คุณจะช่วยโลกของเราด้วยวิธีใด
  ลดการใช้ถุงพลาสติก ย่อยสลายยาก
  ปลูกต้นไม้
  ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ
  ใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว,เบอร์ 5
  ประหยัดน้ำมัน เช่น car pool , เดินบ้าง,จักรยานบ้าง
  ลดการใช้สารเคมี
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552
 วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
 
โครงการอบต.ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปี 2559 [ 13 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 47 
โครงการหนูน้อยฟันดี ประจำปี 2559 [ 13 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 57 
โครงการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2559 [ 13 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 47 
   
แจ้งการทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F งานก่อสร้าง 4 ประเภท ของกรมบัญชีกลาง โดยคณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อให้การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา)ฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2534 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ สายธารพระบารมี ครองราชย์ 70 ปี พระราชินี 7 รอบ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2510  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2533  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว6903  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ไตรมาสที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/15977-16050 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/16051-16107 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด มท 0817/ว2525  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
แนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2528 [แบบรายงาน] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการที่ปรากฎในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2526 [รายการที่ได้รับอนุมัติงบกลางปี 59] [สิงที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [อนุมัติงบกลาง]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2527  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
แบบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 งบดำเนินงาน โครงการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กศ. มท 0816.3/ว2516  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจำปี 2559 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2515  [ 1 ธ.ค. 2559 ]
การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/16179 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) ด่วนมาก กค. มท 0803.4/ว2519  [ 1 ธ.ค. 2559 ]
หารือลักษณะต้องห้ามการรับราชการกรณีต้องโทษจำคุกแต่ให้รอการลงอาญา สน.บถ. มท 0809.2/ว137  [ 1 ธ.ค. 2559 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2501  [ 29 พ.ย. 2559 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2504  [ 29 พ.ย. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2499  [ 29 พ.ย. 2559 ]
การคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2486  [ 28 พ.ย. 2559 ]
การดำเนินงาน โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2491  [ 28 พ.ย. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ไตรมาสที่ 1 สน.บถ. มท 0809.4/ว2461 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ย. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 1-14 กค. มท 0803.3/ว2494,ว2495 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ย. 2559 ]
โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัด อปท. ประจำปี 2560 รุ่นที่ 1 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2479  [ 25 พ.ย. 2559 ]
โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัด อปท. ประจำปี 2560 รุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2480  [ 25 พ.ย. 2559 ]
โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัด อปท. ประจำปี 2560 รุ่นที่ 3 กศ. มท 0816.5/ว2481  [ 25 พ.ย. 2559 ]
 
กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายพระพรและมอบสิ่งของโครงการปันบุญให้กับแม่ผู้ด [ 15 ส.ค. 2559 ] อ่าน 88 


กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส 12 สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา [ 15 ส.ค. 2559 ] อ่าน 79 


โครงการอบต.กลางแดดพบประชาชน ประจำปี 2559 ร่วมกับอำเภอเมือง....ยิ้มเคลื่อนที่ [ 27 เม.ย. 2559 ] อ่าน 149 
 
 
นว 0023.4/ว 38761 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ 1 ธ.ค. 2559 ]     
นว 0023.4/ว 38761 (สิ่งที่ส่งมาด้วย) แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ 1 ธ.ค. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 38758 การดำเนินโครงการบูรณาการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง "๑ ตำบล ๑ แหล่งกักเก็บน้ำ" [ 30 พ.ย. 2559 ]     
นว 0023./38475 โครงการฝึกอบรมยุวทูตท้องถิ่น ต้านคอร์รัปชั่น [ 29 พ.ย. 2559 ]   
นว 0023.3/ว 38474 การบันทึกข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 29 พ.ย. 2559 ]   
นว 0023.3/ว 38360 การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และการบริหารจัดการเวลาเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นป [ 28 พ.ย. 2559 ]   
นว 0023.3/ว 38357 โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิ [ 28 พ.ย. 2559 ]   
นว 0023.3/ว 38358 ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 พ.ย. 2559 ]   
นว 0023.3/ว 38358 การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560  [ 28 พ.ย. 2559 ]   
นว 0023.5/38315 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 [ 28 พ.ย. 2559 ]   
นว 0023.3/ว 37977 แจ้งการจัดสรรเงินงบประมาณ และการสมทบเงินให้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2560 [ 23 พ.ย. 2559 ]   
นว 0023.3/ว 38092 หน้าที่ของผู้อำนวยการท้องถิ่น และผู้ช่วยผู้อำนวยการ กทม.ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  [ 24 พ.ย. 2559 ]   
นว 0023.3/ว 38051 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ. 2559 - 2560 [ 24 พ.ย. 2559 ]   
นว 0023.3/ว37897 การสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 23 พ.ย. 2559 ]   
นว 0023.3/37875 การเดินทางไปราชการของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ณ จังหวัดนครสวรรค์  [ 22 พ.ย. 2559 ]   
นว 0023.2/ว 37804 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1 จังหวัดนครสวรรค์  [ 22 พ.ย. 2559 ]   
นว 0023.3/ว 37833 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของราชการท้องถิ่นในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่ [ 22 พ.ย. 2559 ]   
นว 0023.3/ว 37848 โครงการเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 4 [ 22 พ.ย. 2559 ]   
นว 0023.3/ว 37736 รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี [ 21 พ.ย. 2559 ]   
นว 0023.3/ว37733 โครงการ"โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School :LSS)"  [ 21 พ.ย. 2559 ]   
   
ที่ดิน สค.1เกาะกลางแดด ยื่นขอโฉนดได้หรือเปล่า (3 พ.ค. 2555)    อ่าน 4569  ตอบ 1  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 86  ตอบ 0  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ1 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 93  ตอบ 0  
 


กลุ่มเกษตรต้นเจ้าพระยา มะนาวแป้นนอกฤดู
 

วัดกลางแดด
 
 
อบต.เนินกว้าว การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบปรปะม [ 4 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 22 
อบต.เนินกว้าว โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ [ 4 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 22 
อบต.เนินกว้าว โครงการ ปฏิบัติธรรม ตามแนวศีลห้า ประชาเป็นสุข รวมพลังปฏิรูป เพื่อประเทศชาติ [ 4 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 17 
อบต.วังซ่าน -อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล สขร- [ 3 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 17 
อบต.วังซ่าน -อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ประกาศผลผู้สอบราคา- [ 3 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 21 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาลงลูกรังซ่อมแซม พร้อมเครื่องจักรปรับเกลี่ยถนนภายในเขตเทศบา [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 21 
อบต.เนินศาลา การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 16 
อบต.วัดไทรย์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “9 ตามรอยพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน” [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 20 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 18 
อบต.สายลำโพง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับป [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 16 
อบต.สายลำโพง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับป [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 13 
อบต.สายลำโพง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมถ [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 16 
อบต.ด่านช้าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกส [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 25 
อบต.ด่านช้าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 18 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 13 
   
อบต.เจริญผล ปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ (30 พ.ย. 2559)    อ่าน 2432  ตอบ 21
อบต.ท่างิ้ว เกี่ยวกับการทอดผ้าป่าของวัดมงคลรัตนาราม (29 พ.ย. 2559)    อ่าน 27581  ตอบ 200
  
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player