คุณจะช่วยโลกของเราด้วยวิธีใด
  ลดการใช้ถุงพลาสติก ย่อยสลายยาก
  ปลูกต้นไม้
  ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ
  ใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว,เบอร์ 5
  ประหยัดน้ำมัน เช่น car pool , เดินบ้าง,จักรยานบ้าง
  ลดการใช้สารเคมี
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552
 วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
 
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเก็บของและตู้เก็บเอกสารพร้อมก่อสร้างห้องน้ำ คสล [ 16 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 14 
อบต.กลางแดดขอประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเปลี่ยนแปลง(ครั้งที่1) (พ.ศ.2559-2561) [ 15 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 11 
อบต.กลางแดดขอประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) [ 15 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 13 
   
ซักซ้อมหลักสูตรที่ใช้เป็นคุณสมบัติในการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) สน.บถ. มท 0809.6/ว44  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
ขอให้ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น สน.พร. มท 0890.4/ว1239  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559) สน.คท. มท 0808.2/7941-8016 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/7863-7910 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
การแก้ไขข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผิดพลาดในรายการเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนมาก สน.สส. มท 0891.3/ว1234  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยความพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ด่วนมาก สน.สส. มท 0891.3/ว3609  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3616  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0806/ว33  [ 23 มิ.ย. 2559 ]
การกำหนดสิทธิ์เข้าใช้งานโปรแกรมระบบบริหารและติดตามการปลูกหญ้าแฝก (VGT) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1227  [ 22 มิ.ย. 2559 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 22 มิ.ย. 2559 ]
การกำหนดสายงาน ตำแหน่ง และระดับตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.9/ว7  [ 22 มิ.ย. 2559 ]
สำรวจสถานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1232  [ 22 มิ.ย. 2559 ]
การรายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1229 [แบบรายงานฯ]  [ 22 มิ.ย. 2559 ]
ปรับปรุงแบบรายงานปัญหาและอุปสรรคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมของจังหวัด (แบบ 2) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/325 [แบบรายงาน]  [ 21 มิ.ย. 2559 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว3523  [ 21 มิ.ย. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว32  [ 21 มิ.ย. 2559 ]
มอบ คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ เพื่อใช้ในราชการ สน.บถ. มท 0809.6/ว1224 [เอกสารแนบ]  [ 21 มิ.ย. 2559 ]
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน สน.สส. มท 0891.3/ว1223  [ 21 มิ.ย. 2559 ]
การดำเนินงานรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ช่วงวัย อายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1222  [ 21 มิ.ย. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1216  [ 21 มิ.ย. 2559 ]
การตรวจสอบข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการที่ไม่ได้ปรากฏในร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมมาณ พ.ศ. ... ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1221 [เอกสารแนบ]  [ 20 มิ.ย. 2559 ]
การกำหนดตำแหน่งระดับประธานกรรมการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 ข้อ 49 วรรคหนึ่ง สน.บถ. มท 0809.6/ว41  [ 20 มิ.ย. 2559 ]
การจัดการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มความรู้ ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1215 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 มิ.ย. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว31  [ 20 มิ.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด ครั้งที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/7622-7657 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 มิ.ย. 2559 ]
 
โครงการอบต.กลางแดดพบประชาชน ประจำปี 2559 ร่วมกับอำเภอเมือง....ยิ้มเคลื่อนที่ [ 27 เม.ย. 2559 ] อ่าน 68 


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 [ 11 ม.ค. 2559 ] อ่าน 217 


พิธีถวายพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพรในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 [ 8 ธ.ค. 2558 ] อ่าน 199 
 
 
นว 0023.3/ว 23262 การตรวจสอบและรายงานข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 24 มิ.ย. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 23552 รายงานข้อคิดเห็น/ข้อเสนอต่อการด นว 0023.3/ว 23552 รายงานข้อคิดเห็น/ข้อเสนอต่อการดำเนินงานขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทยแบบบูรณาการของรัฐบาล รายงานข้อคิดเห็น [ 27 มิ.ย. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 23388 สำรวจสถานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง [ 24 มิ.ย. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 23260 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อเว็บไซต์ระบบการประเมินคุณภาพศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Automated Quality Asses [ 24 มิ.ย. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 23260 (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อเว็บไซต์ระบบการประเมินคุณภาพศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Auto [ 24 มิ.ย. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 23268 การนำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา [ 24 มิ.ย. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 23268 (สิ่งที่ส่งมาด้วย) การนำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราช [ 24 มิ.ย. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 23259 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 10 หลัก [ 24 มิ.ย. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 23267 ให้ผลิตภัณฑ์ไม้ตียุงไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก  [ 24 มิ.ย. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 23266 ขอให้ขยายผลและสร้างการรับรู้การลงนาม(MOU) และประกาศเจตนารมณ์ "โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร" [ 24 มิ.ย. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 23270 ส่งมอบวุฒิบัตรผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2559 [ 24 มิ.ย. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 23264 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตร [ 24 มิ.ย. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 23265 แนวทางดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต่อเนื่อง [ 24 มิ.ย. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 23269 ขยายระยะเวลาเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม  [ 24 มิ.ย. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 23261 ขอความร่วมมือในการดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตร  [ 24 มิ.ย. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 755 โครงการพัฒนาการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยจังหวัดนครสวรรค์ [ 24 มิ.ย. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 23293 กรอกข้อมูลโครงการด้านพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ข้อมูลด้านแหล่งน้ำ และการฝีึกอาชีพ [ 24 มิ.ย. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 23253 แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำสถาน [ 23 มิ.ย. 2559 ]     
นว 0023.3/754 แนวทางการดำเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ [ 23 มิ.ย. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 755 รายงานข้อมูลถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ และได้ลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น [ 23 มิ.ย. 2559 ]     
   
ที่ดิน สค.1เกาะกลางแดด ยื่นขอโฉนดได้หรือเปล่า (3 พ.ค. 2555)    อ่าน 4503  ตอบ 1  
รถทรายวิ่งถนนหมู่6 (10 พ.ค. 2559)    อ่าน 125  ตอบ 0  
อยากให้มีการแก้ไขระะบบการบริหารน้ำประปาในหมู่บ้าน อย่างยั่งยืน ไม่ว่ากี่ยุคกี่สม (23 พ.ย. 2558)    อ่าน 183  ตอบ 0  
 


กลุ่มเกษตรต้นเจ้าพระยา มะนาวแป้นนอกฤดู
 

วัดกลางแดด
 
 
อบต.ลาดทิพรส ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส เรื่องผลการชนะการสอบราคา โครงการปรับปรุงผิวจ [ 27 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองกระโดน โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพทำลูกประคบสดด้วยสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 27 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 8 
ทต.บางมะฝ่อ โครงการผู้ว่าพาทำบุญ เนื่องในวันธรรมสวนะ (วันพระ) [ 27 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.ตาคลี โครงการค่ายเยาวชนยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด [ 27 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.ธารทหาร โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำสาดกลาง (อ [ 27 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.บางตาหงาย โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 สายหน้าคลองบ่อ บ้านคลองบ่อ ตำบลบางตาหงาย อำเภอบรร [ 27 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 11 
อบต.วังซ่าน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางจ้างกอ่สร้างฝายน้ำล้น คสล.บริเวณลำคลองปลาไหล ห [ 27 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 9 
อบต.สายลำโพง โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน ระหว่างวันที่ 20-26 มิถุนายน 2559 [ 27 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.วังซ่าน ประกาศสอบราคาจ้าง 2 โครงการ ลว. 27 มิถุนายน 2559 [ 27 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 10 
อบต.วังซ่าน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางจ้างก่อสร้่างห้องสถุขาสำหรับคนพิการบริเวณสำนัก [ 27 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.วังซ่าน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางจ้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.วังซ่าน [ 27 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองหลวง โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น(การทำขนมไทย) [ 27 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองหลวง มอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือนร้อนจากเหตุวาตภัย [ 27 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองปลิง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก [ 27 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 32 
อบต.หนองโพ ประกาศราคากลางปรับปรุงอาคารหลังศาลเจ้าหนองโพ หมู่ที่ 2 [ 27 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 6 
   
อบต.ท่างิ้ว เกี่ยวกับการทอดผ้าป่าของวัดมงคลรัตนาราม (27 มิ.ย. 2559)    อ่าน 25508  ตอบ 194
อบต.นครสวรรค์ตก จพง.ธุรการ (27 มิ.ย. 2559)    อ่าน 5  ตอบ 0
  
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player