Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
 
 
อบต.กลางแดดขอประชาสัมพันธ์การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ. [ 18 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 31 
อบต.กลางแดดจะออกประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2558 [ 18 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 32 
โครงการ ปัน..บุญ [ 18 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 51 
 
       
 
 
ที่ดิน สค.1เกาะกลางแดด ยื่นขอโฉนดได้หรือเปล่า (3 พ.ค. 2555)    อ่าน 4271  ตอบ 1  
หลุมบ่อเยอะมาก (26 พ.ย. 2557)    อ่าน 225  ตอบ 1  
ให้ความเคารพนับถือยกย่องสรรเสริญตนเองในการหางาน (24 มิ.ย. 2557)    อ่าน 265  ตอบ 0  
 
 
อบต.แม่เปิน ขอลาอุสมบท อังคารที่ 26 พ ค 2558 เวลา 15.00น ผ.ช. ทองเติม แนบทอง นางเต็มดวง บำร (5 พ.ค. 2558)    อ่าน 64  ตอบ 27
อบต.หนองกรด รับสมัครด่วน!!! พนักงานฝ่ายผลิต 500 อัตรา (5 พ.ค. 2558)    อ่าน 6094  ตอบ 15
อบต.ด่านช้าง ขอแนะนำเครื่องพิมพ์เช็ค รุ่นใหม่ล่าสุด (4 พ.ค. 2558)    อ่าน 9  ตอบ 0
   

กลุ่มเกษตรต้นเจ้าพระยา มะนาวแป้นนอกฤดู
 
       
     
 
วัดกลางแดด

ศาลกรมหลวงชุมพร

 
 
อบต.วัดไทรย์ โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 [ 5 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.วัดไทรย์ โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 [ 5 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.เนินกว้าว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. [ 1 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 20 
อบต.เนินกว้าว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคส [ 1 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 16 
อบต.เนินกว้าว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการงานซ่อมแซมถนน คส [ 1 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.เนินกว้าว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการลงหินคลุกเสริมยก [ 1 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.เนินกว้าว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. [ 1 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองกระโดน ประชุมประจำเดือนเมษายน [ 1 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 14 
อบต.เนินศาลา อบต.เนินศาลา จัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 [ 30 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 23 
ทต.โกรกพระ ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนเทศบาล 6 เชื่อ [ 30 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 20 
อบต.นครสวรรค์ออก โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 29 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 22 
อบต.นครสวรรค์ออก โครงการ อบต.นครสวรรค์ออกร่วมใจน้อมสืบสานวัฒนธรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ สัญจร ประจำป [ 29 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 24 
อบต.เนินกว้าว ประชาสัมพันธ์ขั้นตอบและวิธีการชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว [ 29 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.พยุหะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยหลังสำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี ต [ 28 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 20 
อบต.หนองยาว โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 โครงการ [ 28 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 24 
 
 
 
โครงการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาเขียนอ่าน สืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 2 สน.กศ. มท 0893.2/ว857  [ 1 พ.ค. 2558 ]
แจ้งผลการตัดสินการประกวดแผนการสอน เรื่อง (ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ) ด้วยสื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่ สน.กศ. มท 0893.2/ว891  [ 1 พ.ค. 2558 ]
การปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมคำอธิบายแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศ อปท. ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.2/ว892  [ 1 พ.ค. 2558 ]
การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (Child development center information system : ccis) สน.กศ. มท 0893.4/ว888  [ 1 พ.ค. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว889  [ 1 พ.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และรายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เพิ่มเติมเดือนตุลาคม 2557 - เมษายน 2558) สน.คท. มท 0808.2/6703-6771 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 พ.ค. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนเมษายน 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว880 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 พ.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว886  [ 30 เม.ย. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปแบบกำหนดวัตถุประสงค์โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 6 (เดือนพฤษภาคม 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว878 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 เม.ย. 2558 ]
ขอแก้ไขข้อความในส่วนของหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อประสานงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ สน.สส. มท 0891.3/ว877  [ 30 เม.ย. 2558 ]
 
นว 0023.5/ว11639 เร่งรัดการจัดส่งเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุน ตามโครงการจัดการแข่งขันกี [ 1 พ.ค. 2558 ]   
นว 0023.3/ว11505,นว 0023.3/ว11506 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเส [ 30 เม.ย. 2558 ]   
นว 0023.3/ว11466,นว 0023.3/ว11467 ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ ๕๕,๕๖ [ 30 เม.ย. 2558 ]   
นว 0023.3/11465 ขอเปลี่ยนแปลงอาคารเรียนของเทศบาลนครนคสวรรค์ [ 30 เม.ย. 2558 ]   
นว 0023.3/ว11469,นว 0023.3/ว11470 คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ [ 30 เม.ย. 2558 ]   
นว 0023.3/ว650, ที่ นว 0023.3/ว651 ขอข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย [ 29 เม.ย. 2558 ]   
นว 0023.3/ว11334,นว 0023.3/ว11335 การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ พ.ศ. 2558 " [ 29 เม.ย. 2558 ]   
นว 0023.3/ว11332,นว 0023.3/ว11333 สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 [ 29 เม.ย. 2558 ]   
นว 0023.3/ว11336,นว 0023.3/ว11337 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น [ 29 เม.ย. 2558 ]   
นว 0023.3/ว642,นว 0023.3/ว643 แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง [ 24 เม.ย. 2558 ]   
 
 


 
 
 
 
 
     
 
  
 


โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ สานสายใยผู้สูงวัย [ 20 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 25 


โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2558 [ 12 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 76 


โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 [ 4 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 85 
   

 
 
  คุณจะช่วยโลกของเราด้วยวิธีใด
  ลดการใช้ถุงพลาสติก ย่อยสลายยาก
  ปลูกต้นไม้
  ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ
  ใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว,เบอร์ 5
  ประหยัดน้ำมัน เช่น car pool , เดินบ้าง,จักรยานบ้าง
  ลดการใช้สารเคมี
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552