คุณจะช่วยโลกของเราด้วยวิธีใด
  ลดการใช้ถุงพลาสติก ย่อยสลายยาก
  ปลูกต้นไม้
  ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ
  ใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว,เบอร์ 5
  ประหยัดน้ำมัน เช่น car pool , เดินบ้าง,จักรยานบ้าง
  ลดการใช้สารเคมี
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552
 วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
 
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559(ต่อเนื่อง)และ 25 [ 8 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 28 
ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาการซื้อเอกสารสอบราคา [ 29 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 24 
อบต.กลางแดดขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบัญญัติและสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ [ 29 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 21 
   
แนวทางการกำหนดค่าคะแนนการได้รับเงินเดือนกรณีการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สน.บถ. มท 0809.2/ว76 22/07/2559  [ 26 ก.ค. 2559 ]
การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างด้วยวิธีการรับโอนและการคัดเลือกเพื่อรับโอน สน.บถ. มท 0809.2/ว75  [ 26 ก.ค. 2559 ]
หารือการเลื่อนระดับและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นประเภททั่วไป สน.บถ. มท 0809.2/ว74  [ 26 ก.ค. 2559 ]
การดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว80  [ 26 ก.ค. 2559 ]
หลักสูตรและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิคัดเลือกสูงขึ้นและสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองและหัวหน้าฝ่าย ในกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน สน.บถ. มท 0809.2/ว73  [ 26 ก.ค. 2559 ]
การจัดตั้งกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน สน.บถ. มท 0809.2/ว72  [ 26 ก.ค. 2559 ]
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1449  [ 26 ก.ค. 2559 ]
สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว19 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ก.ค. 2559 ]
รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนมิถุนายน 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1446 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ก.ค. 2559 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1445  [ 26 ก.ค. 2559 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1447  [ 25 ก.ค. 2559 ]
การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น กจ. มท 0802.3/ว1431  [ 25 ก.ค. 2559 ]
เร่งรัดรายงานข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของ อปท. ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1434  [ 25 ก.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว43  [ 25 ก.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว44  [ 25 ก.ค. 2559 ]
หลักเณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีถอนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1439  [ 25 ก.ค. 2559 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS ผ่านระบบ KTB Corporate Online ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1440  [ 25 ก.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/9395 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.ค. 2559 ]
การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งมีอายุจะครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.5/ว1425 [แบบฟอร์มรายงาน]  [ 25 ก.ค. 2559 ]
รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของเทศบาลและ อบต. ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด และตัวชี้วัดที่ 1.5 ความสำเร็จในการส่งเสริม อปท. สนับสนุนการดำเนินงานสวัสดิการชุมชน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1428  [ 22 ก.ค. 2559 ]
ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.5/ว28,ว29  [ 22 ก.ค. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1422  [ 22 ก.ค. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1423  [ 22 ก.ค. 2559 ]
ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีร่างรัฐธรรมนูญกับการยุบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.2/ว4101  [ 21 ก.ค. 2559 ]
ขอให้จังหวัดดำเนินการสรุปข้อมูลรายละเอียดการคิดค่าใช้จ่ายการเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1419  [ 21 ก.ค. 2559 ]
 
โครงการอบต.กลางแดดพบประชาชน ประจำปี 2559 ร่วมกับอำเภอเมือง....ยิ้มเคลื่อนที่ [ 27 เม.ย. 2559 ] อ่าน 80 


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 [ 11 ม.ค. 2559 ] อ่าน 227 


พิธีถวายพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพรในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 [ 8 ธ.ค. 2558 ] อ่าน 206 
 
 
นว 0023.3/26034 การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นของ อปท.  [ 22 ก.ค. 2559 ]     
นว 0023.4/ว 25652 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมกระบวนการทางวินัยใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 25 - 27 ก.ค. 2559 [ 15 ก.ค. 2559 ]   
นว 0023.3/25689 การรายงานอัตรากำลังผู้บริหารและครูสังกัดสถานศึกษา [ 15 ก.ค. 2559 ]   
นว 0023.4/ว 859 ขออนุญาตให้ท้องถิ่นอำเภอเข้ารับการอบรม  [ 21 ก.ค. 2559 ]   
นว 0023.2/ว 25752 มาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว [ 21 ก.ค. 2559 ]   
นว 0023.3/25749 โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"  [ 21 ก.ค. 2559 ]   
นว 0023.3/25748 กรอบแนวทางการบริหารจัดการขยะในรูปแบบความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.ค. 2559 ]   
นว 0023.5/25688 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 4 [ 15 ก.ค. 2559 ]   
นว 0023.5/25687 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เด [ 15 ก.ค. 2559 ]   
นว 0023.3/ว 25697 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี [ 15 ก.ค. 2559 ]   
นว 0023.3/25672 รายงานข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการบริหารจัดารสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ก.ค. 2559 ]   
นว 0023.1/ว 851 แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2/2559  [ 15 ก.ค. 2559 ]   
นว 0023.2/ว 25666 โครงการศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1 [ 15 ก.ค. 2559 ]   
นว 0023.3/ว 25661 แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ. [ 15 ก.ค. 2559 ]   
นว 0023.4/ว 25653 โครงการอบรมกระบวนการทางวินัยใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 15 ก.ค. 2559 ]   
นว 0023.4/ว 25565 การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ในกรณีที่มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาล การยก [ 15 ก.ค. 2559 ]   
นว 0023.3/ว 25497 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ด้านสุขภาพ [ 14 ก.ค. 2559 ]   
นว 0023.3/ว 25499 ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง [ 14 ก.ค. 2559 ]   
นว 0023.4/ว 847 การจัดทำฐานข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน [ 14 ก.ค. 2559 ]   
นว 0023.3/25490 สำรวจพื้นที่ที่สามารถนำเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้บำบัดน้ำเสีย [ 14 ก.ค. 2559 ]   
   
ที่ดิน สค.1เกาะกลางแดด ยื่นขอโฉนดได้หรือเปล่า (3 พ.ค. 2555)    อ่าน 4521  ตอบ 1  
จพง. ธุรการ (14 ก.ค. 2559)    อ่าน 19  ตอบ 0  
ตำแหน่งว่าง (8 ก.ค. 2559)    อ่าน 37  ตอบ 0  
 


กลุ่มเกษตรต้นเจ้าพระยา มะนาวแป้นนอกฤดู
 

วัดกลางแดด
 
 
อบต.โคกหม้อ [ 27 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 9 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศ เรื่อง แจ้งกำหนดตรวจรับการจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนเทศบาลฯ 1 [ 27 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.วังมหากร [ 27 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.ตะเคียนเลื่อน ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์ เลขที่ E5/255 [ 27 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศ เรื่อง แจ้งกำหนดตรวจรับการจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนเทศบาลฯ 1 [ 27 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.ตะเคียนเลื่อน ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์ เลขที่ E4/255 [ 27 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านไร่ ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายราคากลางและการคำนวณโครงการวางท่อเมนต์ประปา PVC หมู่ที่ [ 27 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านไร่ ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายราคากลางและการคำนวณโครงการก่อสร้างผนังดาดคอนกรีต หมู่ท [ 27 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านไร่ ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายราคากลางและการคำนวณโครงการก่อสร้างผนังดาดคอนกรีต หมู่ท [ 27 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านไร่ ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายราคากลางและการคำนวณโครงการวางท่อเมนต์ประปา PVC หมู่ที่ [ 27 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านไร่ ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายราคากลางและการคำนวณโครงการวางท่อเมนต์ประปา PVC หมู่ที่ [ 27 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านไร่ ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายราคากลางและการคำนวณโครงการวางท่อเมนต์ประปา PVC หมู่ที่ [ 27 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านไร่ ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายราคากลางและการคำนวณโครงการวางท่อเมนต์ประปา PVC หมู่ที่ [ 27 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านไร่ ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายราคากลางและการคำนวณโครงการวางท่อระบายน้ำ PVC พร้อมบ่อพ [ 27 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านไร่ ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายราคากลางและการคำนวณโครงการวางท่อเมนต์ประปา PVC หมู่ที่ [ 27 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
   
ทต.ท่าตะโก ขออนุญาตประกาศ ให้เช่าที่นา ค่ะ (27 ก.ค. 2559)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.หนองปลิง โก้ (27 ก.ค. 2559)    อ่าน 39  ตอบ 2
  
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player