วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
 
 
อบต.กลางแดด รับโอนเจ้าพนักงานพัสดุด่วน [ 10 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 39 
รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล [ 9 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 41 
ประชาสัมพันธ์การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2556 [ 31 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 68 
 
       
 
 
ที่ดิน สค.1เกาะกลางแดด ยื่นขอโฉนดได้หรือเปล่า (3 พ.ค. 2555)    อ่าน 4101  ตอบ 1  
ให้ความเคารพนับถือยกย่องสรรเสริญตนเองในการหางาน (24 มิ.ย. 2557)    อ่าน 103  ตอบ 0  
ขโมยชุกชุมจัง (22 พ.ย. 2556)    อ่าน 115  ตอบ 0  
 
 
อบต.หนองเต่า ikza (28 ก.ค. 2557)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.ตาคลี งานถ่ายเอกสารครบวงจร (ร้านบ้านกระดาษ) (28 ก.ค. 2557)    อ่าน 20  ตอบ 3
อบต.แม่เปิน รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 3 ( ปริญญาโท) มจร ส่วนกลาง (28 ก.ค. 2557)    อ่าน 1924  ตอบ 127
 

โมจิแม่จุฬา
 
       
     
 
วัดกลางแดด

ศาลกรมหลวงชุมพร

 
 
อบต.ห้วยถั่วใต้ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.ลาดยาว [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 2 
อบต.ลาดยาว การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 โอนครั้งที่ 8/2557 ลงวันที่ 28 กรกฎาค [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.วังมหากร โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ร่วมกับ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2557 [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองโพ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิด AC หมู่ที่ 1 (บ้านนางปราณี) [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองโพ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิด AC หมู่ที่ 1 (บ้านนายแฉ่ง) [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองโพ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิด AC หมู่ที่ 5 [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองโพ จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3) หมู่ที่ 14 [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองโพ จ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิด Cape seal หมู่ที่ 5,10,15 [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองโพ สองราคาซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองโพ [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองหม้อ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ และวัสดุท [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.นครสวรรค์ตก งานแถลงข่าวตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง เสด็จประพาสต้นมณฑลนครสวรรค์ [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.เนินกว้าว อบต.เนินกว้าวจัดอบรมโครงการปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา นำพาปรองดอง ปกป้อ [ 26 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.เขาชายธง ประเพณีงานบุญสลากภัต ประจำปี 2557 [ 26 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 20 
อบต.เขาชายธง โครงการทำฝนหลวง [ 26 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
 
 
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557 สน.พส. มท 0810.2/ว1276  [ 28 ก.ค. 2557 ]
การดำเนินงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1277  [ 28 ก.ค. 2557 ]
ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2557 พร้อมประชาสัมพันธ์การจัดงาน ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1274  [ 28 ก.ค. 2557 ]
หารือเกี่ยวกับการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล สน.กม. มท 0804.3/ว1264  [ 25 ก.ค. 2557 ]
การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2557 ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.4/ว1273  [ 25 ก.ค. 2557 ]
การแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 สน.กศ. มท 0893.4/ว1236  [ 25 ก.ค. 2557 ]
แจ้งแนวทางปฎิบัติให้ อปท. พิจารณายืมเงินสะสมเพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน เงินค่าครองชีพชั่วคราว และเงินประกันสังคม สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1271  [ 25 ก.ค. 2557 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สน.กศ. มท 0893.2/ว1235 [รุ่นที่ 1] [รุ่นที่ 2]  [ 25 ก.ค. 2557 ]
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 81/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ.2521 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1270  [ 25 ก.ค. 2557 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1269  [ 25 ก.ค. 2557 ]
 
นว 0023.3/ว1066 แบบสำรวจข้อมูลการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 28 ก.ค. 2557 ]   
นว0023.3/ว15216 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายการเงินอุดหนุนท [ 25 ก.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/ว15211,นว 0023.3/ว15212 การขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลตามแบบการรายงานสถานการณ์ทาง [ 25 ก.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/ว15213 ขอความร่วมมือในการดำเนินขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2557/58 [ 25 ก.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/1049 การสำรวจความคิดเห็นเพื่อประกอบการเสนอปฏิรูปการบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทย [ 24 ก.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/15101 ส่งครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่นเข้าร่วมพิธีรับโล่พร้อมเกียรติบัตร งานมหกรรมก [ 24 ก.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/15095 การสำรวจคุณวุฒิการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วน [ 24 ก.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/ว1040,นว 0023.3/ว1041 ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลในแบบสำรวจ [ 22 ก.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/14748,นว 0023.3/14749 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2557 [ 21 ก.ค. 2557 ]   
นว 0023.2/ว14700,นว 0023.2/ว14701 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติชอบ [ 18 ก.ค. 2557 ]   
 
 
 
 
 
 
       
 
  
 


โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7 ประจำปี พ.ศ.2557 [ 31 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 105 


โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ท้องถิ่น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557 [ 5 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 112 


โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 [ 28 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 80 
   
 
 
  คุณจะช่วยโลกของเราด้วยวิธีใด
  ลดการใช้ถุงพลาสติก ย่อยสลายยาก
  ปลูกต้นไม้
  ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ
  ใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว,เบอร์ 5
  ประหยัดน้ำมัน เช่น car pool , เดินบ้าง,จักรยานบ้าง
  ลดการใช้สารเคมี
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552