Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
 
 
โครงการ ปัน..บุญ [ 18 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 23 
ประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ [ 3 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 28 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงแพเหล็กโรงสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า หมู่ท [ 16 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 44 
 
       
 
 
ที่ดิน สค.1เกาะกลางแดด ยื่นขอโฉนดได้หรือเปล่า (3 พ.ค. 2555)    อ่าน 4233  ตอบ 1  
หลุมบ่อเยอะมาก (26 พ.ย. 2557)    อ่าน 183  ตอบ 1  
ให้ความเคารพนับถือยกย่องสรรเสริญตนเองในการหางาน (24 มิ.ย. 2557)    อ่าน 231  ตอบ 0  
 
 
อบต.หนองเต่า H-a-c-k-e-d BY Z3H1R - H-a-c-k-e-d BY Z3H1R - H-a-c-k-e-d BY Z3H1R - H-a-c-k-e-d (7 มี.ค. 2558)    อ่าน 0  ตอบ 0
อบต.หัวหวาย H-a-c-k-e-d BY Z3H1R - H-a-c-k-e-d BY Z3H1R - H-a-c-k-e-d BY Z3H1R - H-a-c-k-e-d (7 มี.ค. 2558)    อ่าน 0  ตอบ 0
อบต.ท่างิ้ว H-a-c-k-e-d BY Z3H1R - H-a-c-k-e-d BY Z3H1R - H-a-c-k-e-d BY Z3H1R - H-a-c-k-e-d (7 มี.ค. 2558)    อ่าน 1  ตอบ 0
 

กลุ่มเกษตรต้นเจ้าพระยา มะนาวแป้นนอกฤดู
 
       
     
 
วัดกลางแดด

ศาลกรมหลวงชุมพร

 
 
ทต.บางมะฝ่อ โครงการประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๕๘ [ 6 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
ทต.บางมะฝ่อ โครงการผู้สูงวัย ใส่ใจรักสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๘ เดือนมีนาคม [ 6 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.สระแก้ว ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสืการจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มา [ 6 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.ตาคลี เรื่อง ประกาศยกเลิกสอบราคาโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 14 [ 6 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.เนินศาลา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายวิรัตน์ จันทร์อ๋อยถึงบ้านนางสุมาลี [ 6 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.เนินศาลา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ 7 ไปบ้านเ [ 6 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.วังมหากร ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เดือน มีนาคม 2558 [ 6 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.ตาสัง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำลตาสัง เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่อง [ 6 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองโพ จ้างเหมาก่อสร้างประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 12 (ประกาศครั้งที่ 2) [ 5 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 15 
ทต.โกรกพระ ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พื้นที่ไม่น้ [ 5 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 14 
ทต.โกรกพระ ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกค [ 5 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 16 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศสอบราคาโครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. บริเวณบ้านนายสำเนียง ถึง บ้านนางเช้า และ [ 5 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณหลังบ้านอาจารย์สำเนียง น้อ [ 5 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
อบต.บ้านมะเกลือ ประกาศผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อสารส้มใสก้อน จำนวน ๒๘,๐๐๐ กิโลกรัม [ 5 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนายประเสริฐ อนันทสุข ถึง สุดซอย ( [ 5 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
 
 
 
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 2 สพบ. มท 0807.4/ว378  [ 5 มี.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 1 สพบ. มท 0807.4/ว377  [ 5 มี.ค. 2558 ]
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุม สถ. ครั้งที่ 3/2558 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว73  [ 5 มี.ค. 2558 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2558 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว458  [ 5 มี.ค. 2558 ]
(ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ) ด้วยสื่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ เพิ่มเติม สน.กศ. มท 0893.2/ว455  [ 5 มี.ค. 2558 ]
การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว449  [ 3 มี.ค. 2558 ]
แจ้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับโล่ประกาศเกียรติคุณ ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.1/ว448  [ 3 มี.ค. 2558 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2 สน.กศ. มท 0893.3/ว447  [ 3 มี.ค. 2558 ]
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558 สล. มท 0801.3/3606  [ 2 มี.ค. 2558 ]
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558 สล. มท 0801.3/ว436  [ 2 มี.ค. 2558 ]
 
0023.5/6269,นว 0023.5/6270 ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้าร่วมโค [ 5 มี.ค. 2558 ]   
นว 0023.3/ว5707,นว 0023.3/ว5708 ขอความาร่วมมือดำเนินการและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมติสมัชชาการพัฒนาเด็กและเย [ 27 ก.พ. 2558 ]   
นว 0023.3/ว6259,นว 0023.3/ว6260 แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอาย [ 5 มี.ค. 2558 ]   
นว 0023.2/ว5821 หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลและบคลากรสนับสนุนการ [ 2 มี.ค. 2558 ]   
นว 0023.3/ว5712-5714 การดำเนินภารกิจถ่ายดอนสถานีขนส่งผุ้โดยสารและการจัดบริการห้องสุขาสาธารณะขององค์กร [ 27 ก.พ. 2558 ]   
นว 0023.3/5706, ที่ นว 0023.3/5705 เลื่อนกำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษ [ 27 ก.พ. 2558 ]   
นว 0023.3/ว309 เร่งรัดบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้ [ 26 ก.พ. 2558 ]   
นว 0023.4/ว5633,นว 0023.4/ว5634 การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว [ 26 ก.พ. 2558 ]   
นว 0023.3/ว5558,นว 0023.3/ว5559 การรายงานสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผ [ 26 ก.พ. 2558 ]   
นว 0023.3/5421,นว 0023.3/5422 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ [ 24 ก.พ. 2558 ]   
 
 


 
 
 
 
       
 
  
 


โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2558 [ 12 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 35 


โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 [ 4 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 65 


โครงการอบต.กลางแดดพบประชาชน ร่วมกับ อำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ประจำปี 2558 [ 4 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 63 
   
 
 
  คุณจะช่วยโลกของเราด้วยวิธีใด
  ลดการใช้ถุงพลาสติก ย่อยสลายยาก
  ปลูกต้นไม้
  ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ
  ใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว,เบอร์ 5
  ประหยัดน้ำมัน เช่น car pool , เดินบ้าง,จักรยานบ้าง
  ลดการใช้สารเคมี
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552