Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
 
 
ประกาศประมวลจริยธรรมข้าราชการ [ 12 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 20 
รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล [ 12 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 29 
อบต.กลางแดดขอประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2557 [ 27 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 26 
 
       
 
 
ที่ดิน สค.1เกาะกลางแดด ยื่นขอโฉนดได้หรือเปล่า (3 พ.ค. 2555)    อ่าน 4290  ตอบ 1  
ขอแนะนำธุรกิจ (19 มิ.ย. 2558)    อ่าน 23  ตอบ 0  
ขอประชาสัมพันธ์ บริษัทรับจัดทัวร์ทั้งในและต่างประเทศ จัดกรุ๊ปเหมา สัมนา ดูงาน ทั (15 พ.ค. 2558)    อ่าน 53  ตอบ 0  
 
 
ทต.บ้านแดน ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ อบต.บ้านแดนค่ะ (1 ก.ค. 2558)    อ่าน 5051  ตอบ 21
อบต.ตาคลี เทสโก้โลตัสตาคลี (29 มิ.ย. 2558)    อ่าน 18506  ตอบ 86
อบต.ตาคลี หนึ่งจังหวัด หนึ่งทะแลสาป (29 มิ.ย. 2558)    อ่าน 160  ตอบ 2
   

กลุ่มเกษตรต้นเจ้าพระยา มะนาวแป้นนอกฤดู
 
       
     
 
วัดกลางแดด

ศาลกรมหลวงชุมพร

 
 
อบต.ตากฟ้า การแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ประจำปี 2558 [ 1 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 0 
อบต.ลาดยาว ประกาศ อบต.ลาดยาว เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2560) [ 1 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.ลาดยาว ประกาศ อบต.ลาดยาว เรื่อง ประกาศใช้แผนสามปี (พ.ศ.2558-2560) ประกาศ ณ วันที่ 26 มิ [ 1 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.ตากฟ้า โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) [ 1 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 0 
อบต.ลาดยาว การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2558 โอนครั้งที่ 7/2558 ,บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี่แ [ 1 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.กลางแดด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 3 ตำบลก [ 1 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.สร้อยทอง โครงการงานประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 [ 1 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.วัดไทรย์ ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2558 [ 1 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.บางพระหลวง ประชุมประจำเดือนและสภากาแฟ [ 1 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองกระโดน เข้าประชุมผู้นำประจำเดือน มิถุนายน 2558 [ 1 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.นครสวรรค์ออก รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์อ [ 1 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.วัดไทรย์ ประชุมขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลวัดไทร ครั้งท [ 30 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.วังมหากร ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร 2558 [ 30 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.วังมหากร ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรชะลอการเพาะปลูกข้าวนาปี 2558 [ 30 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 6 
ทต.บรรพตพิสัย ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [ 30 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 7 
 
 
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศส. มท 0806/ว29 [บัญชีรายชื่อ อปท.]  [ 30 มิ.ย. 2558 ]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยกำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดของตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนที่แม่บท สน.คท. มท 0809.3/ว7 [เอกสารแนบ]  [ 30 มิ.ย. 2558 ]
แนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1353  [ 30 มิ.ย. 2558 ]
กำชับและเร่งรัดการรายงานการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศ อปท. ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.3/ว1352  [ 30 มิ.ย. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 4/2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1351  [ 30 มิ.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/9526 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/9516,9517,9518,9519 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/9514,9515 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2558 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อดำเนินการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1350  [ 30 มิ.ย. 2558 ]
เร่งรัดการกรอกแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินการจัดซื้อโครงการอาหารเสริม(นม) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1348  [ 29 มิ.ย. 2558 ]
 
นว 0023.5/17052-17055 การเปลี่ยนแปลงรายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณปี พ.ศ.2557 [ 30 มิ.ย. 2558 ]   
นว 0023.1/ว916 ขอนุญาตให้ท้องถินอำเภอเข้าร่วมประชุมรับทราบแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลแ [ 29 มิ.ย. 2558 ]   
นว 0023.3/915 ตรวจสอบข้อมูลการดำเนินงานโครงการระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในระบบฐานข้อมูลของกรมส [ 29 มิ.ย. 2558 ]   
นว 0023.3 รายงานผลการดำเนินงานโครงการค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน [ 29 มิ.ย. 2558 ]   
นว 0023.3/16801 การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ [ 26 มิ.ย. 2558 ]   
นว 0023.3/ว16791,นว 0023.3/ว16792 กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินการจัดซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน [ 26 มิ.ย. 2558 ]   
นว 0023.3/ว16539,นว 0023.3/ว16540 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึ [ 24 มิ.ย. 2558 ]   
นว 0023.3 การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้อง [ 26 มิ.ย. 2558 ]   
นว 0023.3/ว16606,นว 0023.3/ว16607 การดำเนินการตามมติ ก.ก.ถ.เรื่อง (ร่าง)แผนการกระจายอำนาจฯ (ฉบับที่ 3)พ.ศ..... และ [ 24 มิ.ย. 2558 ]   
นว 0023.3/ว16608,นว 0023.3/ว16609 หารือการตั้งงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายเบี้ยความพิการ [ 24 มิ.ย. 2558 ]   
 
 


 
 
 
 
 
     
 
  
 


โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2558 [ 10 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 28 


โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ สานสายใยผู้สูงวัย [ 20 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 59 


โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2558 [ 12 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 95 
   
 
 
  คุณจะช่วยโลกของเราด้วยวิธีใด
  ลดการใช้ถุงพลาสติก ย่อยสลายยาก
  ปลูกต้นไม้
  ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ
  ใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว,เบอร์ 5
  ประหยัดน้ำมัน เช่น car pool , เดินบ้าง,จักรยานบ้าง
  ลดการใช้สารเคมี
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552