คุณจะช่วยโลกของเราด้วยวิธีใด
  ลดการใช้ถุงพลาสติก ย่อยสลายยาก
  ปลูกต้นไม้
  ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ
  ใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว,เบอร์ 5
  ประหยัดน้ำมัน เช่น car pool , เดินบ้าง,จักรยานบ้าง
  ลดการใช้สารเคมี
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552
 วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 18 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 10 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2559-2561 ขององค์การบริหารส่วนตำ [ 11 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 105 
ประชาสัมพันธ์ให้มาชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2559 [ 24 ธ.ค. 2558 ]   อ่าน 94 
   
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง สน.บถ. มท 0809.5/ว21  [ 23 พ.ค. 2559 ]
การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child development center information system : CCIS) ประจำปี พ.ศ.2559 สน.กศ. มท 0893.4/ว990  [ 23 พ.ค. 2559 ]
เรียกรายงานตัวพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 อัตรา และพนักงานนิติกร 1 อัตรา กจ. มท 0802.3/ว41 , มท 0802.3/220  [ 23 พ.ค. 2559 ]
แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนพฤษภาคม 2559) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว981 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ค. 2559 ]
ขอให้พิจารณาทบทวนการส่งบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการอบรม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2747  [ 23 พ.ค. 2559 ]
ขอความร่วมมือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2559 สาขาการจัดการงานอนามัยแม่และเด็ก ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว991  [ 23 พ.ค. 2559 ]
การสำรวจข้อมูลความพร้อมหมู่บ้านที่ไม่มีประปา จำนวน 881 หมู่บ้าน ตามแนวทางโครงการ สายธารพระบารมี 7 รอบราชินี 70 ปี ครองราชย์ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว980 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 พ.ค. 2559 ]
สำรวจสมุนไพร การนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์และบุคลากรในด้านสมุนไพรในพื้นที่ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว982  [ 19 พ.ค. 2559 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว983  [ 19 พ.ค. 2559 ]
ขอเชิญประชมผ่าน Web Conference สน.บถ. มท 0809.3/ว979  [ 19 พ.ค. 2559 ]
โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.1/ว987  [ 19 พ.ค. 2559 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งบทความวิชาการ สน.สส. มท 0891.4/ว988  [ 19 พ.ค. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ที่ยังไม่ดำเนินการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม) ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว977 [รายชื่อ]  [ 18 พ.ค. 2559 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.4/ว974  [ 18 พ.ค. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว969  [ 18 พ.ค. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 1 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว970  [ 18 พ.ค. 2559 ]
การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว975  [ 18 พ.ค. 2559 ]
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 สน.สส. มท 0891.4/ว952  [ 18 พ.ค. 2559 ]
การนำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว957  [ 18 พ.ค. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว960  [ 18 พ.ค. 2559 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อเว็บไซต์ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Automated Quality Assessment : AQA) สน.กศ. มท 0893.2/ว959  [ 17 พ.ค. 2559 ]
เปลี่ยนแปลงการแต่งกายเพื่อร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ ท้องถิ่นไทยสืบสานพระราชทานปณิธานต้านมะเร็งเต้านมถวายสมเด็จย่า ด่วนที่สุด สล.  [ 17 พ.ค. 2559 ]
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว950  [ 17 พ.ค. 2559 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว930  [ 17 พ.ค. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว2684  [ 17 พ.ค. 2559 ]
 
โครงการอบต.กลางแดดพบประชาชน ประจำปี 2559 ร่วมกับอำเภอเมือง....ยิ้มเคลื่อนที่ [ 27 เม.ย. 2559 ] อ่าน 41 


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 [ 11 ม.ค. 2559 ] อ่าน 205 


พิธีถวายพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพรในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 [ 8 ธ.ค. 2558 ] อ่าน 191 
 
 
นว 0023./13532 ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถเป็นต้นแบบในการดำเนินการลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง (ครัวเรือน/ชุ [ 23 พ.ค. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 19456 สำรวจข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Internet) โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 พ.ค. 2559 ]     
ที่ นว 0023.3/ว19457 สำรวจสมุนไพร การนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์และบุคลากรในด้านสมุนไพรในพื้นที่ [ 19 พ.ค. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 19449 ขอความร่วมมือส่งแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ 2559 ตามแผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุ จังหวัดนครสวรรค์ (พ.ศ.2559 - 2563)  [ 19 พ.ค. 2559 ]     
นว 0023.3/19369 (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ข้อแนะนำการเริ่มการเพาะปลูกฤดูการผลิต ปี 2559/60 [ 19 พ.ค. 2559 ]     
นว 0023.3/19369 (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ข้อแนะนำการเริ่มการเพาะปลูกฤดูการผลิต ปี 2559/60 [ 19 พ.ค. 2559 ]     
นว 0023.3/19369 ข้อแนะนำการเริ่มการเพาะปลูกฤดูการผลิต ปี 2559/60 [ 19 พ.ค. 2559 ]     
นว 0023.3/17371 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [ 19 พ.ค. 2559 ]     
นว 0023.3/19370 การใช้งานระบบสมัครสอบ DIFA TES แบบออนไลน์  [ 19 พ.ค. 2559 ]     
นว 0023.2/ว 603 ขอเชิญประชุมผ่าน Web Conference  [ 19 พ.ค. 2559 ]     
นว 0023.3/19367 ขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข [ 19 พ.ค. 2559 ]     
นว 0023.3/ว19235 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำประชาคม(ระดับจังหวัด)เพื่อจัดทำแผนพัฒนาของ อบจ.นครสวรรค์ [ 17 พ.ค. 2559 ]   
นว 0023.3/ว 19231 ขอประชาสัมพันธ์ศุนย์ปัญญาปฏิบัติศึกษาเรียนรู้การพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเอง [ 18 พ.ค. 2559 ]   
นว 0023.3/19231 ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2559 [ 18 พ.ค. 2559 ]   
นว 0023.4/ว 598 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ 17 พ.ค. 2559 ]   
นว 0023.3/ว 18984 ขอให้พิจารณาสนับสนุนบทบาทนักเรียน นักศึกษา ต่อการมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 พ.ค. 2559 ]   
นว 0023.5/090910 การโอนเงิินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2 [ 17 พ.ค. 2559 ]   
นว 0023.4/ว 19013 แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการออกเสียงประชามติ [ 16 พ.ค. 2559 ]   
นว 0023.5/395 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 2/2559 [ 17 พ.ค. 2559 ]   
นว 0023.3/586 ขอความร่วมมืออำนวยอความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตามโครงการเกี่ยวกับแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน [ 16 พ.ค. 2559 ]   
   
ที่ดิน สค.1เกาะกลางแดด ยื่นขอโฉนดได้หรือเปล่า (3 พ.ค. 2555)    อ่าน 4480  ตอบ 1  
รถทรายวิ่งถนนหมู่6 (10 พ.ค. 2559)    อ่าน 80  ตอบ 0  
อยากให้มีการแก้ไขระะบบการบริหารน้ำประปาในหมู่บ้าน อย่างยั่งยืน ไม่ว่ากี่ยุคกี่สม (23 พ.ย. 2558)    อ่าน 162  ตอบ 0  
 


กลุ่มเกษตรต้นเจ้าพระยา มะนาวแป้นนอกฤดู
 

วัดกลางแดด
 
 
อบต.นครสวรรค์ตก นายจำลอง พรมหนองโดก มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย)ในเขตตำบลนครสวรรค์ [ 24 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.สายลำโพง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างงานโครงการขุด [ 24 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.สายลำโพง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างงานโครงการขุด [ 24 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.เขาชนกัน รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ ข้าราชการประเภทอื่น [ 24 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.สายลำโพง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกลำค [ 24 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.สายลำโพง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการกขุดสร [ 24 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
ทต.โกรกพระ ประกาศสภาเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโกรกพระ สมั [ 24 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.ฆะมัง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี2559 [ 24 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.สายลำโพง โครงการ [ 24 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.สระแก้ว [ 24 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.วังเมือง อบต.วังเมืองร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ออกเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสที่มีรา [ 24 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 1 
อบต.สระแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว จัดกิจกรรมอาบน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 [ 24 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 1 
ทต.โกรกพระ ประกาศสภาเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโกรกพระ สมัยสามัญ สมัย [ 24 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.บางแก้ว โครงการปรับปรุงขุดลอกวังห้วยเบี้ย หมู่ที่ 5 [ 24 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.บางตาหงาย กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ [ 24 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
   
อบต.หนองหม้อ ถนน (24 พ.ค. 2559)    อ่าน 454  ตอบ 1
อบต.หนองหม้อ กลิ่นรบกวนจากฟาร์มหมู หมู่ที่ 5 (24 พ.ค. 2559)    อ่าน 3  ตอบ 0
  
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player