Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
 
 
อบต.กลางแดดขอประชาสัมพันธ์การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ. [ 18 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 14 
อบต.กลางแดดจะออกประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2558 [ 18 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 16 
โครงการ ปัน..บุญ [ 18 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 32 
 
       
 
 
ที่ดิน สค.1เกาะกลางแดด ยื่นขอโฉนดได้หรือเปล่า (3 พ.ค. 2555)    อ่าน 4246  ตอบ 1  
หลุมบ่อเยอะมาก (26 พ.ย. 2557)    อ่าน 193  ตอบ 1  
ให้ความเคารพนับถือยกย่องสรรเสริญตนเองในการหางาน (24 มิ.ย. 2557)    อ่าน 236  ตอบ 0  
 
 
อบต.วัดไทรย์ สมาชิกสภา กับนายก อบต. มีหน้าที่ทำอะไร (29 มี.ค. 2558)    อ่าน 5656  ตอบ 5
อบต.พยุหะ สอบถาม (29 มี.ค. 2558)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.เจริญผล ปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ (28 มี.ค. 2558)    อ่าน 1727  ตอบ 19
 

กลุ่มเกษตรต้นเจ้าพระยา มะนาวแป้นนอกฤดู
 
       
     
 
วัดกลางแดด

ศาลกรมหลวงชุมพร

 
 
อบต.บ้านไร่ ประกาศสอบราคาจ้างฯ จำนวน 3 โครงการ 1.โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
อบต.แม่เปิน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ข [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.บ้านมะเกลือ ประกาศกำหนดวันเวลาตรจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายวิทยาลัยเกษตร-บ้านมะเกล [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
อบต.พยุหะ ผลการเปิดซองสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน ร.ต.ต. วิโรจน์ อ [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.พยุหะ ผลการเปิดซองสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางออมทรัพย์ พวงส [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.พยุหะ ผลการเปิดซองสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านอาจารย์หยั่น สิง [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.พยุหะ ผลการเปิดซองสอบราคา โครงการถมดินพร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณฝั่งตรงข้ามศาลาประชาคม [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.พยุหะ ผลการเปิดซองสอบราคา โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลพยุหะ [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
ทต.บางมะฝ่อ อำเภอยิ้มโกรกพระ เคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
อบต.หนองกระโดน ประชาคม เพื่อจัดทำแผนหมู่บ้าน/ชุมชน และรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนตำบลหนองก [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าท [ 26 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 19 
อบต.สระทะเล สระทะเลคัพ [ 26 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.โคกหม้อ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดู [ 26 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 13 
อบต.หนองกระโดน งานบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2557 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระโดน [ 26 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.ตะคร้อ "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2558 [ 26 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 15 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2558 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 35 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว654  [ 27 มี.ค. 2558 ]
การรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่ สน.คท. มท 0808.3/ว594  [ 27 มี.ค. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมีนาคม 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว652 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 มี.ค. 2558 ]
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 สน.คท. มท 0808.2/ว644  [ 27 มี.ค. 2558 ]
การรักษาสถานที่ราชการในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่องเดือนเมษายน 2558 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว650  [ 27 มี.ค. 2558 ]
การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.3/ว590 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 มี.ค. 2558 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว645  [ 26 มี.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เดือนเมษายน 2558) สน.คท. มท 0808.2/5165-5240 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 มี.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 5 สพบ. มท 0807.4/ว605  [ 26 มี.ค. 2558 ]
สำรวจข้อมูลการบรรจุแต่งตั้งทายาทเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นจากผลกระทบเหตุการณ์ไม่สงบภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2  [ 25 มี.ค. 2558 ]
 
นว 0023.2/ว490 ตรวจสอบบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครูและพนักงานครู [ 27 มี.ค. 2558 ]   
นว 0023.5/465 เร่งรัดการบันทึกข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรป [ 25 มี.ค. 2558 ]   
นว 0023..3/ว8332,นว 0023.3/ว8334 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส [ 26 มี.ค. 2558 ]   
นว 0023.3/ว8335,นว 0023.3/ว8336 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป โคร [ 26 มี.ค. 2558 ]   
นว 0023.2/ว8338,นว 0023.2/ว8339 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณต่างประเทศ ขอ [ 26 มี.ค. 2558 ]   
นว 0023.3/8331,นว 0023.3/8333 ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท [ 26 มี.ค. 2558 ]   
นว 0023.3/ว8325,นว 0023.3/ว8326 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการมอบอำนาจด้านการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพกา [ 26 มี.ค. 2558 ]   
นว 0023.3/ว8264,นว 0023.3/ว8265 การรายงานขอส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แ [ 26 มี.ค. 2558 ]   
นว 0023.3/ว8215,นว 0023.3/ว8216 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในกระบวนการลักลอบตัดและค้าไม้พะยูง [ 25 มี.ค. 2558 ]   
นว 0023.3/ว8212,นว 0023.3/ว8213 การแจกจ่ายหนังสือรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังก [ 25 มี.ค. 2558 ]   
 
 


 
 
 
 
       
 
  
 


โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2558 [ 12 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 50 


โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 [ 4 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 69 


โครงการอบต.กลางแดดพบประชาชน ร่วมกับ อำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ประจำปี 2558 [ 4 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 65 
   
 
 
  คุณจะช่วยโลกของเราด้วยวิธีใด
  ลดการใช้ถุงพลาสติก ย่อยสลายยาก
  ปลูกต้นไม้
  ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ
  ใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว,เบอร์ 5
  ประหยัดน้ำมัน เช่น car pool , เดินบ้าง,จักรยานบ้าง
  ลดการใช้สารเคมี
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552