วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2556 [ 31 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 21 
ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด [ 25 ธ.ค. 2556 ]   อ่าน 58 
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ. [ 28 ต.ค. 2556 ]   อ่าน 61 
 
       
 
 
ที่ดิน สค.1เกาะกลางแดด ยื่นขอโฉนดได้หรือเปล่า (3 พ.ค. 2555)    อ่าน 4014  ตอบ 1  
ขโมยชุกชุมจัง (22 พ.ย. 2556)    อ่าน 74  ตอบ 0  
ขโมยชุกชุมจัง (22 พ.ย. 2556)    อ่าน 61  ตอบ 0  
 
 
อบต.เนินขี้เหล็ก ตามหาบุคคลชื่อณัฐภาคย์ คงไทย (24 เม.ย. 2557)    อ่าน 5447  ตอบ 58
อบต.เนินขี้เหล็ก แฟชั่นผู้หญิงน่ารัก เสื้อผ้าสวยไซส์ใหญ่เป๊ะในทุกรายละเอียด (24 เม.ย. 2557)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.แม่เปิน วัดสิมมาวนาราม ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ ขอเชิญสาธุชนผูมีจิตเป็นกุศลร่วมส (24 เม.ย. 2557)    อ่าน 563  ตอบ 14
 

โมจิแม่จุฬา
 
       
     
 
วัดกลางแดด

ศาลกรมหลวงชุมพร

 
 
อบต.สระแก้ว โครงการ "การดำเนินงานด้านการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ผู้ด้อยโอกาส ตำบลสระแก้ [ 24 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองกระโดน โครงการเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ โดยชุมชนมีส่วนร่วม [ 24 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.สระแก้ว กิจกรรม วันผู้สูงอายุตำบลสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 24 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.ทับกฤชใต้ จัดเวทีประชาคมเพื่อทบทวน และปรับแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) อ [ 24 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ [ 24 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ [ 24 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองกรด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน จำนวน ๒ ร [ 24 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.แม่เปิน จัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2557 [ 24 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.ช่องแค กิจกรรมวันสงกรานต์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค [ 23 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.ลาดยาว การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน [ 23 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.อ่างทอง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ เดือนตุลาคม-เดือนมีนาคม [ 23 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.ชุมตาบง อบต.ชุมตาบง จัดกิจกรรมสุขสันต์วันสงกรานต์ร่วมสืบสานประเพณีไทย วันที่ 11 เมษายน 2 [ 23 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.นครสวรรค์ตก โครงการเยี่ยมเยียนประชาชน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 255 [ 23 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.แม่เปิน กระกาศการบริหารส่วนตำบลแม่เปิน [ 23 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.เขาชนกัน สืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 23 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
 
 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2557) ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/ว629 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 เม.ย. 2557 ]
ขอเชิญรับชมรายการ (ทันสถานการณ์บ้านเมือง) ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว6  [ 23 เม.ย. 2557 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว630  [ 23 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 10-12 สน.บถ. มท 0809.4/ว631  [ 23 เม.ย. 2557 ]
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/ว623  [ 23 เม.ย. 2557 ]
ซักซ้อมการติดตามและแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ตบ. มท 0805/ว933  [ 23 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 รุ่นที่ 4 สน.กศ. มท 0893.4/ว610  [ 23 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 รุ่นที่ 3 สน.กศ. มท 0893.4/ว609  [ 23 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 รุ่นที่ 2 สน.กศ. มท 0893.4/ว608  [ 23 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 รุ่นที่ 1 สน.กศ. มท 0893.4/ว607  [ 23 เม.ย. 2557 ]
 
นว 0023.2/ว7938,นว 0023.2/ว7939 สำรวจข้อมูลการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) [ 23 เม.ย. 2557 ]   
นว 0023.2/7935 การถ่ายโอนสถานศึกษามาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2556 [ 23 เม.ย. 2557 ]   
นว 0023.3/ว7831,นว 0023.3/ว7832 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี [ 23 เม.ย. 2557 ]   
นว 0023.2/ว7821,นว 0023.2/ว7822 หารือคุณวุฒิการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเ [ 23 เม.ย. 2557 ]   
นว 0023.2/ว7821,นว 0023.2/ว7822 หารือคุณวุฒิการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแ [ 22 เม.ย. 2557 ]   
นว 0023.2/ว7625,นว 0023.2/ว7626 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการอื่นสำห [ 21 เม.ย. 2557 ]   
นว 0023.2/ว556 เร่งรัดดำเนินการสำรวจและตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 18 เม.ย. 2557 ]   
นว 0023.3/ว7519,นว 0023.3/ว7520 รายชื่อข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น [ 18 เม.ย. 2557 ]   
นว 0023.3/7598 การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่ว [ 18 เม.ย. 2557 ]   
่นว 0023.3/ว7602,นว 0023.3/ว4603 มาตรฐานการก่อสร้างสันชะลอความเร็ว (มยผ.๒๓๐๑-๕๖) [ 18 เม.ย. 2557 ]   
 
 
 
 
 
 
       
 
  
 


โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7 ประจำปี พ.ศ.2557 [ 31 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 44 


โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ท้องถิ่น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557 [ 5 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 51 


โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 [ 28 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 37 
   
 
 
  คุณจะช่วยโลกของเราด้วยวิธีใด
  ลดการใช้ถุงพลาสติก ย่อยสลายยาก
  ปลูกต้นไม้
  ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ
  ใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว,เบอร์ 5
  ประหยัดน้ำมัน เช่น car pool , เดินบ้าง,จักรยานบ้าง
  ลดการใช้สารเคมี
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552