Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
 
 
ประกาศ เรื่อง กำหนดวันประมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต [ 8 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 44 
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกประมูลจ้างด้วยระบบอ [ 8 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 43 
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) [ 1 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 40 
 
       
 
 
ที่ดิน สค.1เกาะกลางแดด ยื่นขอโฉนดได้หรือเปล่า (3 พ.ค. 2555)    อ่าน 4169  ตอบ 1  
หลุมบ่อเยอะมาก (30 ก.ค. 2557)    อ่าน 83  ตอบ 0  
ให้ความเคารพนับถือยกย่องสรรเสริญตนเองในการหางาน (24 มิ.ย. 2557)    อ่าน 144  ตอบ 0  
 
 
อบต.บ้านไร่ ขอแนะนำธุรกิจ (26 ต.ค. 2557)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.แม่เปิน รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 3 ( ปริญญาโท) มจร ส่วนกลาง (24 ต.ค. 2557)    อ่าน 2468  ตอบ 164
อบต.มาบแก กำนันเก่าใกล้หมดวาระแล้วพี่น้องชาวมาบแกอยากได้กำนันแบบไหนคะ (24 ต.ค. 2557)    อ่าน 141  ตอบ 6
 

โมจิแม่จุฬา
 
       
     
 
วัดกลางแดด

ศาลกรมหลวงชุมพร

 
 
อบต.สระแก้ว นายกปาริชาติ แรงกสิกร นำ สมาชิก อบต. พนักงานข้าราชการตำบลสระแก้ว ร่วมวางพวงมาลา [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 21 
อบต.นครสวรรค์ตก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 19 
อบต.ท่างิ้ว แผนบริหารความต่อเนื่อง อบต.ท่างิ้ว [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.ท่าตะโก วันปิยมหาราช ประจำปี2557 [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 19 
อบต.ท่าตะโก งานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโว วันออกพรรษาประจำปี 2557 [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 17 
อบต.พยุหะ โครงการปลูกต้นไม้และปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติฯ [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 19 
ทต.โกรกพระ "กิจกรรมวันปิยะมหาราช" [ 23 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 29 
อบต.เขาชนกัน ปิยะมหาราช [ 23 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 21 
อบต.สร้อยละคร ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 -2560) [ 22 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 19 
อบต.สระแก้ว "แจกกายอุปกรณ์และมอบเงินสงเคราะห์" [ 22 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 15 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ [ 22 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 19 
อบต.เขาชนกัน ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก [ 22 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 31 
อบต.สระแก้ว "ปิดโครงการ English Camp" [ 22 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 19 
อบต.วังเมือง รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2557 [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.เนินศาลา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอ [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 17 
 
 
 
การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1918  [ 24 ต.ค. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว1919  [ 24 ต.ค. 2557 ]
การยืมเงินสะสมมาจ่ายเป็นสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรและค่าเช่าบ้านให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น สังกัดสถานศึกษา ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว1905  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1885  [ 21 ต.ค. 2557 ]
หารือการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว3602  [ 21 ต.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกแห่งแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีโรงเรียนในสังกัด ให้ดำเนินการจัดส่งเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาฯ ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1906 [แบบฟอร์ม]  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว106  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว105  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว104  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว1887  [ 21 ต.ค. 2557 ]
 
นว 0023.3/ว1427,นว 0023.3/ว1428 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดจัดส่งสำเนาเทศบัญญัติ/ข้อบัญญ [ 22 ต.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/ว23744,นว 0023.3/ว23745 การสำรวจบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีวุฒิปริญญาตรีทางการพยาบาล [ 22 ต.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/ว23595,นว 0023.3/ว23596 ขยายเวลาการกรอกข้อมูลในระบบบันทึกข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ [ 21 ต.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/ว1425,นว 0023.3/ว1426 การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 "รา [ 17 ต.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/ว1424 การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 "ราย [ 17 ต.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/ว23213,นว 0023.3/ว23214 การยืมเงินสะสมมาจ่ายเป็นค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำสังกัดสถานศึกษาในองค์กรปก [ 17 ต.ค. 2557 ]   
นว 0023.1/ว1422 การรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล [ 17 ต.ค. 2557 ]   
นว 0023.4/ว1418 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ 17 ต.ค. 2557 ]   
นว 0023.4/ว1417 การเพิ่มความเข้มข้นในการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในระดับพื้นที่ [ 17 ต.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/ว1420 ขอให้จัดส่งเอกสารประกอบคำของบฯติดตั้งกล้อง (CCTV) เพิ่มเติม [ 17 ต.ค. 2557 ]   
 
 


 
 
 
 
       
 
  
 


โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7 ประจำปี พ.ศ.2557 [ 31 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 171 


โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ท้องถิ่น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557 [ 5 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 156 


โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 [ 28 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 118 
   
 
 
  คุณจะช่วยโลกของเราด้วยวิธีใด
  ลดการใช้ถุงพลาสติก ย่อยสลายยาก
  ปลูกต้นไม้
  ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ
  ใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว,เบอร์ 5
  ประหยัดน้ำมัน เช่น car pool , เดินบ้าง,จักรยานบ้าง
  ลดการใช้สารเคมี
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552