คุณจะช่วยโลกของเราด้วยวิธีใด
  ลดการใช้ถุงพลาสติก ย่อยสลายยาก
  ปลูกต้นไม้
  ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ
  ใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว,เบอร์ 5
  ประหยัดน้ำมัน เช่น car pool , เดินบ้าง,จักรยานบ้าง
  ลดการใช้สารเคมี
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552
 วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
 
อบต.กลางแดดขอประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ [ 22 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 18 
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559(ต่อเนื่อง)และ 25 [ 8 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 77 
ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาการซื้อเอกสารสอบราคา [ 29 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 68 
   
แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และ พ.ศ.2559 ที่เหลือจ่าย สน.คท. มท 0808.2/ว1938  [ 27 ก.ย. 2559 ]
แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว1941  [ 27 ก.ย. 2559 ]
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders' Program (YLP) ประจำปี พ.ศ.2560 กพส. มท 0810.2/ว1937  [ 27 ก.ย. 2559 ]
การสำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่จะปรับปรุงซ่อมแซม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กพส. มท 0810.8/ว1932  [ 27 ก.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/11960-11971  [ 27 ก.ย. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 24 ประจำปี พ.ศ. 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1927-1927, มท0808.3/12047  [ 26 ก.ย. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1924  [ 26 ก.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 5 (เดือนกันยายน 2559) สน.คท. มท 0808.2/11972-12047 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ก.ย. 2559 ]
การเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1930 [เอกสารแนบ]  [ 26 ก.ย. 2559 ]
แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online กค. มท 0803.3/66  [ 26 ก.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1926  [ 26 ก.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1925  [ 26 ก.ย. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2559) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว1923 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2559 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2557 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว31  [ 23 ก.ย. 2559 ]
รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนสิงหาคม 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1917 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2559 ]
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กยผ. มท.0815.3/1921  [ 22 ก.ย. 2559 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 22 ก.ย. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) ครั้งที่ 23 ประจำปี 2559 สน.คท.  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1914 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2559 ]
แนวทางการกำหนดค่าคะแนนการได้รับเงินเดือนกรณีการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สน.บถ. มท 0809.2/ว109  [ 22 ก.ย. 2559 ]
ทุนฝึกอบรมของศูนย์เรคแซม ประจำปี 2559-2560 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1904  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบคู่มือสำหรับประชาชนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวดแก่ประชน ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 กพส. มท 0810.7/ว1913  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1906 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2559 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย) รวบรวมข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว1894  [ 22 ก.ย. 2559 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1908  [ 22 ก.ย. 2559 ]
 
กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายพระพรและมอบสิ่งของโครงการปันบุญให้กับแม่ผู้ด [ 15 ส.ค. 2559 ] อ่าน 46 


กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส 12 สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา [ 15 ส.ค. 2559 ] อ่าน 39 


โครงการอบต.กลางแดดพบประชาชน ประจำปี 2559 ร่วมกับอำเภอเมือง....ยิ้มเคลื่อนที่ [ 27 เม.ย. 2559 ] อ่าน 110 
 
 
นว 0023.5/32172 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปี [ 26 ก.ย. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 32144 รายงานข้อมูลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 26 ก.ย. 2559 ]     
นว 0023.3/31986 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่ว [ 23 ก.ย. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 31962 แนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.ย. 2559 ]     
นว 0023.2/ ว 32042 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลและกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต [ 26 ก.ย. 2559 ]     
นว 0023.5/ว 31984 การฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานการเงินประจำปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-L [ 23 ก.ย. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 31963 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 23 ก.ย. 2559 ]     
นว 0023.3/31924 การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 22 ก.ย. 2559 ]     
นว 0023.5/31893 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน [ 22 ก.ย. 2559 ]     
นว 0023.5/ว 31846 ซักซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้  [ 22 ก.ย. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 31768 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) เพิ่มเติม [ 21 ก.ย. 2559 ]   
นว 0023.1/1152 การดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ [ 21 ก.ย. 2559 ]   
นว 0023.3/ว 31668 การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 "รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็ [ 20 ก.ย. 2559 ]   
นว 0023.3/ว 31669 เร่งรัด อปท.ที่ยังไม่ได้คีย์ข้อมูลยอดการจัดเก็บรายได้ ผ่านระบบ Info งวดที่ 5 [ 20 ก.ย. 2559 ]   
นว 0023.3/ว31593 แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาและถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ก.ย. 2559 ]   
นว 0023.3/31534 มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559  [ 19 ก.ย. 2559 ]   
นว 0023.3/31271 รายชื่ออบรมโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 17 - 19 ตุลาคม 25 [ 15 ก.ย. 2559 ]   
นว 0023.3/ว 30974 การดำเนินงานโครงการซีพีสานฝันปันโอกาส (Football Academy)  [ 13 ก.ย. 2559 ]   
นว 0023.3/31273 รายชื่อโรงเรียนในสังกัดอปท.ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณเงินดอกผลจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันสำหรับดำเนินโครงการพัฒนาระบบสุข [ 15 ก.ย. 2559 ]   
ที่ นว 0023.3/31272 โครงการ / กิจกรรม แผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัยจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2560  [ 15 ก.ย. 2559 ]   
   
ที่ดิน สค.1เกาะกลางแดด ยื่นขอโฉนดได้หรือเปล่า (3 พ.ค. 2555)    อ่าน 4552  ตอบ 1  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 32  ตอบ 0  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ1 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 40  ตอบ 0  
 


กลุ่มเกษตรต้นเจ้าพระยา มะนาวแป้นนอกฤดู
 

วัดกลางแดด
 
 
อบต.หนองกระโดน ประชุมหาแนวทางการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหนองกระโดน [ 28 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองกระเจา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา มูลนิธิกู้ภัยชุมแสง (ศิษย์หลวงพ่อจันทร์) และ ผู้ [ 27 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 7 
ทต.โกรกพระ ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น [ 27 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 9 
อบต.หนองกระเจา โครงการสามวัยสานสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 27 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.สร้อยละคร เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาขนย้ายพร้อมติดตั้งโครงสร้างเหล็กถังเก็บน้ำประปาหมู [ 27 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.ลาดยาว [ 27 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองโพ ประกาศราคากลางขุดสระน้ำ หมู่ 1 [ 27 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.ลาดยาว [ 27 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.ลาดยาว ด.ต.ศักยะ สกุลหยัดน้ำ นายกอบต.ลาดยาว พร้อมพนักงานอบต.ลาดยาว ออกพื้นที่ พบปะ ดูแล [ 27 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.ลาดยาว ด.ต.ศักยะ สกุลหยัดน้ำ นายกอบต.ลาดยาว พร้อมพนักงานอบต.ลาดยาว ออกพื้นที่ พบปะ ดูแล [ 27 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.ลาดยาว ดาบตำรวจศักยะ สกุลหยัดน้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว พร้อมเจ้าหน้าที่ พนักง [ 27 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.ลาดยาว องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว นำโดยท่านนายกดาบตำรวจศักยะ สกุลหยัดนำ้ และเจ้าหน้าที [ 27 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.ลาดยาว วันที่ 23 ก.ย.59 อบต.ลาดยาว ขอขอบคุณ ทหาร ช.พัน4 ค่ายจิรประวัตินครสวรรค์ และพนัก [ 27 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.ลาดยาว วันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ท่านประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนค [ 27 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.ลาดยาว อบต.ลาดยาว นำโดย ด.ต.ศักยะ สกุลหยัดน้ำ นายกอบต.ลาดยาว พร้อมผอ.กองช่าง พนักงานอบต [ 27 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 3 
   
อบต.นครสวรรค์ตก รับโอนย้าย (27 ก.ย. 2559)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.นครสวรรค์ตก รับโอนย้าย บุคลากร (27 ก.ย. 2559)    อ่าน 4  ตอบ 0
  
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player