Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
 
 
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2557 [ 3 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 61 
โครงการอาสาสมัครเยี่ยมบ้าน ประจำปี 2557 [ 3 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 40 
โครงการรักษ์สุขภาพสตรีรู้ทันมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ประจำปี 2557 [ 3 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 41 
 
       
 
 
ที่ดิน สค.1เกาะกลางแดด ยื่นขอโฉนดได้หรือเปล่า (3 พ.ค. 2555)    อ่าน 4198  ตอบ 1  
หลุมบ่อเยอะมาก (26 พ.ย. 2557)    อ่าน 144  ตอบ 1  
ให้ความเคารพนับถือยกย่องสรรเสริญตนเองในการหางาน (24 มิ.ย. 2557)    อ่าน 188  ตอบ 0  
 
 
อบต.ด่านช้าง อากาศช่วงฤดูหนาว (18 ธ.ค. 2557)    อ่าน 11  ตอบ 1
อบต.ตาคลี ตามรอยพระสังข์ทอง 6.7 (18 ธ.ค. 2557)    อ่าน 146  ตอบ 1
อบต.ตาคลี ตามรอยพระสังข์ทอง (18 ธ.ค. 2557)    อ่าน 89  ตอบ 1
 

กลุ่มเกษตรต้นเจ้าพระยา มะนาวแป้นนอกฤดู
 
       
     
 
วัดกลางแดด

ศาลกรมหลวงชุมพร

 
 
อบต.ท่าตะโก ประกาศการยื่นแบบ และการชำระภาษี [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 2 
ทต.โกรกพระ คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและข้าราชการร่วมลงนามถวายพระพร [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองกระโดน ตรวจดูโครงการถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 8 ถนนสายบ้านโปร่งคะโมง [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.อ่างทอง ศึกษาดูงานที่ พังงา - ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 8-11 ธันวาคม 2557 [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.พันลาน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (เดือนพฤศจิกายน) [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก กิจกรรมโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปี 2557 [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก กิจกรรมปล่อยกระบือเทิดพระเกียรติ [5ธ.ค.57] [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557 [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก โครงการปลูกจิตสำนึก ให้นักเรียนและเยาวชน รักชาติ ศาสนา พระมาหากษัตริย์ [ 3 ธ.ค. [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก กิจกรรมปล่อยปลาเทิดพระเกียรติ [3ธ.ค.57] [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 24 
อบต.แม่วงก์ กีฬา "ศพด. อบต.สัมพันธ์" ครั้งที่ ๑ [ 18 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.นครสวรรค์ออก งานมหกรรมเฉลิมฉลองวันพ่อแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๗ [ 18 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 21 
ทต.บางมะฝ่อ การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ [ 18 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 15 
อบต.มาบแก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น [ 17 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 28 
อบต.หนองกระโดน ประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบลหนองกระโดน [ 17 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 19 
 
 
 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2332  [ 18 ธ.ค. 2557 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยสำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2558 รุ่นที่ 6 สน.กศ. มท 0893.4/ว2323  [ 18 ธ.ค. 2557 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยสำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2558 รุ่นที่ 5 สน.กศ. มท 0893.4/ว2322  [ 18 ธ.ค. 2557 ]
เชิญรับชมสกู๊ปประชาสัมพันธ์ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว41  [ 18 ธ.ค. 2557 ]
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผล และประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พร้อมทั้งการเชื่อมโยงระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.2/ว2310 [เอกสารแนบ]  [ 17 ธ.ค. 2557 ]
การอบรมโครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.คท. มท 0808.3/ว2240  [ 17 ธ.ค. 2557 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2556 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดิอน) สน.บถ. มท 0809.4/ว31  [ 17 ธ.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร (การพัฒนาระบบประปาชุมชน) สพบ. มท 0807.4/ว2291  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร (มาตรฐานการผลิตและจ่ายน้ำสำหรับระบบประปาชุมชน) สพบ. มท 0807.4/ว2290  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การรายงานข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2311  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
 
นว 0023.3/ว29031,นว 0023.3/ว29032 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดกา [ 16 ธ.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/ว29179,นว 0023.3/ว29180 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐ [ 17 ธ.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/29033,นว 0023.3/29034 โครงการนำร่องให้ความรู้ด้านการส่งเสริมเคารพสิทธิผู้อื่นในโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.25 [ 16 ธ.ค. 2557 ]   
นว 0023.5/ว 29019 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 1 [ 16 ธ.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/ว1919,นว 0023.3/1920 รายงานข้อมูลการจัดทำแผนทำพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ [ 16 ธ.ค. 2557 ]   
นว 0023.5/1921 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน 255 [ 17 ธ.ค. 2557 ]   
นว 0023.5/ว1918,นว 0023.5/ว1916 รายงานการจัดงางระบบควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ธ.ค. 2557 ]   
นว 0023.1/ว29164 การมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชกา [ 17 ธ.ค. 2557 ]   
นว 0023.2/ว29036 การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดขนาดเทศบาล [ 16 ธ.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/ว29029,นว 0023.3/ว29030 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 [ 16 ธ.ค. 2557 ]   
 
 


 
 
 
 
       
 
  
 


โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 [ 4 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 38 


โครงการอบต.กลางแดดพบประชาชน ร่วมกับ อำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ประจำปี 2558 [ 4 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 32 


โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7 ประจำปี พ.ศ.2557 [ 31 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 207 
   
 
 
  คุณจะช่วยโลกของเราด้วยวิธีใด
  ลดการใช้ถุงพลาสติก ย่อยสลายยาก
  ปลูกต้นไม้
  ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ
  ใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว,เบอร์ 5
  ประหยัดน้ำมัน เช่น car pool , เดินบ้าง,จักรยานบ้าง
  ลดการใช้สารเคมี
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552