คุณจะช่วยโลกของเราด้วยวิธีใด
  ลดการใช้ถุงพลาสติก ย่อยสลายยาก
  ปลูกต้นไม้
  ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ
  ใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว,เบอร์ 5
  ประหยัดน้ำมัน เช่น car pool , เดินบ้าง,จักรยานบ้าง
  ลดการใช้สารเคมี
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552
 วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 23 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 7 
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการการชำระภาษีเคลื่อนที่ประจำปี พ.ศ.2560 [ 9 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 16 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประาจำปี พ.ศ.2560 [ 30 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 67 
   
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว0975  [ 23 ก.พ. 2560 ]
ขอความร่วมมือในการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว410  [ 23 ก.พ. 2560 ]
การสำรวจตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว11  [ 23 ก.พ. 2560 ]
แต่งตั้งทีมวิทยากรระดับจังหวัด (ครู ก) ในการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้กระบวนการหลักประชารัฐเพื่อเสริมสร้างให้ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.3/ว409  [ 23 ก.พ. 2560 ]
ขอเชิญประชุมผ่านระบบ Web Conference ด่วนที่สุุด สน.บถ. มท 0809.2/ว414  [ 23 ก.พ. 2560 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว411  [ 23 ก.พ. 2560 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 กศ. มท 0816.3/ว394  [ 23 ก.พ. 2560 ]
ขอเชิญประชุมติดตามโครงการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว406  [ 22 ก.พ. 2560 ]
ขอให้ตรวจสอบการจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว403  [ 22 ก.พ. 2560 ]
แจ้งผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.2/ว389  [ 22 ก.พ. 2560 ]
การตรวจสอบข้อมูลขยะมูลฝอยตามแบบ มฝ.1 และ มฝ.2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว404  [ 22 ก.พ. 2560 ]
การขยายเวลาการบันทึกและยืนยันข้อมูลตามแบบ มฝ.1 และ มฝ.2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว402  [ 22 ก.พ. 2560 ]
หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กศ. มท 0816.3/ว388  [ 21 ก.พ. 2560 ]
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2559 กศ. มท 0816.3/ว393  [ 21 ก.พ. 2560 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนเอกชน ที่ อ.ส.ค. แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอำนาจในการทำสัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว387  [ 21 ก.พ. 2560 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว397  [ 21 ก.พ. 2560 ]
ขอเชิญร่วมงาน เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.2/ว385 [รายชื่อ]  [ 20 ก.พ. 2560 ]
ขอเชิญเช้าร่วมประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 กพส. มท 0810.5/ว380  [ 20 ก.พ. 2560 ]
ผลการคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559 กศ. มท 0816.2/ว386  [ 20 ก.พ. 2560 ]
โครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) กศ. มท 0816.3/ว362  [ 20 ก.พ. 2560 ]
การประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมโครงการตามแผนพัฒนาภาคด้านการจัดการขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว384  [ 20 ก.พ. 2560 ]
สาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 วันที่ 18 มีนาคม 2560 สล.  [ 20 ก.พ. 2560 ]
แนวทางดำเนินการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 (ปรับปรุงใหม่) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว379 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.พ. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 สน.คท.  [ 17 ก.พ. 2560 ]
สำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปา และถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว366  [ 17 ก.พ. 2560 ]
 
กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายพระพรและมอบสิ่งของโครงการปันบุญให้กับแม่ผู้ด [ 15 ส.ค. 2559 ] อ่าน 153 


กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส 12 สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา [ 15 ส.ค. 2559 ] อ่าน 150 


โครงการอบต.กลางแดดพบประชาชน ประจำปี 2559 ร่วมกับอำเภอเมือง....ยิ้มเคลื่อนที่ [ 27 เม.ย. 2559 ] อ่าน 202 
 
 
นว 0023.3/137 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช เรื่องสถานการณ์ไฟป่า ปี 2560  [ 22 ก.พ. 2560 ]     
นว 0023.4/ว 138 แนวทางปฏิบัติในการรายงานข่าวหรือเหตุการณ์  [ 23 ก.พ. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 135 ประชาสัมพันธ์กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 [ 22 ก.พ. 2560 ]     
นว 0023.1/136 สรุปข้อสั่งการของผู้บริหาร สถ. ในการประชุมหารือข้อราชการ สถ.รายสัปดาห์ ครั้งที่ 7/2560 [ 22 ก.พ. 2560 ]     
นว 0023.4/ว 131 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานและเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน  [ 21 ก.พ. 2560 ]     
นว 0023.4/ว 4492 การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ  [ 20 ก.พ. 2560 ]   
นว 0023.5/ว 134 เร่งรัดการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - LAAS) [ 22 ก.พ. 2560 ]     
นว 0023.1/ว 4625 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ "ประเทศไทยไร้ขยะ" ตามแนวทาง "ประชารัฐ" ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 -  [ 20 ก.พ. 2560 ]   
นว 0023.1/ว 4625 (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ "ประเทศไทยไร้ขยะ" ตามแนวทาง "ประชารัฐ" ระยะ [ 20 ก.พ. 2560 ]   
นว 0023.4/ว 129 แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ประจำปีงบ [ 20 ก.พ. 2560 ]   
นว 0023.4/ว 129 (สิ่งที่ส่งมาด้วย) แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assess [ 20 ก.พ. 2560 ]   
นว 0023.3/ว 4597 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2562 - 2564  [ 20 ก.พ. 2560 ]   
นว 0023.3/ว 4562 ขอเชิญส่งครูเข้ารับการอบรมหลักสูตร "โตไปไม่โกง"  [ 20 ก.พ. 2560 ]   
นว 0023.3/ว 4563 การสนับสนุนวิทยากรและคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว (ระบบ Thai Rabies Net) [ 20 ก.พ. 2560 ]   
นว 0023.3/ว 4565 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 20 ก.พ. 2560 ]   
นว 0023.3/ว 4482 การสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559  [ 20 ก.พ. 2560 ]   
นว 0023.3/ว 4481 การกำกับ ดูแล และติดตามผลการดำเนินงานโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระดำริ [ 20 ก.พ. 2560 ]   
นว 0023.1/ว 124 แจ้งแนวทางการบันทึกข้อมูล และการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ก.พ. 2560 ]   
นว 0023.3/ว 3756 ซักซ้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการว่าด้วยการติดต่อกิจการในราชการบริหารส่วนกลาง [ 10 ก.พ. 2560 ]   
นว 0023.3/ว 4324 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลของผู้ป่วยติดเตียงในจังหวัดนครสวรรค์ [ 17 ก.พ. 2560 ]   
   
ที่ดิน สค.1เกาะกลางแดด ยื่นขอโฉนดได้หรือเปล่า (3 พ.ค. 2555)    อ่าน 4596  ตอบ 1  
รับโอนย้าย บุคลากร (20 ม.ค. 2560)    อ่าน 51  ตอบ 0  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 154  ตอบ 0  
 


กลุ่มเกษตรต้นเจ้าพระยา มะนาวแป้นนอกฤดู
 

วัดกลางแดด
 
 
อบต.เนินศาลา ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาตกลงราคาก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางสุนทร อภิวาทถึ [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 13 
อบต.พนมเศษ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ช่วงปิดเทอม [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 12 
อบต.วังเมือง [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.หัวหวาย ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจ [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 16 
อบต.หัวหวาย ปร.5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดเคพซีล หมู่ที่ 14 บ้านห้วยน้ำลูด [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 9 
อบต.หนองเต่า โครงการขุดลอกคลอง ม.3 [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 13 
อบต.หัวหวาย ตาราง ปปช.1 ราคากลาง [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 16 
อบต.ตากฟ้า โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี พ.ศ. 25 [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 10 
อบต.บางแก้ว ขอประชาสัมพันธ์กฏหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 19 
อบต.บึงปลาทู จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง) [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 12 
อบต.มาบแก ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุ [ 23 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 14 
อบต.มาบแก ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ตั้งแต่นานางสาวราตรี พิลึก ถึง [ 23 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 15 
อบต.ด่านช้าง โครงการจังหวัดสะอาด กิจกรรม Big Cleaning Day เดือนกุมภาพันธ์ [ 23 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 15 
อบต.ด่านช้าง โครงการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ตำบลด่านช้าง กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ [ 23 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 7 
   
อบต.ยางขาว  สมุนไพร หมอชู ยารักษาโรค บำบัดกายและสุขภาพ (มหาสารคาม) (26 ก.พ. 2560)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.หนองโพ สมุนไพร รักษาโรค เริม งูสวัส ไฟรามทุ่ง (25 ก.พ. 2560)    อ่าน 7  ตอบ 0
  
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player