คุณอยากให้ อบต. พัฒนาตำบลในด้านใดเพิ่มมากขึ้น
  โครงสร้างพื้นฐาน ; ถนน น้ำ ไฟฟ้า
  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ; การศึกษา สาธารณสุข สวัสดิการ
  จัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบร้อย
  วางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว
  บริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552
 วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
 
ประกาศรายชื่อผูู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป( [ 16 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 11 
สื่อประชาสัมพันธ์งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยตำบลกลางแดด [ 15 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 9 
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการเปลี่ยนท่อเมนส์หลักของประปา หมู่ที่ 6 ตำบลกล [ 14 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 13 
   
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2557 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี) สน.บถ.  [ 21 มิ.ย. 2560 ]
การขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟ ทางลักผ่าน พร้อมกรอกแบบสำรวจ (ทางลักผ่านที่อยู่ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) และ (ถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตัดผ่านทางรถไฟ) กพส. มท 0810.4/ว1191 [แบบสำรวจ ถนนที่ตัดผ่านทางรถไฟ] [แบบสำรวจ ทางลักผ่าน] [หลักเกณฑ์]  [ 21 มิ.ย. 2560 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว1204 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1207  [ 21 มิ.ย. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/6499-6527 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 มิ.ย. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560) สน.คท. มท 0808.2/6528-6531 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 มิ.ย. 2560 ]
แจ้งการเปิดระบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1200 [คู่มือ]  [ 20 มิ.ย. 2560 ]
ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว กพส. มท 0810.2/ว1195  [ 20 มิ.ย. 2560 ]
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1198  [ 20 มิ.ย. 2560 ]
การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว1196  [ 20 มิ.ย. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1193  [ 20 มิ.ย. 2560 ]
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาโท กพส. มท 0810.2/ว1190  [ 19 มิ.ย. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560) สน.คท. มท 0808.2/6299-6374 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 มิ.ย. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/6200-6222 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 มิ.ย. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/6223-6298 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 มิ.ย. 2560 ]
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.2/ว1171  [ 19 มิ.ย. 2560 ]
แจ้งหลักเกณฑ์การประกวดหนังสั้นและการทำประชาสัมพันธ์โครงการอาหารกลางวัน กศ. มท 0816.2/ว1189  [ 19 มิ.ย. 2560 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง(ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการและนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)เพิ่มเติม กจ. มท 0802.3/ว64  [ 16 มิ.ย. 2560 ]
การตรวจสอบสถานะของเด็กนักเรียนที่ไม่มีสัญชาติไทยของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1184  [ 16 มิ.ย. 2560 ]
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ.  [ 16 มิ.ย. 2560 ]
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ.  [ 16 มิ.ย. 2560 ]
การสำรวจข้อมูลด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.บถ. มท 0804.9/ว14  [ 16 มิ.ย. 2560 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1162 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 มิ.ย. 2560 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3301  [ 15 มิ.ย. 2560 ]
การปรับปรุงแบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local performance Assessment : LPA) : (สถ - อปท) ประจำปี 2560 ด่วน กพส. มท 0810.7/ว1137 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มิ.ย. 2560 ]
 


 
 
นว 0023.3/ว15743 โครงการป้องการและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น [ 20 มิ.ย. 2560 ]     
นว 0023.1/564 ข้อแนะนำการเดินทางเยือนยูเครนสำหรับชาวไทย  [ 21 มิ.ย. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 15833 การปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน  [ 21 มิ.ย. 2560 ]     
นว 0023.2/ว 15744 ขอความร่วมมือในการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการหลักสูตร "โครงการบริหารท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและสู่ความเป็นเลิศด้ [ 20 มิ.ย. 2560 ]     
นว 0023.2/ว 15734 ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559  [ 20 มิ.ย. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 15583 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 4  [ 19 มิ.ย. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 15579 การดำเนินงานการตรวจสอบและประเมินผลโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2559  [ 19 มิ.ย. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 15622 การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559  [ 20 มิ.ย. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 15623 ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 และ [ 20 มิ.ย. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 15581 การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น  [ 19 มิ.ย. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 15580 การจัดการแข่งขัน "วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ประจำปี 2560 [ 19 มิ.ย. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 15582 การขออนุญาตให้ศึกษาวิจัย หรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า  [ 19 มิ.ย. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 15626 การตรวจสอบด้านการเงินการคลัง การพัสดุ และการบัญชี ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 มิ.ย. 2560 ]     
นว 0023.1/557 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาจัน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รุ่นที่ 2  [ 20 มิ.ย. 2560 ]     
นว 0023.5/ว 558 ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2560  [ 19 มิ.ย. 2560 ]     
นว 0023.2/ ว15628 เพิ่มเติม (แบบรายงานข้อมูล) การสำรวจข้อมูลด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 มิ.ย. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 15620 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 [ 20 มิ.ย. 2560 ]     
นว 0023.2/ว 15628 การสำรวจข้อมูลด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 มิ.ย. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 15619 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 [ 20 มิ.ย. 2560 ]     
นว 0023.5/ว 15487 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 มิ.ย. 2560 ]     
   
ที่ดิน สค.1เกาะกลางแดด ยื่นขอโฉนดได้หรือเปล่า (3 พ.ค. 2555)    อ่าน 4628  ตอบ 1  
รับโอนย้าย บุคลากร (20 ม.ค. 2560)    อ่าน 121  ตอบ 0  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 187  ตอบ 0  
 กลุ่มเกษตรต้นเจ้าพระยา มะนาวแป้นนอกฤดู  
 


วัดกลางแดด  
 
 
อบต.ตาคลี [ 22 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.บางพระหลวง คลังปัญญาผู้สูงอายุตำบลบางพระหลวง [ 22 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านแดน เทศบาลตำบลบ้านแดนจัดโครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำดอกไม้จันทน์ [ 22 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 8 
อบต.นากลาง ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการป [ 22 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.พิกุล ประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม [ 22 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.วังม้า ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเริ่มจากบ้านนางสมคิด อู่ประ [ 22 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.พิกุล ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 22 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านมะเกลือ การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการ [ 22 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.ยางขาว แผนที่หรือเส้นทางปราชญ์ชาวบ้าน ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี นาฏศิลป์ หัตถกรรม สิ่งประดิ [ 22 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.ตาคลี งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559 [ 22 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 9 
อบต.วังม้า ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเริ่มจากบ้านนางสมคิด [ 21 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.ตาคลี รายงานรับ - จ่าย เงินสด เดือนกันยายน 2559 [ 21 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองปลิง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการวางท่อระบายน้้ำ คส [ 21 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 10 
อบต.แม่วงก์ [ 21 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฎิบัติที่เริ่มต้นจากตำแหน่งประเภททั่วไ [ 21 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 12 
   
อบต.ตะคร้อ ขอขอบพระคุณหมู่คณะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อ (22 มิ.ย. 2560)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.บางแก้ว การเก็บค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย (21 มิ.ย. 2560)    อ่าน 3  ตอบ 1
  
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player