วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
 
 
อบต.กลางแดด รับโอนเจ้าพนักงานพัสดุด่วน [ 10 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 36 
รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล [ 9 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 40 
ประชาสัมพันธ์การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2556 [ 31 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 65 
 
       
 
 
ที่ดิน สค.1เกาะกลางแดด ยื่นขอโฉนดได้หรือเปล่า (3 พ.ค. 2555)    อ่าน 4096  ตอบ 1  
ให้ความเคารพนับถือยกย่องสรรเสริญตนเองในการหางาน (24 มิ.ย. 2557)    อ่าน 101  ตอบ 0  
ขโมยชุกชุมจัง (22 พ.ย. 2556)    อ่าน 114  ตอบ 0  
 
 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ (24 ก.ค. 2557)    อ่าน 422  ตอบ 6
อบต.ตาสัง อบต.ตาสัง รับโอน/ย้าย นวก.จัดเก็บรายได้ (22 ก.ค. 2557)    อ่าน 113  ตอบ 1
อบต.หนองกรด เดือดร้อน (21 ก.ค. 2557)    อ่าน 55  ตอบ 1
 

โมจิแม่จุฬา
 
       
     
 
วัดกลางแดด

ศาลกรมหลวงชุมพร

 
 
อบต.นครสวรรค์ตก จ้างเหมาโครงการปรับปรุงสำนักงานที่ทำการหลังใหม่ [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 2 
อบต.ลาดทิพรส มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองกระโดน ตรวจดูโครงการขุดลอกวัชพืชลำเหมืองสาธารณะโครงการวางท่อระบายน้ำ [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 1 
อบต.เขาชนกัน สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษาพัฒนาเด็กเล็ก [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 1 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง การรับสมัครเข้าประกวดฝีพายประพาสต้น ป [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 1 
อบต.เนินกว้าว โครงการปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา นำพาปรองดอง ปกป้องสถาบัน [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองกรด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯพนักงานจ้าง(ผู้ดูแลเด็ก) [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 2 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก กิจกรรมตักบาตรเทียนสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557 [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 23 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
ทต.บางมะฝ่อ การออกหน่วยบริการประชาชนโครงการ "อำเภอโกรกพระ ยิ้มเคลื่อนที่" ปีงบประม [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.แม่เปิน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์,ก่อส [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่เปิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ประชาคมอาเซียน [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่วงก์ โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.นครสวรรค์ตก โครงการขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชนตามยุทธศาสตร์ประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.แม่เล่ย์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรล [ 23 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 16 
 
 
 
การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2557 และการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2549-2556 สน.คท. มท 0808.2/ว1223 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตัวชี้วัดที่ 1.3 (ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด) สน.สส. มท 0891.4/ว1213  [ 22 ก.ค. 2557 ]
การกำหนดเลขที่หนังสือของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สล. มท 0801.1/ว13  [ 22 ก.ค. 2557 ]
การเน้นย้ำให้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ กจ. มท 0802.2/ว1130  [ 22 ก.ค. 2557 ]
การสำรวจความคิดเห็นเพื่อประกอบการเสนอปฏิรูปการบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.4/ว38  [ 22 ก.ค. 2557 ]
การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว1959  [ 21 ก.ค. 2557 ]
การฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 6/2557 สน.บถ. มท 0809.6/ว1220  [ 21 ก.ค. 2557 ]
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" สล. มท 0801.3/ว23  [ 21 ก.ค. 2557 ]
ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1214  [ 21 ก.ค. 2557 ]
แนวทางการดำเนินการต่องบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1208  [ 19 ก.ค. 2557 ]
 
นว 0023.3/1049 การสำรวจความคิดเห็นเพื่อประกอบการเสนอปฏิรูปการบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทย [ 24 ก.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/15101 ส่งครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่นเข้าร่วมพิธีรับโล่พร้อมเกียรติบัตร งานมหกรรมก [ 24 ก.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/15095 การสำรวจคุณวุฒิการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วน [ 24 ก.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/ว1040,นว 0023.3/ว1041 ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลในแบบสำรวจ [ 22 ก.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/14748,นว 0023.3/14749 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2557 [ 21 ก.ค. 2557 ]   
นว 0023.2/ว14700,นว 0023.2/ว14701 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติชอบ [ 18 ก.ค. 2557 ]   
นว 0023.2/ว14318 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล [ 15 ก.ค. 2557 ]   
นว 0023.4/ว14595 การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก [ 17 ก.ค. 2557 ]   
นว 0023.4/ว14584,นว 0023.4/ว14585 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 85/2557 [ 17 ก.ค. 2557 ]   
นว 0023.2/ว1020 รายงานการจัดบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครู ศพด. [ 16 ก.ค. 2557 ]   
 
 
 
 
 
 
       
 
  
 


โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7 ประจำปี พ.ศ.2557 [ 31 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 98 


โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ท้องถิ่น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557 [ 5 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 111 


โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 [ 28 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 74 
   
 
 
  คุณจะช่วยโลกของเราด้วยวิธีใด
  ลดการใช้ถุงพลาสติก ย่อยสลายยาก
  ปลูกต้นไม้
  ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ
  ใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว,เบอร์ 5
  ประหยัดน้ำมัน เช่น car pool , เดินบ้าง,จักรยานบ้าง
  ลดการใช้สารเคมี
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552