Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
 
 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงแพเหล็กโรงสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า หมู่ท [ 16 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 21 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2558 [ 7 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 60 
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2557 [ 3 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 87 
 
       
 
 
ที่ดิน สค.1เกาะกลางแดด ยื่นขอโฉนดได้หรือเปล่า (3 พ.ค. 2555)    อ่าน 4221  ตอบ 1  
หลุมบ่อเยอะมาก (26 พ.ย. 2557)    อ่าน 168  ตอบ 1  
ให้ความเคารพนับถือยกย่องสรรเสริญตนเองในการหางาน (24 มิ.ย. 2557)    อ่าน 217  ตอบ 0  
 
 
อบต.แม่วงก์ หนึ่งจังหวัด หนึ่งทะแลสาป (26 ม.ค. 2558)    อ่าน 89  ตอบ 4
อบต.แม่วงก์ รู้ทันน้ำ แก้น้ำท้วม (26 ม.ค. 2558)    อ่าน 269  ตอบ 4
อบต.แม่เปิน รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 3 ( ปริญญาโท) มจร ส่วนกลาง (25 ม.ค. 2558)    อ่าน 3225  ตอบ 239
 

กลุ่มเกษตรต้นเจ้าพระยา มะนาวแป้นนอกฤดู
 
       
     
 
วัดกลางแดด

ศาลกรมหลวงชุมพร

 
 
อบต.แควใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าวัดสโมสร หมู่ที่ 4 [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองกรด ค่านิยมไทย 12 ประการ [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองกรด ค่านิยมไทย 12 ประการ [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.ลาดยาว [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 1 
อบต.บางม่วง ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง สมัยสามัญ สมัยที่1/2558 ครั้ [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.บางม่วง ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.บางม่วง สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี2558 [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.ตาคลี โครงการใกล้บ้านใกล้ใจเพื่อสุขภาพดีเริ่มที่บ้าน [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.นครสวรรค์ตก ประกาศเรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหาร [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
อบต.นครสวรรค์ตก ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2558 [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.แม่เปิน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน เรื่อง สอบราคาจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองกระเจา การประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.ตาคลี ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 20 บ้านโพธิ์งาม [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.ตาคลี ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15 บ้านชอนเดื่อ [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.ตาคลี ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านวังคาง [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.เนินกว้าว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการงานก่อสร้างถนน ค [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
 
 
 
การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว170  [ 27 ม.ค. 2558 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ประจำปี 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว167 [เอกสารแนบ]  [ 27 ม.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/1724-1742 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2558 ]
การจัดทำข้อมูลเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (สบศ.4) ของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสถานศึกษา สน.บถ. มท 0809.4/ว175  [ 27 ม.ค. 2558 ]
เร่งรัดแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว179  [ 27 ม.ค. 2558 ]
แจ้งสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด ให้สำรวจและรวบรวมข้อมูล อปท. ที่มีมากกว่าหนึ่งแห่งในพื้นที่หนึ่งตำบล ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.2/ว174 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2558 ]
ขอให้เฝ้าระวังไฟไหม้สถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว177  [ 27 ม.ค. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 3 (เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว173 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2558 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตรวจสอบบัญชีสำหรับส่วนราชการในการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มของผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดที่ประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว169  [ 27 ม.ค. 2558 ]
แจ้งเพิ่มเติมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว172  [ 27 ม.ค. 2558 ]
 
นว 0023.3/123 กำหนดจัดงาน "โครงการพระดาบสสัญจร" ครั้งที่ 103 ณ จังหวัดนครสวรรค์ [ 26 ม.ค. 2558 ]   
นว 0023.3/ว2320,นว 0023.3/ว2321 การส่งเสริมปีแห่งการออกกำลังกายเพื่อต้อนรับการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาแห่ [ 26 ม.ค. 2558 ]   
นว 0023.5/ว2310,นว 0023.5/ว2311 ผลการนับคะแนนเลือกกรรมการ ก.ส.ท. ผู้แทนของเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเ [ 26 ม.ค. 2558 ]   
นว 0023.5/ว2308,นว 0023.5/ว2309 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 [ 26 ม.ค. 2558 ]   
นว 0023.3/ว2156,นว 0023.3/ว2157 ขอแก้ไขข้อความตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านของกรมทรัพยากรน้ำ [ 26 ม.ค. 2558 ]   
นว 0023.5/1003,นว 0023.5/1004 การตรวจสอบการเงิน การบัญชี การพัสดุ งบประมาณการจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่ [ 14 ม.ค. 2558 ]   
นว 0023.3/119 เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำการบันทึกข้อมูลในระบบ e-plan [ 26 ม.ค. 2558 ]   
นว 0023.1/ว118 การประเมินผลปฏิบัติราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด [ 22 ม.ค. 2558 ]   
นว 0023.5/ว2068,นว 0023.5/ว20069 การใช้จ่างเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ [ 23 ม.ค. 2558 ]   
นว 0023.2/ว114,นว 0023.2/ว115 รายงานผลการปรับอัตราตอบแทนของพนักงานจ้าง [ 22 ม.ค. 2558 ]   
 
 


 
 
 
 
       
 
  
 


โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 [ 4 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 52 


โครงการอบต.กลางแดดพบประชาชน ร่วมกับ อำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ประจำปี 2558 [ 4 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 48 


โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7 ประจำปี พ.ศ.2557 [ 31 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 228 
   
 
 
  คุณจะช่วยโลกของเราด้วยวิธีใด
  ลดการใช้ถุงพลาสติก ย่อยสลายยาก
  ปลูกต้นไม้
  ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ
  ใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว,เบอร์ 5
  ประหยัดน้ำมัน เช่น car pool , เดินบ้าง,จักรยานบ้าง
  ลดการใช้สารเคมี
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552