คุณจะช่วยโลกของเราด้วยวิธีใด
  ลดการใช้ถุงพลาสติก ย่อยสลายยาก
  ปลูกต้นไม้
  ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ
  ใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว,เบอร์ 5
  ประหยัดน้ำมัน เช่น car pool , เดินบ้าง,จักรยานบ้าง
  ลดการใช้สารเคมี
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552
 วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประาจำปี พ.ศ.2560 [ 30 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 32 
โครงการอบต.ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปี 2559 [ 13 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 114 
โครงการหนูน้อยฟันดี ประจำปี 2559 [ 13 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 145 
   
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนเครื่องจักรเพื่อช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้ ด่วนที่สุด สล. มท 0801.4/ว135  [ 20 ม.ค. 2560 ]
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว131 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2560 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้คิดวิเคราะห์ (Active Learning) กศ. มท 0816.3/ว133  [ 20 ม.ค. 2560 ]
แนวทางดำเนินการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว134 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2560 ]
การกำหนดตำแหน่งและสายงานไม่เป็นไปตามโครงสร้างส่วนราชการ สน.บถ. มท 0809.2/ว2  [ 20 ม.ค. 2560 ]
การกำกับดูแลการดำเนินงานของโรงฆ่าสัตว์ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความสะอาดและถูกหลักสุขาภิบาล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว120  [ 20 ม.ค. 2560 ]
ประกาศรายชื่อวิทยากรเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กศ. มท 0816.2/ว127  [ 20 ม.ค. 2560 ]
การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว2  [ 20 ม.ค. 2560 ]
ขอทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ... ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว124  [ 19 ม.ค. 2560 ]
แนวทางการบันทึกข้อมูล และการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว126  [ 19 ม.ค. 2560 ]
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว125  [ 19 ม.ค. 2560 ]
ตอบข้อหารือการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย กพส. มท 0810.6/ว121  [ 19 ม.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว0228  [ 19 ม.ค. 2560 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ตามประกาศคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐฯ สน.คท. มท 0808.2/ว98  [ 19 ม.ค. 2560 ]
แจ้งผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 สน.บถ. มท 0809.2/ว1  [ 19 ม.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 2 สน.บถ. มท 0809.4/ว100 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว101  [ 18 ม.ค. 2560 ]
เร่งรัดและติดตามผลดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว99  [ 18 ม.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัดทุกจังหวัด และ ก.เมืองพัทยา รวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนตุลาคม 2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว1 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ม.ค. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว93  [ 17 ม.ค. 2560 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว31 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ม.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด (โรงเรียน/วิทยาลัย) จัดส่งรายงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว92 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ม.ค. 2560 ]
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว90  [ 17 ม.ค. 2560 ]
เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-สถ.) กพส. มท 0810.6/ว78  [ 17 ม.ค. 2560 ]
การสำรวจข้อมูลถนนและประปาที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ ด่วนที่สุด กพส. มอ 0810.4/ว 88 [แบบสำรวจข้อมูล]  [ 16 ม.ค. 2560 ]
 
กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายพระพรและมอบสิ่งของโครงการปันบุญให้กับแม่ผู้ด [ 15 ส.ค. 2559 ] อ่าน 124 


กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส 12 สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา [ 15 ส.ค. 2559 ] อ่าน 124 


โครงการอบต.กลางแดดพบประชาชน ประจำปี 2559 ร่วมกับอำเภอเมือง....ยิ้มเคลื่อนที่ [ 27 เม.ย. 2559 ] อ่าน 178 
 
 
นว 0023.1/ว 1822 ขอเชิญประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคื [ 20 ม.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 1830 การรายงานข้อกำหนด/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข [ 20 ม.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 1758 การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารศูนย์บาท [ 20 ม.ค. 2560 ]     
นว 0023.2/ว 1806 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2560 [ 20 ม.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 1798 แนวทางดำเนินการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ปีการศึกษา 2559 [ 20 ม.ค. 2560 ]     
นว 0023.5/ว 1782 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ม.ค. 2560 ]     
นว 0023.3 (หนังสืออยู่ระหว่างเสนอ) แนวทางดำเนินการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test:NT) ปีการศึกษา 2559 [ 20 ม.ค. 2560 ]     
นว 0023.2/ว 1753 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นขอรับการประเ [ 20 ม.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 1756 การสำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาและถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนกิส์ [ 20 ม.ค. 2560 ]     
นว 0023.4/32 การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต  [ 18 ม.ค. 2560 ]     
นว 0023.5/ว 36 ขอความร่วมมือจัดเก็บข้อมูล ตามแบบ อปท. - คชจ.1 และ แบบ อปท. - คชจ. 2/1 - 2/4 [ 18 ม.ค. 2560 ]     
นว 0023.5/ว 36 (สิ่งที่ส่งมาด้วย) แบบ อปท. - คชจ.1 [ 18 ม.ค. 2560 ]     
นว 0023.5/ว 36 (สิ่งที่ส่งมาด้วย) แบบ อปท. - คชจ. 2/1 - 2/4 [ 18 ม.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 1604 การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Manageme [ 18 ม.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 1603 รายงานข้อมูลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 18 ม.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 1602 ขอเลื่อนการดำเนินงานโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560 [ 18 ม.ค. 2560 ]     
นว 0023.4/ว 31 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ 18 ม.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 1581 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางและการติดตามผลการดำเนินด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ม.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 1579 คู่มือการบันทึกแบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) Local Sufficiency Economy P [ 17 ม.ค. 2560 ]   
นว 0023.3/ว 1381 ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 130) [ 16 ม.ค. 2560 ]   
   
ที่ดิน สค.1เกาะกลางแดด ยื่นขอโฉนดได้หรือเปล่า (3 พ.ค. 2555)    อ่าน 4584  ตอบ 1  
รับโอนย้าย บุคลากร (20 ม.ค. 2560)    อ่าน 13  ตอบ 0  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 126  ตอบ 0  
 


กลุ่มเกษตรต้นเจ้าพระยา มะนาวแป้นนอกฤดู
 

วัดกลางแดด
 
 
ทต.บางมะฝ่อ พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ [ 23 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
ทต.บางมะฝ่อ พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ [ 23 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองหลวง [ 23 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.เขาชนกัน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนก [ 23 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.สายลำโพง จดหมายข่าวจาก อบต.สายลำโพง ประจำเดือนมกราคม 2560 [ 23 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.เนินกว้าว ประกาศผลการพิจารณาราคากลางโครงการงานปรับปรุงเปลี่ยนท่อ ระบายน้ำ คสล.เหมืองสายบ่อ [ 23 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.เนินกว้าว ตารางปปช.01 โครงการงานปรับปรุงเปลี่ยนท่อ ระบายน้ำ คสล.เหมืองสายบ่อคู่-ถึงเนินต้น [ 23 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.เนินกว้าว ปร.4,ปร.5โครงการงานปรับปรุงเปลี่ยนท่อ ระบายน้ำ คสล.เหมืองสายบ่อคู่-ถึงเนินต้นตาล [ 23 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองกระโดน ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ม. 15 [ 23 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านแก่ง โครงการอุปสมบท (นาคหมู่) ถวายเป็นพระราชกุศลเเด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด [ 23 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 7 
อบต.สายลำโพง ภาพการปฐมนิเทศเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสายลำโพง [ 23 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.วังซ่าน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางเรียงหินยาแนวป้องกันการกัดเซาะ(บริเวณบ้านนายบุ [ 23 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองนมวัว [ 23 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
ทต.บางมะฝ่อ พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ๑๐๐ วัน แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร [ 23 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองนมวัว เรื่องการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประ [ 23 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
   
อบต.ท่างิ้ว เกี่ยวกับการทอดผ้าป่าของวัดมงคลรัตนาราม (23 ม.ค. 2560)    อ่าน 28242  ตอบ 202
อบต.แม่เล่ย์ ถนนหินดาด-ปางสุด มีแต่หลุม มีแต่ฝุ่น (22 ม.ค. 2560)    อ่าน 6  ตอบ 0
  
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player