ้าน [ 27 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.นครสวรรค์ตก เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนพูนดินเสริมหินคลุก หมู่ที่ 8 จุดเริ่มต้นโครงการ [ 27 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
 
 
 
การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1807  [ 28 ส.ค. 2558 ]
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2559 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) สน.กศ. มท 0893.2/ว1804  [ 28 ส.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อบุคลากรของ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ อปท. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการในกิจกรรมที่2 ของรุ่นที่ 4 สน.สส. มท 0891.3/ว1805 [เอกสารแนบ]  [ 28 ส.ค. 2558 ]
สำรวจข้อมูลงานสาธารณสุขท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1793 [เอกสารแนบ]  [ 28 ส.ค. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1795  [ 28 ส.ค. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1792 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ส.ค. 2558 ]
โครงการแข่งขันและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น สน.กศ. มท 0893.2/ว1784  [ 27 ส.ค. 2558 ]
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต สน.คท. มท 0808.5/ว1771  [ 27 ส.ค. 2558 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน บูรณาการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สน.พส. มท 0810.3/ว1785  [ 27 ส.ค. 2558 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง สน.บถ. มท 0809.5/ว36  [ 26 ส.ค. 2558 ]
 
นว 0023.3/ว22484,นว 0023.3/ว22485 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในก [ 26 ส.ค. 2558 ]   
นว 0023.3/ว22533,นว 0023.3/ว22534 การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ.2557 [ 27 ส.ค. 2558 ]   
นว 0023.3/ว22482 ,ว22483 การรายงานผลการดำเนินการจัดที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อย [ 26 ส.ค. 2558 ]   
นว 0023.3/ว22338,นว 0023.3/ว22339 การกำหนดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2558 [ 25 ส.ค. 2558 ]   
นว 0023.3/ว22336 แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององ [ 25 ส.ค. 2558 ]   
นว 0023.3/ว22214,นว 0023.3/ว22215 การนำหลักสูตร"โตไปไม่โกง" ไปจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปก [ 24 ส.ค. 2558 ]   
นว 0023.4/ว1225 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานและเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ 24 ส.ค. 2558 ]   
นว 0023.1/ว1230 ขออนุญาตให้ท้องถิ่นอำเภอเข้าร่วมประชุมรับทราบแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบา [ 24 ส.ค. 2558 ]   
นว 0023.3/1224,นว 0023.3/22320 สำรวจความต้องการการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ระบบ E-Plan ในการติดตามและประเมินผลแผนพั [ 24 ส.ค. 2558 ]   
นว 0023.3/ว22233,นว 0023.3/ว2224 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 ส.ค. 2558 ]   
 
 


 
 
 
 
 
     
 
  
 


องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดดดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและร่วมใจกันลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ [ 13 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 21 


อบต.กลางแดดจัดกิจกรรมปล่อยพันธ์ ปลาและปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ 12 ส [ 13 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 17 


องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดดขอรวมใจถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน [ 28 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 30 
   
 
 
  คุณจะช่วยโลกของเราด้วยวิธีใด
  ลดการใช้ถุงพลาสติก ย่อยสลายยาก
  ปลูกต้นไม้
  ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ
  ใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว,เบอร์ 5
  ประหยัดน้ำมัน เช่น car pool , เดินบ้าง,จักรยานบ้าง
  ลดการใช้สารเคมี
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552