Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
 
 
อบต.กลางแดด รับโอนเจ้าพนักงานพัสดุด่วน [ 10 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 53 
รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล [ 9 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 63 
ประชาสัมพันธ์การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2556 [ 31 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 78 
 
       
 
 
ที่ดิน สค.1เกาะกลางแดด ยื่นขอโฉนดได้หรือเปล่า (3 พ.ค. 2555)    อ่าน 4129  ตอบ 1  
หลุมบ่อเยอะมาก (30 ก.ค. 2557)    อ่าน 39  ตอบ 0  
ให้ความเคารพนับถือยกย่องสรรเสริญตนเองในการหางาน (24 มิ.ย. 2557)    อ่าน 116  ตอบ 0  
 
 
อบต.นครสวรรค์ตก ปลัด อบต.ระดับ 8 ต้องการโอนย้ายหาประสบการณ์ (19 ส.ค. 2557)    อ่าน 173  ตอบ 2
อบต.หนองกรด ขอสอบถาม ความจริงเรื่องของ สำนักสงฆ์ ครับ (19 ส.ค. 2557)    อ่าน 723  ตอบ 10
อบต.พิกุล อยากเที่ยวตำบลพิกุล (19 ส.ค. 2557)    อ่าน 8  ตอบ 0
 

โมจิแม่จุฬา
 
       
     
 
วัดกลางแดด

ศาลกรมหลวงชุมพร

 
 
อบต.ท่าไม้ ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) [ 20 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าไม้ ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.2558-2562) [ 20 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 1 
อบต.ลาดยาว ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 20 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา [ 20 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.แม่เปิน โครงการปลูกป่าทดแทนเพื่อสร้างความสมบูรณ์ในเขตพื้นที่ป่าหมู่ที่ 15 บ้านเขามะตูม [ 20 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่เปิน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหา [ 20 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.แม่เปิน ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕7 ครั้งที่ [ 20 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.แม่เปิน ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2557 ครั [ 20 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.แม่วงก์ เข้าวัดอิ่มบุญ ชุมชนรักษาศีล ๕ [ 20 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.เขาชนกัน ประกาศปะกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด ๑๐ ล้อ [ 19 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.เขาชนกัน ประกาศสอบราคาซื้อถังขยะสำหรับเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล [ 19 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.บ้านมะเกลือ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2557 ตั้งแต่ตุลาคม2556ถึง 31 กรกฎาคม 2557 [ 19 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.บางพระหลวง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลาน คสล.ตากพืชไร่ บริเวณหน้า อบต.บางพระหลวง [ 19 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.บ้านมะเกลือ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2557 [ 19 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.บ้านมะเกลือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลล้านมะเกลือ เรื่อง กำหนดการตรวจรับการจ้างเหมาโครงการก [ 19 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
 
 
 
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง สน.คท. มท 0808.2/ว1370  [ 19 ส.ค. 2557 ]
การเทียบระดับตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อประโยชน์ในการรับโอนมาดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานส่วนตำบล สน.บถ. มท 0809.2/ว74  [ 19 ส.ค. 2557 ]
การใช้ประโยชน์จากยางพาราในประเทศหรือผลิตภัณฑ์ยางพาราต่าง ๆ ที่ผลิตในประเทศ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1380  [ 19 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว1382  [ 19 ส.ค. 2557 ]
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.9/ว23  [ 19 ส.ค. 2557 ]
ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น 1 อันดับ พ.ศ.2557 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.3/ว1378  [ 19 ส.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำเดือนภาษีมิถุนายน 2557 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1365  [ 18 ส.ค. 2557 ]
โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ของราชบัณฑิตยสถาน สน.กศ. มท 0893.2/ว1373  [ 18 ส.ค. 2557 ]
โครงการประกวดสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว1372  [ 18 ส.ค. 2557 ]
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่โปสเตอร์ สปอต/สารคดีวิทยุ ในการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ สล. [โปสเตอร์แบบ 1] [โปสเตอร์แบบ 2] [สปอต/สารคดีวิทยุ]  [ 18 ส.ค. 2557 ]
 
นว 0023.3/ว1166,นว 0023.3/ว1167 การใช้ประโยชน์จากยางพาราในประเทศหรือผลิตภัณฑ์ยางพาราต่างๆที่ผลิตในประเทศ [ 19 ส.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/16127,นว 0023.3/16128 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.25 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/ว15915,นว 0023.3/ว15916 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากในพื้นที่รับผิดชอบ [ 4 ส.ค. 2557 ]   
นว 0023.4/ว16744,นว 0023.4/ว16745 การประชาสัมพันธ์การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ [ 14 ส.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/ว16509,นว 0023.3/ว16510 การแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 [ 14 ส.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/ว1140,นว 0023.3/ว1141 เชิญชวนให้สถานศึกษาในสังกัด อปท. ทีมีความพร้อมเสนอชื่อ นักเรียน และสถานศึกษา เข้ [ 14 ส.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/ว1138 เร่งรัดการจัดทำรายงานผลการจัดเก็บรายได้ [ 14 ส.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/ว1130,นว 0023.3/ว1131 เร่งรัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดย [ 14 ส.ค. 2557 ]   
นว 0023.5/1658,นว 0023.5/1659 การติดตามรายงานสถานะการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงข้อมูลในระบบสารสนเทศ ( [ 8 ส.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/ว16512,นว 0023.3/ว16513 โครงการประชุมชี้แจงมาตรฐาน คู่มือ และเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษ [ 8 ส.ค. 2557 ]   
 
 


 
 
 
 
       
 
  
 


โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7 ประจำปี พ.ศ.2557 [ 31 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 121 


โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ท้องถิ่น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557 [ 5 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 123 


โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 [ 28 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 88 
   
 
 
  คุณจะช่วยโลกของเราด้วยวิธีใด
  ลดการใช้ถุงพลาสติก ย่อยสลายยาก
  ปลูกต้นไม้
  ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ
  ใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว,เบอร์ 5
  ประหยัดน้ำมัน เช่น car pool , เดินบ้าง,จักรยานบ้าง
  ลดการใช้สารเคมี
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552